Apel mediatorów

Apel mediatorów

serwis mediacje.org.pl  2011-11-23

Działając w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, wspólnie z 18 organizacjami mediacyjnymi, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich – http://www.mediacje.org http://www.mediatorzy.org, zwracamy się o podjęcie współpracy celem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zmienionego przez Sejm RP u schyłku poprzedniej kadencji w dniu 16.09.2011 roku – wprowadzającego zapis art. 183 § 3 wskazującego że: „uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”.

I. Zwracamy się do: Ministra Sprawiedliwości, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rządowego Centrum Legislacyjnego,

Społecznej Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów oraz Posłów i Senatorów RP o podjęcie inicjatywy celem dokonania ponownej nowelizacji 183 § 3 kpc, by zapobiec wejściu w życie w dniu 3.05.2012 roku wskazanych wyżej zapisów.

II. Prosimy organizacje mediacyjne o listy popierające konieczność usunięcia zapisów uprawniających uczelnie do prowadzenia list mediatorów stałych (sądowych).

III. Prosimy adwokatów i radców prawnych, jak również inne osoby zainteresowane sprawami mediacji o opinie i uwagi – o argumenty prawne przemawiające za koniecznością uniknięcia wprowadzenia w życie zmiany dotyczącej uczelni rekomendujących mediatorów sądowych.

Wskazujemy, że państwo prawa – zgodnie z europejską zasadą pomocniczości powinno dawać obywatelom gwarancję jakości świadczonych usług, by ich dobra były chronione. Wprowadzenie instytucji mediacji w sądowych postępowaniach cywilnych powinno obejmować kwestię „rękojmi” za pracę mediatora – tak samo, jak dzieje się to w postępowaniach karnych.

Argumentami przemawiającymi za ponowną potrzebą nowelizacji kpc w opisanej wyżej części, są (oprócz braku „rękojmi” ze strony uczelni) m.in.:
– brak wasztatowego przygotowania absolwentów uczelni oraz brak odbywania staży zawodowych,
– brak wymogów wobec wykładowców posiadania kwalifikacji w zakresie mediacji, a tym samym brak możliwości weryfikowania nabywanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji,
– brak wymogów etycznych mediatorów po stronie uczelni.

Podkreślamy, że uzyskanie absolutorium kończy związek absolwenta z uczelnią. W żadnej dziedzinie uczelnie nie prowadzą wykazu uprawnionych specjalistów. Nie ma precedensu, by uczelnie prowadziły np. listy kwalifikowanych lekarzy, adwokatów, sędziów, architektów, filozofów, trenerów sportu, itp. Ponadto schemat organizacyjny uczelni nie wskazuje osób odpowiedzialnych za wpis na listy, ich aktualizacji i weryfikacji, nie określa odpowiedzialności uczelni za pracę mediatorów.

Wobec powstałęj sytuacji wskazujemy również potrzebę przygotowania ustawy o zawodzie mediatora, uwzględniającej wprowadzenie norm postępowania (kwalifikacji i umiejętności), jak również zasad etycznych i procedur ich realizacji. Zmarginalizowanie w tym obszarze roli organizacji mediatorów nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy w części dotyczącej uprawnionych mediatorów – o ile by nastąpiła – powinna uwzględniać czynnik „rękojmi” za wpisy i pracę mediatorów. O ile uczelnie brałyby odpowiedzialność za mediatorów i przyjmowały kodeksy postępowania i kodeksy etyczne mediatorów, listy prowadzone przez uczelnie miałyby uzasadnienie. W przyjętem 16.09.2011 roku przez Sejm rozwiązaniu tak nie jest.

Zapraszamy na otwarte spotkanie celem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, które odbędzie się w dniu 6.12.2011 roku (wtorek) – godz. 11:00. Miejsce – Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62. Prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału.

Prosimy o potwierdzenia i poparcia na adres:
Krajowe Centrum Mediacji 00-876 Warszwa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62
mediacje@mediacje.pl tel./fax. 22 241-14-23

U schyłku polskiej Prezydencji RP w Unii Europejskiej dajmy świadectwo obywatelskiej postawie.

w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

Lucyna Skałecka-Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Jerzy Śliwa – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów

Mediating in the Academic Bully Culture

Mediating in the Academic Bully Culture: The Chair’s Responsibility to Faculty and Graduate Students

Serwis Stanford University 

….The Chair as Mediator

Although chairs can be involved in bullying as the bully, as the one bullied, or as the mediator in a departmental bullying situation, this section will focus on the chair as a mediator between faculty members. This job responsibility often creates consternation in department chairs. At the same time they are trying to build camaraderie among faculty, they are also facilitators who are responsible for carrying out the institution’s mission, liaising between the department faculty and higher administration, and making merit and promotion and tenure recommendations. These tasks can often be in conflict with one another.

Because chairs have a major impact on the future of individual faculty members, they must be able to recognize when a faculty member is being bullied and intervene to stop the bully while simultaneously respecting the privacy, professionalism, and integrity of the faculty member involved. Recognizing a bullying situation means chairs must be aware of the indications of a bullied faculty member as well as the traits of a bully…..

….Conclusion

Although we have discussed two different levels of incivility in this article, the indicators of victimization and the solutions for the prevention of bullying are the same regardless of who is being bullied and who is doing the bullying. Victims of bullying, be they faculty members or graduate students, generally retreat into their own world. They become silent, fearful of repercussions or being seen as a whiner or troublemaker. Providing an environment in which the victim feels comfortable to share what is happening is the first step toward minimizing bullying behavior. Another major step is to establish formal policies against bullying, including the actions to be taken to eliminate the behavior. The policy must also include a process by which the bullied can seek help without fear of retribution by the bully. Finally, the policies and processes contained therein must be made available to everyone, even discussed with new faculty and graduate students, so they feel comfortable in the environment and confident that someone will intervene if incivility occurs. The department chair plays a pivotal role in facilitating this process.

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 16 XI 2011

Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach” 

15-16 XI 2011

Orgnizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,  Polskie Towarzystwo Teologiczne 

Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Główny organizator: ks. dr Robert Nęcek – Specjalizacja Teologii Moralnej.

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 15 XI 2011

Środa, 16 listopada 2011

9.30 – 9.50 red. Anna Żurek, Telewizja Polska – Mobbing w mediach, czyli dziennikarz w szponach zależności i politycznego nakazu.
9.55 – 10.15 dr Maciej Chakowski, Uniwersytet Warszawski – Wewnętrzna polityka antymobbingowa. Aspekty organizacyjno-prawne.
10.20 – 10.40 ks. prof. Jan Orzeszyna, UPJPII – Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu.

11.15 – 11.35 dr Krystyna Kmiecik-Baran, prorektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i NSZZ Solidarność – Społeczne aspekty mobbingu.

11.40 – 12.00 mec. Wojciech Musialik z Kancelarii Radców Prawnych –Mobbing – przegląd orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego ze szczególnym uwzględnieniem trudności dowodowych w procesie.
12.05 – 12.25 mgr Teresa Turowska, przedstawiciel handlowy – Przykłady mechanizmów ukrytego mobbingu w korporacjach.
12.30 – 13.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

Fotoreportaż  – Józef Wieczorek  

 

♣ 

Milczenie ofiar, czyli o mobbingu 

Uzupełnienie do konferencji: Mobbing akademicki

Książka „Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim”

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego 

Drogi i bezdroża nauki w Polsce

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 15 XI 2011

Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach” 

15-16 XI 2011

Orgnizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,  Polskie Towarzystwo Teologiczne 

Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Głowny organizator: ks. dr Robert Nęcek – Specjalizacja Teologii Moralnej.

PROGRAM:

Wtorek, 15 listopada 2011

14.30 – 14.40 Powitanie Uczestników i Gości – prorektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
14.45 – 15.00 Wprowadzenie do konferencji – kard. dr Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII.
15.00 – 15.20 Elżbieta Radziszewska, Minister, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP – Działania rządu w sprawie przeciwdziałania mobbingowi.
15.25 – 15.55 ks. dr Robert Nęcek, UPJPII, główny organizator konferencji, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej – Mobbing efektem patologii w strukturach pracy.

16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski, Instytut Psychosomatyczny w Warszawie – Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.
16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński – Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.
17.20 – 18.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

Fotoreportaż  – Józef Wieczorek 

16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski,

Instytut Psychosomatyczny w Warszawie

– Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.

16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński

– Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 16 XI 2011

Tam, gdzie podwładny i przełożony, to dwa światy, a nie ludzie współpracujący ze sobą, tam mobbing pojawia się częściej

„Mobbing w białych rękawiczkach”

15.11.2011| PAP

Zła sytuacja na rynku pracy i bezrobocie mogą sprzyjać mobbingowi w pracy – mówili uczestnicy konferencji „Mobbing w białych rękawiczkach”, która we wtorek rozpoczęła się w Krakowie….Uczestnicy konferencji podkreślali, że konflikt w pracy to nie to samo, co mobbing, który jest częstym i rozłożonym w długim okresie psychicznym znęcaniem się, celowym szykanowaniem, zastraszaniem, a w efekcie niszczeniem pracownika.

„Specyficzną grupą są milczący świadkowie mobbingu. Nie angażują się w spór, bo albo nie wiedzą, co się dzieje albo nie mają odwagi stanąć po stronie słabszego” – mówił ks. Robert Nęcek. „Sama znajomość prawa nie wystarczy. Ofiary przemocy w pracy powinny rozmawiać z jak największą liczbą osób, aby mobber nie mógł się ukryć za parawanem spokoju i ciszy” – podkreślił. ..Mobbingowi sprzyja – zdaniem specjalistów – bezrobocie, bo pracodawcy straszą wówczas wyrzuceniem niewygodnej, choć często kompetentnej osoby, wiedząc, że na miejsce zwolnionego znajdą kolejnych kandydatów.

Jak mówił prof. Nęcki, „tam, gdzie podwładny i przełożony, to dwa światy, a nie ludzie współpracujący ze sobą, tam mobbing pojawia się częściej”. „Najważniejsze jest, żeby ludzie poddawani mobbingowi nauczyli się, że mają prawo do protestu, zgłaszania takich przypadków. Większość ludzi wstydzi się, krępuje i to jest pożywka dla tych, którzy chcą to wykorzystać” – podkreślił prof. Nęcki.

Mobbing jest spiskiem wymierzonym przeciwko kompetentnemu i uczciwemu pracownikowi

 

Mobbing jest spiskiem

Dziennik Polski, 16.11.2011

SPOŁECZEŃSTWO. Co piąty Polak twierdzi, że w ostatnich kilku latach był szykanowany przez przełożonego. Co dwudziesty twierdzi, że były to częste przypadki..

…Według ks. dr. Roberta Nęcka, specjalizującego się w teologii moralnej, „mobbing jest spiskiem, wymierzonym przeciwko kompetentnemu i uczciwemu pracownikowi, z różnych powodów niewygodnemu dla pracodawcy”…..

….mobbing jest zdegenerowaną i patologiczną formą konfliktu, przejawiającą się w dręczeniu, grożeniu, wymuszaniu wbrew prawu i molestowaniu ludzi – powiedział nam ks. Nęcek.

Kościół chce wspierać mobbingowanych

Kościół chce wspierać mobbingowanych

Gazeta Wyborcza 15.11.2011

Czas kryzysowy to najlepszy czas dla Kościoła, żeby zawalczyć o swoich wiernych. Wspieranie krzywdzonych, na przykład w pracy jest taką walką – podkreśla ks. Nęcek. – Mobbing stopniowo niszczy reputację ofiary, zaburza jej stosunki międzypersonalne, wpływa negatywnie na jakość wykonywanej przez nią pracy, aż doprowadza do definitywnego wykluczenia ofiary ze społeczności czy danej grupy – tłumaczy pomysłodawca konferencji. Na pytanie, dlaczego Kościół zainteresował się tak świeckim tematem, odpowiada, że Kościół, zwłaszcza dziś, w czasie kryzysu, nie może milczeć na tematy, które dotyczą coraz szerszego grona wiernych.