Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

aspekty prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

legislacja.rcl.gov.pl

 

Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

sejm

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego

INFORMACJE

Minister nauki o unikaniu konfliktu interesów przy wyborze recenzentów i promotorów prac naukowych

serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego, który jako niezależny i neutralny mediator rozwiązywałby spory i konflikty na uczelniach. Zwracać się do niego mogliby studenci, nauczyciele akademiccy i administracja. – Funkcja rzecznika jest niezależna od struktury zarządzania. Rzecznicy nie działają jako zwolennicy poszczególnych osób fizycznych czy wyodrębnionej grupy osób, ale jako propagatorzy uczciwości i sprawiedliwości w ramach organizacji. Podstawowymi zasadami, na jakich rzecznik opiera swoje działanie, są: poufność, neutralność i bezstronność. Są już pierwsze uczelnie, które powołały swoich Ombudsmanów, i z pewnością podzielą się swoimi doświadczeniami  – pisze minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomina, że rzecznik akademicki (Ombudsman) funkcjonuje w wielu krajach europejskich: Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, i Francji, i ma swoje korzenie w instytucji rzecznika praw obywatelskich.

Studia: mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

 

Mediatorzy wkroczą do gry

Rzeczpospolita, 7.09.2011

Rozwiązywanie konfliktów

Uniwersytet Jagielloński przygotował też kolejne nowe studia: mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów. Będą prowadzone przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykładowcami będą nie tylko pracownicy naukowi uczelni, ale także praktycy prawnicy, psychologowie oraz trenerzy mediacji i negocjacji. Program studiów składa się z wykładów oraz praktycznych warsztatów prowadzonych w grupach. Słuchacze poznają zagadnienia m.in. z psychologii i mediacji, nauczą się też zasad obowiązujących w mediacji w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, w sprawach dla nieletnich i rodzin. Adepci mediacji poznają również procedury polubownego rozwiązywania sporów m.in. w prawie pracy oraz zasady formułowania ugód administracyjnych i ich spisywania. W programie znalazły się też m.in. alternatywne metody rozwiązywania sporów w przepisach Rady Europy i Unii Europejskiej albo mediacja w USA.

O przyjęcie na studia podyplomowe mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów mogą się starać osoby z dyplomem licencjata lub magistra. Rekrutacja trwa do końca września br.

Nauka będzie się odbywała w systemie zaocznym, a zjazdy – w soboty i w niedziele. Studia trwają pół roku i są płatne. Czesne będzie wynosić 5,6 tys. zł. Można będzie zapłacić w ratach. – Takie studia mają sens, bo przy czasochłonnych procesach sądowych coraz więcej ludzi będzie szukało innych dróg rozwiązania swoich problemów, np. przez mediacje czy negocjacje, a do tego potrzebni są wyszkoleni specjaliści, którzy będą w stanie pomóc stronom – uważa prawnik Łukasz Kowalski.

Niestety nasz system nie wspiera pracy mediatorów.

RPO: Mediatorzy zarabiają za mało

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-06-01

Wysokość wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych nie uwzględnia nakładu ich pracy – twierdzi rzecznik praw obywatelskich.

RPO skrytykowała wynikające z rozporządzenia ministra sprawiedliwości zasady wynagradzania mediatorów w sprawach o charakterze niemajątkowym…

Niestety nasz system nie wspiera pracy mediatorów. W tej kwestii powinno się skorzystać z rozwiązań stosowanych w innych krajach – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

ENMA kodeks postepowania mediatora

ENMA kodeks postepowania mediatora

Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji

Portal mediacyjny:

Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji

http://www.mediatorzy.org/

ENMA [European Negotiation & Mediation Academy] – to model kształcenia polskich mediatorów sądowych i zawodowych oparty na amerykańskich i europejskich standardach mediacji.

W sprawie utworzenia i zadań Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18
z dnia 8 marca 2010

w sprawie utworzenia i zadań Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

BIP

http://www.bip.uw.edu.pl/ViewBIP?exec=nowy&pdm=1&dok=5910

Na podstawie § 35 pkt 8 w związku z § 35 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2

Celem powołania Komisji jest przestrzeganie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim innym formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

§ 3

Komisja składa się z pięciu nauczycieli akademickich, wybieranych przez Rektora na okres 4 lat. Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego. Pierwsza kadencja Komisji trwa do końca kadencji Rektora i kończy się z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 4

Do zadań Komisji należy:
1) monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną;
2) przygotowywanie dla Rektora propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami dyskryminacji lub nierównego traktowania;
3) udzielanie pomocy merytorycznej lub udzielanie porad prawnych osobom dotkniętym nierównym traktowaniem na Uniwersytecie Warszawskim ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

§ 5

Komisja realizuje zadania, o których mowa w § 4, w szczególności przez:
1) przeprowadzanie rozmów wyjaśniających z osobami naruszającymi zasadę równego traktowania;
2) informowanie kierowników jednostek organizacyjnych o zaistniałych przypadkach dyskryminacji;
3) występowanie do właściwych organów UW z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które dopuściły się aktu dyskryminacji;
4) współdziałanie z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na Wydziale Prawa i Administracji – w sprawach kwalifikujących się do mediacji oraz z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckim Ośrodkiem Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji – w sprawach konsultacji prawnych;
5) przeprowadzanie kampanii informującej o problemach związanych z dyskryminacją oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Komisji.

§ 6

Komisja do dnia 31 grudnia każdego roku przedkłada Rektorowi na piśmie sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Do wydruku: [pdf]

(Monitor UW Nr 3, Poz. 65, 2010)