Chcemy ochronić pracowników przed ewentualnością mobbingu

info mobbing

Gowin o reformach: Postaram się, by nie upadła żadna uczelnia publiczna

gazetaprawna.pl

Po wejściu w życie nowej ustawy o uczelniach szkolnictwo wyższe będzie dużo bardziej zróżnicowane – ocenił w rozmowie z PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Czy zmieni się zakres obowiązków pracowników uczelni?

J.G.: Chcielibyśmy odejść od sztywnego pensum – być może określimy tylko górny pułap liczby godzin dydaktycznych, do jakich zobowiązany będzie nauczyciel akademicki. W ten sposób chcemy ochronić pracowników przed ewentualnością mobbingu ze strony władz instytutu czy katedry. Lepiej dmuchać na zimne…..

Reklamy

MOBBING W COLLEGIUM MEDICUM

info mobbing

MOBBING W COLLEGIUM MEDICUM] Wyzywała podwładne od leni i idiotek?

http://express.bydgoski.pl/

Komisja antymobbingowa zakończyła przesłuchania pracowników, oskarżających Annę Sz. o mobbing w Dziale Administracji CM UMK.
Policja pod nadzorem bydgoskiej prokuratury nadal przesłuchuje kolejnych świadków w sprawie domniemanego mobbingu, jakiego miała się dopuścić zastępca kanclerza Magdalena B.

…..„Powołując komisję antymobbingową do rozpatrzenia skargi na kierowniczkę Działu Administracji CM UMK rektor publicznie napiętnował osobę, której skarga dotyczy i te, które ją złożyły” – brzmi zarzut z listu, który, jak wynika z treści, wysłano również do PIP.

„Inspekcja musi sprawdzić, czy wydanie przez rektora UMK wewnętrznych przepisów o wprowadzeniu procedur antymobbingowych jest zgodne z prawem i nie narusza prawpracowniczych” – apelują do PIP autorzy listu i zadają pytanie: „Czy tak ma wyglądać sprawiedliwość i uniwersyteckie procedury, mogące służyć za narzędzie do niszczenia ludzi zaangażowanych i niewygodnych?”…..

Uczelniana Komisja Antymobbingowa uniewinnia

mobbing lektura

Plagiat doktoratu sprzed 15 lat


Forum Akademickie 6/2016- Marek Wroński

Komisja Antymobbingowa

Przy okazji chciałbym poinformować, że prof. Sanetra skierował 30 września 2015 r. do prof. Kazimierza Furtaka, rektora Politechniki Krakowskiej, skargę na „uporczywe i długotrwałe nękanie” jego osoby przez dr hab. Agnieszkę Chrzanowską. Miało ono polegać na rozgłaszaniu informacji o zarzutach plagiatowych, w tym do „Forum Akademickiego”, jak również kwestionowaniu ustaleń Komisji Dyscyplinarnej, która stwierdziła że podobieństwo jego książki do doktoratu Petritscha wynosi około 50%, zaś dr Chrzanowska, nie mając do tego kwalifikacji, nadal utrzymuje, że 90%. Co więcej, przekazuje kłamliwe informacje dziennikarzowi Wrońskiemu, który na tej podstawie pisze „oszczercze” artykuły, rozpowszechniane następnie w środowisku akademickim. Sama inkryminowana książka to podręcznik dla studentów, a nie żadna praca naukowa i nieprawdą jest, że rozliczono nią grant na ponad 270 tysięcy złotych. Co więcej, dr Chrzanowska kwestionuje jego inne badania naukowe i zachowuje się w sposób lekceważący jego osobę, mimo że obecnie jest on autorem/współautorem ponad 150 prac naukowych, cytowanych ponad 660 razy, a jego wskaźnik Hirscha wynosi H = 18. Wszystko to rozstraja jego nerwy i w dodatku naraża prestiż Instytutu Fizyki PK.

W połowie stycznia 2016 r., po 3,5 miesiącach od otrzymania, rektor Furtak przesłał skargę do Uczelnianej Komisji Antymobbingowej, która pod koniec maja br. – po 4 miesiącach procedowania – jednogłośnie uniewinniła dr hab. Agnieszkę Chrzanowską.

Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP

WPA

Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP

Knebel na usta potencjalnej ofiary

INFORMACJE

Tak na uniwersytecie nie wygrają walki z mobbingiem

edulandia.pl

Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nie zgodziły się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie mobbingu. Powód: „Przejrzyste przepisy wewnętrzne”. Zdaniem eksperta ze Stowarzyszenia Antymobbingowego te przepisy to bubel.
O mobbingu na UKW głośno jest w mediach od kilku miesięcy. Anonimowe informacje krążą wśród dziennikarzy i polityków, inspektorzy z bydgoskiej PIP postanowili sprawdzić, czy zarzuty są prawdopodobne. Kontrolerzy chcieli zbadać pracowników UKW pod kątem mobbingowania. Podobne kontrole przeprowadzają w dziesiątkach innych podmiotów. Metodologia jest prosta: pracownicy wypełniają anonimowe ankiety. Na uniwersytecie nie udało się ich rozdać.

– Pracodawca nie wyraził zgody na badania. Ma takie prawo – informuje Katarzyna Pietraszak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy.

….Poprosiliśmy Ryszarda Musielewicza, prezesa bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Antymobbingowego, by ocenił zarządzenie rektora dostępne na stronie internetowej uczelni.

– Ktoś podsunął rektorowi niezły gniot – komentuje Musielewicz. – paragraf trzeci – „bezpodstawne oskarżenie o mobbing jest zabronione i będzie podlegało postępowaniu dyscyplinarnemu”. Przecież to knebel na usta potencjalnej ofiary. W merytorycznych dokumentach tego typu są zapisy, że zgłoszenie skargi przez pracownika i zeznania świadków nie mogą mieć wpływu na ocenę jego pracy. Co więcej – nie może ponosić z tej przyczyny konsekwencji służbowych – dodaje.

Przeciw plagiatom, wyłudzeniom i mobbingowi

czwartek, 12 lutego 2015

Konwent Rzeczników dyscyplinarnych ministra już pracuje. W pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wzięła udział minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. Zapowiedziała prace nad dokumentem wyznaczającym etyczne standardy na uczelniach…..Wciąż słyszymy doniesienia o wyłudzeniach dotacji, plagiatach, mobbingu. Liczę, że będą państwo nie tylko wychwytywali te sygnały, ale też popularyzowali dobre praktyki – zaapelowała minister do zebranych.

W sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim

WPA

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), art. 94³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 167) oraz § 4 pkt 23 i 24 Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się Procedurę antymobbingową w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Jacek Popiel….

……II. Przeciwdziałanie mobbingowi § 3 W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie dozwolone przepisami prawa działania polegające w szczególności na: 1) promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw i zachowań w relacjach między pracownikami; 2) upowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska mobbingu, metod zapobiegania jego występowaniu oraz konsekwencji jego wystąpienia; 3) monitorowaniu problematyki mobbingu i stosowaniu procedur antymobbingowych w praktyce……….