Upowszechnienie wykorzystywania mediacji

mediacja

Mediacja szansą na odciążenie sądów – ustawa podpisana przez Prezydenta

serwis Ministerstwa Sprawiedliwości 2015-09-25
Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcać strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego a także zapewnić wysoką jakość usług mediacyjnych…..
Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się tutaj – http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3432
Reklamy

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

aspekty prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

legislacja.rcl.gov.pl

 

Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

sejm

Informacje o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Zawodowych Mediatorów

INFORMACJE

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

http://www.mediacje.pl/

członek Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

kontakt: ul. Ogrodowa 8 lok. 62, 00-876 Warszawa
tel./fax. +48 22 241-14-23
www.oszm.pl e-mail: oszm@mediacje.pl  fora: FB  GL

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego

INFORMACJE

Minister nauki o unikaniu konfliktu interesów przy wyborze recenzentów i promotorów prac naukowych

serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego, który jako niezależny i neutralny mediator rozwiązywałby spory i konflikty na uczelniach. Zwracać się do niego mogliby studenci, nauczyciele akademiccy i administracja. – Funkcja rzecznika jest niezależna od struktury zarządzania. Rzecznicy nie działają jako zwolennicy poszczególnych osób fizycznych czy wyodrębnionej grupy osób, ale jako propagatorzy uczciwości i sprawiedliwości w ramach organizacji. Podstawowymi zasadami, na jakich rzecznik opiera swoje działanie, są: poufność, neutralność i bezstronność. Są już pierwsze uczelnie, które powołały swoich Ombudsmanów, i z pewnością podzielą się swoimi doświadczeniami  – pisze minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomina, że rzecznik akademicki (Ombudsman) funkcjonuje w wielu krajach europejskich: Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, i Francji, i ma swoje korzenie w instytucji rzecznika praw obywatelskich.

Apel mediatorów

Apel mediatorów

serwis mediacje.org.pl  2011-11-23

Działając w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, wspólnie z 18 organizacjami mediacyjnymi, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich – http://www.mediacje.org http://www.mediatorzy.org, zwracamy się o podjęcie współpracy celem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zmienionego przez Sejm RP u schyłku poprzedniej kadencji w dniu 16.09.2011 roku – wprowadzającego zapis art. 183 § 3 wskazującego że: „uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”.

I. Zwracamy się do: Ministra Sprawiedliwości, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rządowego Centrum Legislacyjnego,

Społecznej Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów oraz Posłów i Senatorów RP o podjęcie inicjatywy celem dokonania ponownej nowelizacji 183 § 3 kpc, by zapobiec wejściu w życie w dniu 3.05.2012 roku wskazanych wyżej zapisów.

II. Prosimy organizacje mediacyjne o listy popierające konieczność usunięcia zapisów uprawniających uczelnie do prowadzenia list mediatorów stałych (sądowych).

III. Prosimy adwokatów i radców prawnych, jak również inne osoby zainteresowane sprawami mediacji o opinie i uwagi – o argumenty prawne przemawiające za koniecznością uniknięcia wprowadzenia w życie zmiany dotyczącej uczelni rekomendujących mediatorów sądowych.

Wskazujemy, że państwo prawa – zgodnie z europejską zasadą pomocniczości powinno dawać obywatelom gwarancję jakości świadczonych usług, by ich dobra były chronione. Wprowadzenie instytucji mediacji w sądowych postępowaniach cywilnych powinno obejmować kwestię „rękojmi” za pracę mediatora – tak samo, jak dzieje się to w postępowaniach karnych.

Argumentami przemawiającymi za ponowną potrzebą nowelizacji kpc w opisanej wyżej części, są (oprócz braku „rękojmi” ze strony uczelni) m.in.:
– brak wasztatowego przygotowania absolwentów uczelni oraz brak odbywania staży zawodowych,
– brak wymogów wobec wykładowców posiadania kwalifikacji w zakresie mediacji, a tym samym brak możliwości weryfikowania nabywanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji,
– brak wymogów etycznych mediatorów po stronie uczelni.

Podkreślamy, że uzyskanie absolutorium kończy związek absolwenta z uczelnią. W żadnej dziedzinie uczelnie nie prowadzą wykazu uprawnionych specjalistów. Nie ma precedensu, by uczelnie prowadziły np. listy kwalifikowanych lekarzy, adwokatów, sędziów, architektów, filozofów, trenerów sportu, itp. Ponadto schemat organizacyjny uczelni nie wskazuje osób odpowiedzialnych za wpis na listy, ich aktualizacji i weryfikacji, nie określa odpowiedzialności uczelni za pracę mediatorów.

Wobec powstałęj sytuacji wskazujemy również potrzebę przygotowania ustawy o zawodzie mediatora, uwzględniającej wprowadzenie norm postępowania (kwalifikacji i umiejętności), jak również zasad etycznych i procedur ich realizacji. Zmarginalizowanie w tym obszarze roli organizacji mediatorów nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy w części dotyczącej uprawnionych mediatorów – o ile by nastąpiła – powinna uwzględniać czynnik „rękojmi” za wpisy i pracę mediatorów. O ile uczelnie brałyby odpowiedzialność za mediatorów i przyjmowały kodeksy postępowania i kodeksy etyczne mediatorów, listy prowadzone przez uczelnie miałyby uzasadnienie. W przyjętem 16.09.2011 roku przez Sejm rozwiązaniu tak nie jest.

Zapraszamy na otwarte spotkanie celem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, które odbędzie się w dniu 6.12.2011 roku (wtorek) – godz. 11:00. Miejsce – Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62. Prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału.

Prosimy o potwierdzenia i poparcia na adres:
Krajowe Centrum Mediacji 00-876 Warszwa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62
mediacje@mediacje.pl tel./fax. 22 241-14-23

U schyłku polskiej Prezydencji RP w Unii Europejskiej dajmy świadectwo obywatelskiej postawie.

w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

Lucyna Skałecka-Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Jerzy Śliwa – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów

Międzynarodowy Dzień Mediacji -mediacje zamiast sądu

Mediacje zamiast sądu

Dziennik Polski, 20.10.201

…..Z roku na rok rośnie popularność polubownego rozstrzygania spraw. Jednak wciąż wiele osób nie wie, że większość konfliktów, zarówno w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych czy gospodarczych można rozwiązać poza sądem – podczas rozmów, które prowadzi osoba neutralna – mediator.

– Zadaniem mediatora nie jest godzenie stron czy sugerowanie im konkretnego rozwiązania, ale stworzenie im warunków do rozmowy. Strony same muszą uzgodnić warunki ugody rozwiązującej ich konflikt, bo najlepiej wiedzą, na co się mogą zgodzić, a na co nie i co jest dla nich najlepsze – mówi Paweł Wiecha, mediator z 6-letnim doświadczeniem z krakowskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji.

Mediacja jest dobrowolna, nikogo nie można zmusić do polubownego załatwienia sprawy. W każdej chwili można z niej się wycofać, a jeśli nie odpowiada nam prowadzący – poprosić sąd o innego mediatora. ..

…Od czterech lat w każdy trzeci czwartek października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Święto polubownego rozstrzygania sporów wypada właśnie dziś. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje zrzeszające mediatorów organizują wiele akcji promujących ugodowe rozwiązywanie konfliktów. Jutro, 21 października, w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w sali nr K-22, w godz. 9.00 – 15.00, zaplanowano otwarte spotkanie z krakowskimi mediatorami. Będzie się można dowiedzieć, jakie sprawy warto rozstrzygnąć w formie mediacji.

Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze

MS: konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Rzeczpospolita, 19-10-2011,

– Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze. Daje ona bowiem możliwość zachowania dobrych relacji przez strony, a w konsekwencji daje możliwość dalszej współpracy. Pomaga w nawiązaniu dialogu z drugą stroną sporu, daje możliwość wypowiedzenia się, a także daje szanse takiego rozwiązania konfliktu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Lepszy jest dialog niż przerzucanie się argumentami. Lepsze jest zrozumienie i wspólne poszukiwanie rozwiązań niż walka o swoją rację. A to właśnie gwarantuje mediacja – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy podejmuje działania mające na celu upowszechnianie mediacji, przekonywanie nieprzekonanych, popularyzowanie zasad jej prowadzenia oraz m.in. wskazuje na korzyści finansowe związane ze stosowaniem mediacji.Utworzona została ogólnopolska sieć koordynatorów do spraw mediacji, prowadzona jest strona internetowa dotycząca mediacji, na której zamieszczane są informacje także o mediacji na świecie.