Mobbing uczelniany hamuje rozwój nauki

Mobbing uczelniany hamuje rozwój nauki

serwis  NSSZ Solidarnośc PO Opole

Najbardziej narażone na mobbing uczelniany są jednostki zdolne i entuzjastycznie nastawione do pracy (wyłamujące się z systemu w subiektywnym odczuciu otoczenia lub/i realnie), dlatego, jak podają badani, na uczelni „nie warto” ujawniać swoich talentów. Zwykle mobbingowani są ci, którzy stanowią konkurencję dla decydentów, którzy podejmują tematy naukowe „drażliwe” lub już „zarezerwowane”. Mobbing bywa też często stosowany, jako metoda zarządzania zakładem, jako metoda dyscyplinowania pracowników. Kierownicy merytorycznie nieprzygotowani do kierowania zespołami ludzkimi, którzy osiągnęli pułap własnej niekompetencji, często stosują terror psychiczny dla utrzymania się przy władzy poprzez eliminowanie zbyt aktywnych, zbyt kompetentnych, a zatem potencjalnie zagrażających im pracowników. Innym poważnym problemem środowisk akademickich jest stosunkowo powszechny nepotyzm. Sama rekrutacja na etaty akademickie odbywa się często nie według kryteriów merytorycznych a według kryteriów genetycznych, nawet, jeśli formalnie to są konkursy.

fragment tekstu pani Joanny Wyleżałek z SGGW w Warszawie ( patrz komentarz) 

Mobbing jest bardzo rozpowszechniony w środowisku akademickim

Mobbing uczelniany – nie milcz – reaguj

serwis NSZZ Solidarność  PO Opole

Mobbing jest bardzo rozpowszechniony w środowisku akademickim, ale jako temat drażliwy jest słabo rozpoznany. Jednostki mobbowane czują się upokorzone już samym faktem, że stały się ofiarami, więc niechętnie mówią o swoich problemach a obserwatorzy najczęściej nie ingerują w sytuacje mobbowania z obawy, że również staną się ofiarami – obawy te są zresztą najczęściej uzasadnione.

Stosowane działania mobbingowe na uczelniach wyższych można podzielić na kilka grup, i podobnie jak w przypadku typologii mobbingu, są one zbliżone do mobbingu w ogóle, z tym jednak zastrzeżeniem, że mobbing uczelniany dotyczy określonych celami organizacji obszarów i może być wyjątkowo okrutny w sytuacji, kiedy stosowany jest przez jednostki, które ze względu na posiadane możliwości manipulacji innymi ludźmi, potrafią działania mobbingowe doprowadzić do perfekcji osiągając tym samym efekt szybkiej eliminacji ofiary ze środowiska akademickiego. Mobbing uczelniany dokonuje się przede wszystkim poprzez:

1. dyskredytowanie osoby, lub nieuzasadnioną, nie merytoryczną, krytykę jego pracy,

2. rozpowszechnianie nieuzasadnionych, złośliwych plotek, anonimów, często na tematy osobiste, np. o braku zrównoważenia, niewłaściwych cechach charakteru, o chorobie psychicznej, niewykonaniu obowiązków, których nie przydzielono, albo zablokowano wykonanie – mimo przydziału,

3. publiczne upokarzanie np. wobec studentów, innych pracowników, na zebraniach naukowych itp.,

4. ignorowanie pracownika przy tworzeniu zespołów badawczych, dydaktycznych, przy nagradzaniu itp.,

5. przydzielaniu pracownikowi obowiązków poniżej, albo powyżej jego kwalifikacji lub takich, których nie może wykonać np. zlecanie asystentowi wykładów na poziomie merytorycznej wiedzy profesora, odbieranie adiunktom wykładów a zlecanie ćwiczeń, przydzielanie profesorom zajęć poniżej ich kompetencji,

6. wyszydzanie pracownika, groźby ustne, zastraszanie np. zwolnieniem z pracy, czy też bezpodstawną negatywną oceną,

7. wydawanie sprzecznych poleceń lub poleceń niezgodnych z prawem, zlecanie wykonania prac bezsensownych, odbieranie prac wcześniej zadanych/uzgodnionych do wykonania,

8. nieudzielanie informacji np. o przydziale zajęć dydaktycznych, a następnie oskarżanie, że zajęcia nie zostały przeprowadzone,

9. nieuzasadnione zarzuty o brak etyki, o negatywne oddziaływanie na kolegów, studentów, bez wykazania zasadności zarzutów,

10. nieuzasadnione zarzuty o brak kwalifikacji, bez wykazania zasadności zarzutów,

11. wymuszanie dopisywania innych pracowników do wykonywanej jednoosobowo pracy, aby np. pomniejszyć rolę, osiągnięcia,

12. grożenie przemocą fizyczną.

Lista działań mobbingowych stosowanych na uczelniach jest o wiele dłuższa, nie sposób natomiast wymienić wszystkich używanych metod mobbingowania, ponieważ zależą one przede wszystkim od możliwości i „pomysłowości” mobberów.

? tekst: Joanna Wyleżałek

(porównaj np na google  – tożsamośc  fragmentów z wczesniejszymi  tekstami Józefa Wieczorka  o mobbingu )

O mobbingu

O mobbingu

http://pluskiewicz.blogspot.com/2011/05/o-mobbingu.html