Postulat rozszerzenia studiów podyplomowych o mediację akademicką

mediator akademickiPostulat rozszerzenia studiów podyplomowych o mediację akademicką

Jak do tej pory studia podyplomowe w zakresie mediacji są nastawione głównie na mediację gospodarczą i rodzinną, zgodnie zresztą z zapotrzebowaniem, gdyż te kategorie mediacji są szczególnie popularne.

Niestety mediacja akademicka dopiero ‚raczkuje’, ale wprowadzenie mediacji do prawa ‚akademickiego’ w ramach reformy nauki i szkolnictwa wyższego obliguje do przygotowania specjalistów od mediacji akademickiej.

W ramach dotychczasowych doświadczeń studiów podyplomowych należałoby wyszkolić mediatorów do rozstrzygania sporów w środowisku akademickim i do przeciwdziałania wszechobecnemu na uczelniach i w instytutach naukowych mobbingowi.

Ze względu na specyfikę należałoby standardowe programy studiów ‚mediacyjnych’ poszerzyć o tematy (do dyskusji):

Mobbing akademicki – informacje ogólne, rozpoznawanie, skutki, przeciwdziałanie

Cyberbulling ( mobbing internetowy)

Prawo akademickie:

Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o PAN i JBR i in.

Prawo własności intelektualnej ( ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o ochronie baz danych)

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnianiu naukowców -założenia i praktyka

Etyka:

Akademickie kodeksy etyczne ( Zasady dobrych obyczajów, dobra praktyki naukowa, dobre praktyki uczelni wyższych, akademicki kodeks wartości, uczelniane kodeksy etyczne)

Komisje etyczne i komisje dyscyplinarne w praktyce akademickiej

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

Mediacja akademicka

Mediacja akademicka na uczelniach zagranicznych (amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, hiszpańskich i in.)

Funkcjonowanie biura mediatora

Kodeks etyczny mediatora

Mediacja na studiach podyplomowych

 

mediacja

Mediacja na studiach podyplomowych 


 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 

Studia podyplomowe „Mediator w standardzie Magnus” organizowane są przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Fundacją Magnus, ustanowioną we Wrocławiu dnia 3 października 2005.

Ramowy program studiów
Ramowy program studiów umożliwia poznanie skutecznych metod i narzędzi nowoczesnego prowadzenia mediacji w sporach cywilnych i gospodarczych. Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z przedstawionych poniżej modułów tematycznych.

 • Psychologia: zadaniem tego modułu jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne słuchaczy do prowadzenia mediacji w drodze wykorzystania nowoczesnych metod.
 • Prawo: celem tego modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym.
 • Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora: nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia współpracy z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów. 
 • ——————–

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje

  Studium Podyplomowe:
  „MEDIATOR (Master of Business Mediation)” – 
  III edycja, organizowane 
  w roku akademickim 2008/2009

  O programie

  Studia podyplomowe „Mediator (Master of Business Mediation)” mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu w polskiej gospodarce. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie treningiem praktycznym oraz przewodnikiem w po zawodzie i postępowaniu Mediatora. 

  Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z czterech modułów tematycznych.

  PsychologiaZadaniem tego modułu będzie przygotowanie słuchaczy zarówno teoretyczne jak i praktyczne do prowadzenia mediacji wykorzystując nowoczesne metody. W tym obszarze tematycznym głównymi zajęciami będą:

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kłamstwa
  • Podstawy psychologii osobowości
  • Komunikacja werbalna i symboliczna
  • Psychologia stresu
  • Konflikt – analiza i sposoby diagnoz
  • Komunikacja niewerbalna
  • NLP (programowanie neurolingwistyczne)
  • Negocjacje i mediacje
  • Trening negocjacji
  • Trening mediacji

  Prawo. Celem tego modułu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym. W tym obszarze tematycznym głównymi przedmiotami będą:

  • Elementy prawa cywilnego
  • Elementy prawa cywilnego procesowego
  • Elementy prawa gospodarczego
  • Mediacja w kodeksie postępowania cywilnego

  Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora. Nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia styku z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów (np. jak funkcjonują stałe listy mediatorów?). Te zagadnienia zostaną omówione w tym bloku.

  ————–

  Akademia Górniczo-Hutnicza 

  Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów.

   

  Organizator:
  Wydział Zarządzania 
  Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego 
  wspólnie z Polskim Centrum Mediacji Warszawa
  Charakterystyka studiów 
  Studia podyplomowe „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów„ mają za zadanie przygotować uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
  Program studiów 
  Problematyka prawna w postępowaniu mediacyjnym;
  • Mediacje i negocjacje (treningi, symulacje);
  • Psychologia społeczna – mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzanie konfliktem, komunikacja interpersonalna, treningi;
  • Seminarium dyplomowe.

  Sylwetka absolwenta
  Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub też zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Ponadto są one także przeznaczone dla psychologów, doradców rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie przydatne będą dla osób zatrudnionych na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach consultingowych, czy dużych przedsiębiorstwach. 
  Kierowane są również do specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i wszystkich innych, dla których zawód mediatora stanowić będzie atrakcyjną ścieżkę rozwoju.
  Słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę, związaną z wykonywaniem nowego zawodu. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, prawa, mediacji, negocjacji wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami, symulacjami mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.
  Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo- Hutniczą, zaświadczenie Polskiego Centrum Mediacji zgodne z wymaganymi standardami oraz możliwość wpisu na listę mediatorów stałych PCM (po uprzednim wpisaniu się na listę członków PCM)
  ————-

  Studia podyplomowe: „Mediacje Rodzinne” 

  w Instytucie Psychologii

  Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

  Bezrobocie i kryzys sprzyjają mobbingowi

  mobbing-w-mediach

  Bezrobocie i kryzys sprzyjają mobbingowi

  Polska – The Times –  Kurier Lubelski , 24.02.2009

  Jak wyznaczyć granicę między prześladowaniem pracownika a zwykłym egzekwowaniem obowiązków? Co jest dyscypliną, a co szykaną w pracy?

  Rozważania na temat mobbingu niektórzy opatrują mottem z Orwella: „Wszystkie zwierzęta są równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych”. Drudzy przywołują słynny ukaz cara Piotra I: „Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty tak, by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszył przełożonego”.

  Kto jest mobberem, czyli prześladowcą? Mobbingu nie musi dopuszczać się wyłącznie pracodawca. Przełożony występuje przeciwko podwładnemu, podwładny przeciwko przełożonemu, pracownik przeciw pracownikowi. Szef zawsze coś znajdzie, żeby się przyczepić. Wydaje bezsensowne polecenia, obarcza dużą odpowiedzialnością, ale ogranicza uprawnienia, przydziela zadania ponad miarę, by wykazać niekompetencję swojej ofiary. Współpracownicy, w obawie o własną pozycję zawodową, prześladują innych. Zawierają nieformalne sojusze przeciwko ofierze. Niestabilna sytuacja na rynku pracy i zagrożenie zwolnieniami sprzyjają mobbingowi. Jednak za te wszystkie prześladowania odpowiedzialny jest szef.

  Mediacja w Europejskiej Karcie Naukowca

  mediator akademicki

  ekn

  Europejska Karta Naukowca

  w swych zaleceniach postuluje wprowadzenie instytucji mediatora akademickiego. 

  Skargi/apelacje 
  Grantodawcy i/lub pracodawcy naukowców powinni określić, zgodnie z krajowymi zasadami i przepisami, odpowiednie procedury, na przykład wyznaczyć bezstronną osobę (np. w charakterze rzecznika), która rozpatrywałaby skargi/apelacje naukowców, w tym także kwestie dotyczące konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami. Tego typu procedury powinny zapewnić całej kadrze naukowej poufną i nieformalną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z pracą i w przypadku sporów i skarg; celem tych procedur jest propagowanie sprawiedliwego i równego traktowania w obrębie instytucji oraz poprawa ogólnej jakości środowiska pracy.” – 

  Tekst angielski : The European Charter for Researchers The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 
  tekst 

  „Complaints/appeals 
  Employers and/or funders of researchers should establish, in compliance with national rules and regulations, appropriate procedures, possibly in 
  the form of an impartial (ombudsman-type) person to deal with complaints/ appeals of researchers, including those concerning conflicts between supervisor(s) and early-stage researchers. Such procedures should provide all research staff with confidential and informal assistance in resolving work-related conflicts, disputes and grievances, with the aim of promoting fair and equitable treatment within the institution and improving the overall quality of the working environment.”
   

  Omówienie w : Józef Wieczorek DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE. – Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców

  ekn-jw

  Mediacja w projekcie ustawy o PAN

   

  prawo-a-mobbing

  Pakiet ustaw reformujących polski system badań naukowych

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008

   

  Projekt Ustawy z dnia ………o Polskiej Akademii Nauk

  Art. 52. 1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu,

  dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.

  2. Rada naukowa w szczególności:

  7) powołuje mediatora do spraw etyki w nauce dla danego instytutu.

  Mobbing trzeba udowodnić

  prawo-a-mobbing1

  Mobbing trzeba udowodnić

  Gazeta prawna  nr.30, r. 2009

  gazeta-prawna-30-2009