Mediacja w projekcie ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce’ – materiał roboczy stan na 14 czerwca 2018 r.

Projekt ustawy uwzględniający poprawki z I i II czytania
(materiał roboczy) – stan na dzień 14.06.2018 r.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/06/ustawa-14-06-2018.pdf

U S T AWA
z dnia …. 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

DZIAŁ VII
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Rozdział 1
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Art. 283. Rektor, po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego
znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji
o możliwości popełnienia takiego czynu, może:
1) skierować sprawę do mediacji – w przypadku gdy wskutek czynu zaistniał spór
między osobą, której dotyczy zawiadomienie lub informacja,
a pokrzywdzonym;
2) nałożyć karę upomnienia – w przypadku gdy czyn stanowi przewinienie
dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
3) polecić rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy.

Art. 284. 1. Mediację prowadzi się za zgodą osoby, której czynu dotyczy
zawiadomienie lub informacja, o których mowa w art. 283, oraz pokrzywdzonego.
2. Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora.
3. Nauczyciel akademicki prowadzący mediację sporządza sprawozdanie z jej
wyników i przekazuje je rektorowi.
4. W przypadku gdy w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, podpisuje ją
również nauczyciel akademicki prowadzący mediację i dołącza do sprawozdania,
o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku gdy w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, rektor
poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy.

Reklamy

Mediacja w reformie Gowina

Reforma Gowina: Mediacje wkraczają na uniwersytety

gazetaprawna.pl

– Dobrą stroną reformy jest wprowadzenie instytucji mediacji – mówi DGP prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Zgodnie z przepisami miałaby ona zastosowanie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich. Na mediację kierowałby rektor w sytuacji, gdy na skutek przewinienia dyscyplinarnego powstał spór między osobą obwinioną a pokrzywdzonym. Prowadzona byłaby jednak tylko wtedy, gdy zgodzą się na nią obie strony konfliktu.

– W postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich jest miejsce na mediację. Z punktu widzenia dziekana oraz każdego, kto zarządza ludźmi, istotne są wszystkie narzędzia sprzyjające łagodzeniu konfliktów. Jeżeli mediacja z powodzeniem funkcjonuje w sprawach karnych, to nie widzę przeszkód, by była wykorzystywana w zbliżonych do nich postępowaniach dyscyplinarnych – mówi prof. Pisuliński.

… Duży mankament

Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Przepis ustawy 2.0 stanowi, że mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora. Zdaniem ekspertów takie zawężenie nie ma uzasadnienia.

– Cieszę się, że stworzono ramy prawne do stosowania mediacji w szkolnictwie wyższym. Nie wiem tylko, czemu miałoby służyć ograniczenie w pełnieniu funkcji mediatora w postępowaniach dyscyplinarnych tylko do nauczycieli akademickich – mówi mediator Robert Boch.

W podobnym tonie wypowiada się też Cezary Jezierski, radca prawny, mediator, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP. – Nie widzę powodu, dla którego takie ograniczenia w pełnieniu funkcji mediatora są wprowadzane. Osoba ze środowiskaakademickiego na pewno zna jego specyfikę, jednak nie jest to cecha niezbędna do prowadzenia mediacji – mówi.

…Marcin Chałupka, radca prawny, ekspert ds. szkolnictwa wyższego, ocenia, że dopuszczalność ustanowienia mediatorem tylko nauczyciela akademickiego może być odebrana jako sygnał, że uczelnie wolą prać swoje brudy we własnym gronie……

 

Upowszechnienie wykorzystywania mediacji

mediacja

Mediacja szansą na odciążenie sądów – ustawa podpisana przez Prezydenta

serwis Ministerstwa Sprawiedliwości 2015-09-25
Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcać strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego a także zapewnić wysoką jakość usług mediacyjnych…..
Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się tutaj – http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3432

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

aspekty prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

legislacja.rcl.gov.pl

 

Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

sejm

Informacje o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Zawodowych Mediatorów

INFORMACJE

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

http://www.mediacje.pl/

członek Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

kontakt: ul. Ogrodowa 8 lok. 62, 00-876 Warszawa
tel./fax. +48 22 241-14-23
www.oszm.pl e-mail: oszm@mediacje.pl  fora: FB  GL

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego

INFORMACJE

Minister nauki o unikaniu konfliktu interesów przy wyborze recenzentów i promotorów prac naukowych

serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego, który jako niezależny i neutralny mediator rozwiązywałby spory i konflikty na uczelniach. Zwracać się do niego mogliby studenci, nauczyciele akademiccy i administracja. – Funkcja rzecznika jest niezależna od struktury zarządzania. Rzecznicy nie działają jako zwolennicy poszczególnych osób fizycznych czy wyodrębnionej grupy osób, ale jako propagatorzy uczciwości i sprawiedliwości w ramach organizacji. Podstawowymi zasadami, na jakich rzecznik opiera swoje działanie, są: poufność, neutralność i bezstronność. Są już pierwsze uczelnie, które powołały swoich Ombudsmanów, i z pewnością podzielą się swoimi doświadczeniami  – pisze minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomina, że rzecznik akademicki (Ombudsman) funkcjonuje w wielu krajach europejskich: Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, i Francji, i ma swoje korzenie w instytucji rzecznika praw obywatelskich.

Apel mediatorów

Apel mediatorów

serwis mediacje.org.pl  2011-11-23

Działając w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, wspólnie z 18 organizacjami mediacyjnymi, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich – http://www.mediacje.org http://www.mediatorzy.org, zwracamy się o podjęcie współpracy celem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zmienionego przez Sejm RP u schyłku poprzedniej kadencji w dniu 16.09.2011 roku – wprowadzającego zapis art. 183 § 3 wskazującego że: „uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”.

I. Zwracamy się do: Ministra Sprawiedliwości, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rządowego Centrum Legislacyjnego,

Społecznej Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów oraz Posłów i Senatorów RP o podjęcie inicjatywy celem dokonania ponownej nowelizacji 183 § 3 kpc, by zapobiec wejściu w życie w dniu 3.05.2012 roku wskazanych wyżej zapisów.

II. Prosimy organizacje mediacyjne o listy popierające konieczność usunięcia zapisów uprawniających uczelnie do prowadzenia list mediatorów stałych (sądowych).

III. Prosimy adwokatów i radców prawnych, jak również inne osoby zainteresowane sprawami mediacji o opinie i uwagi – o argumenty prawne przemawiające za koniecznością uniknięcia wprowadzenia w życie zmiany dotyczącej uczelni rekomendujących mediatorów sądowych.

Wskazujemy, że państwo prawa – zgodnie z europejską zasadą pomocniczości powinno dawać obywatelom gwarancję jakości świadczonych usług, by ich dobra były chronione. Wprowadzenie instytucji mediacji w sądowych postępowaniach cywilnych powinno obejmować kwestię „rękojmi” za pracę mediatora – tak samo, jak dzieje się to w postępowaniach karnych.

Argumentami przemawiającymi za ponowną potrzebą nowelizacji kpc w opisanej wyżej części, są (oprócz braku „rękojmi” ze strony uczelni) m.in.:
– brak wasztatowego przygotowania absolwentów uczelni oraz brak odbywania staży zawodowych,
– brak wymogów wobec wykładowców posiadania kwalifikacji w zakresie mediacji, a tym samym brak możliwości weryfikowania nabywanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji,
– brak wymogów etycznych mediatorów po stronie uczelni.

Podkreślamy, że uzyskanie absolutorium kończy związek absolwenta z uczelnią. W żadnej dziedzinie uczelnie nie prowadzą wykazu uprawnionych specjalistów. Nie ma precedensu, by uczelnie prowadziły np. listy kwalifikowanych lekarzy, adwokatów, sędziów, architektów, filozofów, trenerów sportu, itp. Ponadto schemat organizacyjny uczelni nie wskazuje osób odpowiedzialnych za wpis na listy, ich aktualizacji i weryfikacji, nie określa odpowiedzialności uczelni za pracę mediatorów.

Wobec powstałęj sytuacji wskazujemy również potrzebę przygotowania ustawy o zawodzie mediatora, uwzględniającej wprowadzenie norm postępowania (kwalifikacji i umiejętności), jak również zasad etycznych i procedur ich realizacji. Zmarginalizowanie w tym obszarze roli organizacji mediatorów nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy w części dotyczącej uprawnionych mediatorów – o ile by nastąpiła – powinna uwzględniać czynnik „rękojmi” za wpisy i pracę mediatorów. O ile uczelnie brałyby odpowiedzialność za mediatorów i przyjmowały kodeksy postępowania i kodeksy etyczne mediatorów, listy prowadzone przez uczelnie miałyby uzasadnienie. W przyjętem 16.09.2011 roku przez Sejm rozwiązaniu tak nie jest.

Zapraszamy na otwarte spotkanie celem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, które odbędzie się w dniu 6.12.2011 roku (wtorek) – godz. 11:00. Miejsce – Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62. Prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału.

Prosimy o potwierdzenia i poparcia na adres:
Krajowe Centrum Mediacji 00-876 Warszwa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62
mediacje@mediacje.pl tel./fax. 22 241-14-23

U schyłku polskiej Prezydencji RP w Unii Europejskiej dajmy świadectwo obywatelskiej postawie.

w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

Lucyna Skałecka-Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Jerzy Śliwa – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów