Innowacyjna metoda walki z mobbingiem


Innowacyjna metoda walki z mobbingiem

Fundacja Science Watch Polska serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar 
https://sciencewatch.pl/index.php/mobbing-rozpoznawanie-pomoc-poszkodowanym-prewencja

SCIENCE WATCH POLSKA – Mobbing – rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja
Jednocześnie fundacja wspiera Strajk Kobiet https://sciencewatch.pl/…/218-oswiadczenie-zarzadu… ruch prowadzący do generowania mobbingu, szczególnie wobec osób o odmiennej od tej barbarii orientacji intelektualnej i moralnej.

Iście to innowacyjna metoda walki z mobbingiem. Będzie z czym walczyć i chwalić się sukcesami na niwie walki z patologiami. Czekam na webinar na temat schizofrenii akademickiej.

Oświadczenie Zarządu Fundacji Science Watch Polska  ws. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

„W imieniu Fundacji Science Watch Polska, której jednym z głównych celów jest ochrona osób pokrzywdzonych, w pełni popieramy Ogólnopolski Strajk Kobiet i nierówną walkę o prawa, znacznie wykraczającą poza kwestię zaostrzenia prawa aborcyjnego.

W ramach działań Fundacji wielokrotnie wspierałyśmy kobiety, które doświadczały pogwałcenia ich praw głównie przez osoby reprezentujące środowisko naukowe.

W obecnej sytuacji wspieramy wszystkie kobiety, które mogą stać się ofiarami nieprzemyślanych decyzji polityków.

Żywimy nadzieję, że zainicjowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego strajki kobiet przyczynią się do większego poszanowania naszych praw we wszystkich dziedzinach życia.

Wyrażamy wdzięczność władzom wielu Uczelni wyższych oraz wszystkim środowiskom biorącym udział w protestach za solidarność i wspieranie działań organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jest to niewątpliwe ważny i potrzebny głos. Z wyrazami szacunku dla podejmowanych działań!

dr Joanna Gruba – Prezes Fundacji

dr Monika Mularska-Kucharek – Wiceprezes Fundacji

dr Barbara Bis – Sekretarz Fundacji

Tak się składa, ze jestem chyba prekursorem walki z mobbingiem akademickim .https://nfamob.wordpress.com/, ale w  taki sposób aby go ograniczać zmianami systemowymi a nie poprzez generowanie/wspieranie  środowiska przyjaznego mobbingowi.

Działania wobec patologii akademickich prezentuję w wydanej w 2020 r. książce Plagi akademickie https://blogjw.wordpress.com/plagi-akademickie/

i w Sprawozdaniu obywatelskim z działalności pro publico bono w pandemicznym roku 2020 [obywatela wyklętego z systemu uniwersyteckiego od czasu politycznych weryfikacji kadr epoki Jaruzelskiej] https://blogjw.wordpress.com/2020/12/29/sprawozdanie-obywatelskie-z-dzialalnosci-pro-publico-bono-w-pandemicznym-roku-2020/

Informacje o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Zawodowych Mediatorów

INFORMACJE

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

http://www.mediacje.pl/

członek Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

kontakt: ul. Ogrodowa 8 lok. 62, 00-876 Warszawa
tel./fax. +48 22 241-14-23
www.oszm.pl e-mail: oszm@mediacje.pl  fora: FB  GL

Europejskie Centrum Obrony Wolności Słowa przeciw mobbingowi

Europejskie Centrum Obrony Wolności Słowa

S t r o n a • byłych działaczy • Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

W czasie ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w dn. 16 i 17 czerwca br. w Strasburgu miały miejsce spotkania, których celem było powołanie Europejskiego Centrum Obrony Wolności Słowa.

Celem tego ośrodka jest zbieranie i udostępnianie opinii publicznej informacji na temat mobbingu stosowanego wobec dziennikarzy i osób życia publicznego, którzy w swojej pracy zawodowej spotkali się z przykładami represji zawodowych, środowiskowych a także nawet finansowych i sadowych po tym gdy odważyli się stanąć w obronie tradycyjnych wartości patriotycznych lub zrobić filmy poruszające drażliwe sprawy historyczne…

Sylwetki osób zaangażowanych w struktury koalicji organizacji mediacyjnych w Polsce

 Sylwetki osób zaangażowanych w struktury koalicji organizacji mediacyjnych w Polsce

portal mediacje.pl  

mediatorzy kluczowe osoby

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Sekcja Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz w ograniczonym zakresie z ubezpieczeń społecznych.

Prowadzimy między innymi sprawy dotyczące:….

– dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, czy mobbingiem.

Przyjmowanie spraw odbywa się w trakcie dyżurów Studentów w siedzibie Poradni w godzinach pracy Sekretariatu. Sprawy można również zgłaszać drogą listowną.

Antymobber – studenckie koło naukowe

info mobbing

Antymobber – studenckie koło naukowe

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu

Przy katedrach Służb Socjalnych oraz Administracji Publicznej naszej Uczelni działa pod obieką p. dr Jolanty Zamorskiej studenckie koło naukowe ANTYMOBBER.

Studenci aktywizujący się w kole mają możliwość zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat mobbingu, prowadzenia badań własnych, a także zajmowania się profilaktyką w walce z patologią zarządzania, jaką jest mobbing. Swoją wiedzę na temat mobbingu oraz umiejętności zwalczania tego coraz bardziej powszechnego zjawiska poszerzają w ramach seminarów, warsztatów, konferencji naukowych, prelekcji i szkoleń.

Efektem pracy studentów w kole naukowym ANTYMOBBER będą nabyte przez nich umiejętności rozpoznawania przejawów mobbingu, prewencji mobbingowej, tworzenia programu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w miejscu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom mobbingu.

Perspektywy działaczy organizacji antymobbingowych

info mobbing

mobbing lekturaDziałacze, założyciele organizacji jak i osoby wspomagające mają wiele ciekawych pomysłów na rzecz polepszania sytuacji pracowników. Ich realizacja jest w trakcie, została zaniechana ze względu na brak wystarczających funduszy lub jest planowana przyszłościowo:
• Napisanie książki porządkującej teorię socjologiczną. – żeby przybliżyć teorię socjologiczną i psychologiczną w kontekście mobbingu.
• Napisanie poradnika dla kadry zarządzającej – żeby przedsiębiorcy też wiedzieli, co jest ważne dla firmy, dlaczego warto zająć się tym zjawiskiem we własnych firmach.
• Wpłynięcie na polskie ustawodawstwo w kontekście zjawiska mobbingu w miejscu pracy (szczegóły sprawy są owiane tajemnicą).
104
MARTA CZEPUKOJĆ
Zjawisko mobbingu w polskim miejscu pracy – perspektywy działaczy organizacji antymobbingowych oraz osób doświadczających przemocy psychicznej w miejscu pracy.
Praca magisterska
napisana w Zakładzie Oświaty i Wychowania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, 2005 r. 
Działacze, założyciele organizacji jak i osoby wspomagające mają wiele ciekawych pomysłów na rzecz polepszania sytuacji pracowników. Ich realizacja jest w trakcie, została zaniechana ze względu na brak wystarczających funduszy lub jest planowana przyszłościowo:
• Napisanie książki porządkującej teorię socjologiczną. – żeby przybliżyć teorię socjologiczną i psychologiczną w kontekście mobbingu.
• Napisanie poradnika dla kadry zarządzającej – żeby przedsiębiorcy też wiedzieli, co jest ważne dla firmy, dlaczego warto zająć się tym zjawiskiem we własnych firmach.
• Wpłynięcie na polskie ustawodawstwo w kontekście zjawiska mobbingu w miejscu pracy (szczegóły sprawy są owiane tajemnicą).
• Zorganizowanie kampanii w Małopolsce na temat mobbingu w miejscu pracy – w celu promocji stowarzyszenia.
• Otwarcie studiów podyplomowych z zakresu zapobiegania mobbingu w miejscu pracy – grupa docelowa nauczyciele.
• Wprowadzenie zagadnień dotyczących mobbingu w miejscu pracy do szkół oraz na uczelnie wyższe, np. kierunek prawo, psychologia, socjologia, zarządzani itp.
• Wpłynięcie na zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym – stworzenie niezależnej instancji ds. mediacji w środowisku akademickim. Pomysł poparty poprzez wymogi ustawodawstwa UE.
• Utworzenie Portalu internetowego z regularnie wydawanym biuletynem –– np. w ramach wewnętrznego pisma – dla różnego typu instytucji, stowarzyszeń, firm itp.
• Przeprowadzanie systematycznych badań na temat mobbingu w miejscu pracy.
• Zacieśnianie współpracy między stowarzyszeniami w celu stworzenia wspólnego, silnego lobby.
• Utworzenie sekcji oświatową ds. mobbingu na uczelniach w ramach jednego ze stowarzyszeń.
• Założenie oddziałów organizacji antymobbingowej w każdym województwie (aktualnie jest ich 11 z ramienia jednego stowarzyszenia).
• Wyspecjalizowanie większej liczby osób, żeby sprawowały funkcję obserwatorów – pełnomocników podczas spraw sadowych.
• Rozwój stowarzyszenia poprzez realizację „Planu strategicznego” – projektu strategicznego firmy indywidualnie zaprojektowanego pod kątem organizacji antymobbingowej.