Najpopularniejsze wpisy na stronie ‚mobbingowej’ NFA w 2011 r.

Najpopularniejsze wpisy na stronie  w 2011 r. 

 

Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa More stats 2 888
Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ? More stats 1 676
Jak zapobiegać mobbingowi ? More stats 974
Jak zapobiegać psychicznej przemocy w miejscu pracy More stats 932
Wewnętrzna polityka antymobbingowa w urzędzie More stats 805
Czy nagrania mogą stanowić dowód w sprawie o mobbing More stats 530
Projekt roboczy ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji More stats 526
Jak rozpoznać mobbing More stats 507

Rzecznik Praw Absolwenta rozpoczął działalność

Rzecznikiem Praw Absolwenta powołany

serwis PSRP 14 .12. 2011

Nowe zadania powierzone zostały Bartłomiejowi Banaszakowi, ekspertowi ds. jakości kształcenia. Jego zadaniem będzie rekomendacja rozwiązań i koncepcji legislacyjnych, zmierzających do skracania ścieżki wejścia na rynek pracy absolwentom szkół wyższych w zakresie procesu kształcenia. Rzecznik Praw Absolwenta zgodnie z ustawą usytuowany jest przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której przewodniczący prof. Józef Lubacz uczestniczył również w spotkaniu z nowym rzecznikiem..

…- Będę zabiegać o to, aby w wyniku zmian programowych w kształceniu na uczelniach nastąpiło istotne skrócenie okresu wchodzenia na rynek pracy przez absolwentów, zwłaszcza w zawodach regulowanych. Dziś jest to średnio dwa lata, chcę dążyć do tego, aby było to maksymalnie kilka miesięcy. Będę przyglądać się także wynikom obowiązkowego obecnie monitorowania zawodowych losów absolwentów przez uczelnie – zapowiada Rzecznik Praw Absolwenta…

Funkcję Rzecznika Praw Absolwenta pełnić będzie Bartłomiej Banaszak – międzynarodowy ekspert ds. jakości kształcenia, były przewodniczący Parlamentu Studentów RP (2009-2010), ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2008-2010) oraz członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów (2007-2008). Dotychczas współpracował z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie Procesu Bolońskiego jako członek Bologna Follow-up Group oraz polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jako wiceprzewodniczący Komitetu ds. Edukacji przy Radzie Unii Europejskiej. Doktorant w Wydziale Dziennikarstwa i Nauki Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Działa już kontakt do Rzecznika Praw Absolwenta:rzecznik.absolwentow@nauka.gov.pl

Rzecznik Praw Absolwenta rozpoczyna działalność!

tvp.pl – TVP 1

 

Rzecznik Praw Absolwenta rozpoczyna działalność. Polska jest krajem z największą w Unii Europejskiej liczbą tzw. „zawodów regulowanych” czyli tych do wykonywania których nie wystarczy jedynie należyte wykształcenie a potrzebne są dodatkowe egzaminy korporacyjne lub zezwolenia i staże.

UW, jako pierwsza uczelnia w Polsce, ma swojego ombudsmana – rzecznika akademickiego

Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która powołała ombudsmana

strona Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią w kraju, która dostrzegła potrzebę istnienia rzecznika.

Ombudsman to osoba niezależna i neutralna, do której studenci i pracownicy mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących uczelni. Pomoc rzecznika ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi. Zakres problemów, którymi zajmują się ombudsmani, jest niezwykle szeroki, trafiają do nich np. konflikty pomiędzy studentami i pracownikami, sprawy studenckie związane z zaliczaniem przedmiotów bądź ocenami, kwestie wynagrodzeń i warunków pracy, przypadki naruszenia regulaminów.

Każdy, kto zwróci się do ombudsmana, może liczyć na poważne potraktowanie sprawy i wysłuchanie skargi. Rzecznik po zdiagnozowaniu problemu zaproponuje właściwe rozwiązania: poinformuje o odpowiednich przepisach, sprawdzi jak w przeszłości traktowano podobne przypadki, wskaże kompetentne jednostki, pomoże w przygotowaniu pism. Jeśli zainteresowany wyrazi takie życzenie, ombudsman skontaktuje się z odpowiednimi instytucjami. W niektórych przypadkach może też zalecić mediacje. Wtedy rzecznik działać będzie w porozumieniu z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, istniejącym na Uniwersytecie Warszawskim przy Wydziale Prawa i Administracji od 2006 roku.

Współistnieje obu instytucji – ombudsmana oraz ośrodka prowadzenia mediacji w sporach akademickich – to typowe rozwiązanie stosowane na wielu uczelniach; razem instytucje te tworzą tzw. system zarządzania konfliktem. Rzecznik jest „pierwszą instancją” – to do niego jako pierwszego trafiają wszystkie skargi i problemy. Do ośrodka mediacyjnego przekazywane są tylko te, w których istnieje wyraźny konflikt między stronami i mediacja w ocenie ombudsmana jest właściwą procedurą.

Oprócz zajmowania się zgłaszanymi mu problemami, ombudsman będzie także promował na Uniwersytecie Warszawskim etyczne postępowanie, organizował szkolenia z zakresu radzenia sobie z konfliktami i kontaktami interpersonalnymi, a także sugerował, jakie zmiany – dotyczące funkcjonowania uczelni – należy wprowadzić, aby zapobiegać powstawaniu sporów.

Rzecznik akademicki ds. studenckich i pracowniczych oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów – to nie jedyne instytucje, do których ze swoimi problemami mogą zwracać się studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu 2010 roku powołano na UW Komisję rektorską ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Do zadań tej komisji należy przestrzeganie na terenie uczelni równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim innym formom dyskryminacji – w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych:

Anna Cybulko, ombudsman@uw.edu.pl

dyżury: poniedziałki i czwartki, godz. 11.00-14.00, ul. Dobra 68/70, pok. 5

telefon: 22 55 27 214 (czynny w trakcie dyżurów).

Ombudsman, czyli rzecznik akademicki po raz pierwszy w Polsce

PAP | 2011-11-30

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą polską uczelnią, która ma swojego ombudsmana, czyli rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Na to stanowisko rektor UW, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow powołała Annę Cybulko.

Ombudsmani od wielu lat działają na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holandii. Ich zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu uczelnianych konfliktów, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów i przysługujących praw, a także proponowanie rozwiązań zapobiegających powstaniu problemów. …

….Anna Cybulko – jak można przeczytać na stronie internetowej Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów UW – jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Psychologii UW. Jest doktorantką Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kończy doktorat na temat zawodu i osobowości mediatora.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz dynamiki małych grup. Mediuje w sprawach cywilnych i rodzinnych – jest wpisana na listę mediatorów sądowych.

UW, jako pierwsza uczelnia w Polsce, ma swojego ombudsmana

serwis  onet.pl/warszawa, 30-11.2011

 

Po czym poznać mobbing?

Po czym poznać mobbing?

serwis infor.pl

Należy pamiętać, że mobbing zdefiniowany w Kodeksie pracy odnosi się jedynie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę.

 

Mobbing w szkole

Mobbing w szkole

serwis edupress.pl

….

Szkoła jest więc miejscem wielu tarć, nieporozumień, frustracji i konfliktów. Ponieważ cele, jakie ma ona realizować, są bardzo ważne zarówno z punktu widzenia nauczycieli, jak i uczniów, ich realizowanie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności i presji.
Nawet w placówce, w której udało się społeczności szkolnej wypracować przyjazny klimat, od czasu do czasu mogą zdarzyć się nieprzyjemne, przykre sytua-cje będące efektem wspomnianych wyżej tarć. Dla odróżnienia odosobnionych aktów wrogości czy agresji od mobbingu w prawdziwym znaczeniu tego słowa istotna jest ocena systematyczności ich występowania.
Jak ocenić kryterium trwania w czasie i powtarzalności? To istotne, bo każdy z nas na swój sposób rozumie określenia, takie jak długo i często. Przyjmuje się, że o mobbingu mówimy, gdy pracownik doświadcza w pracy przykrych sytuacji i wrogich zachowań przez okres około 3 miesięcy średnio 1–2 razy w tygodniu lub wtedy, kiedy kontaktuje się ze sprawcą – przykładem może być nauczyciel pracujący jedynie na część etatu, rzadziej pojawiający się w szkole i rzadziej spotykający wrogie mu osoby…

PIP- Mobbing

Informator Państwowej Inspekcji Pracy o mobbingu 

serwis PIP