Wewnętrzna polityka antymobbingowa w urzędzie

wpa2Przykład prowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej

w urzędzie

(do wykorzystania i zmodyfikowania  w polityce antymobbingowej uczelni  i instytutów naukowych)

źródło

Zarządzenie Nr 65/2005 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2005 w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 Data: 2005-07-04, Numer: 65, Kadencja: 2002 – 2006

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1590 z póź. zm.), w związku z art. 94³  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zmianami).

 

§ 1

 

Wprowadzam wewnętrzną politykę antymobbingową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Urzędu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Janusz Sepioł

 

Marszałek Województwa Małopolskiego

 


 

        Załącznik do  Zarządzenia Nr 65/2005

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa to zasady przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

§ 2

1. Każdy pracownik będzie zaznajomiony z treścią zarządzenia w sprawie polityki antymobbingowej.

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, dołącza się do akt osobowych pracownika do części B.

 

§ 3

1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 

a. Komisji Antymobbingowej- należy przez to rozumieć:      „organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg      o mobbing”,

 

b. mobbingu- należy przez to rozumieć:

 

„działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”,

c. o pracodawcy- należy przez to rozumieć:

„Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie”

d. o pracowniku- należy przez to rozumieć:

„osobę pozostająca z pracodawcą w stosunku pracy”

 

Rozdział II

Przeciwdziałanie mobbingowi

 

§ 4

 

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden    sposób tolerowane przez pracodawcę.

§ 5

 

1. Każdy z pracowników pracodawcy, który uzna, iż został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do Dyrektora Urzędu działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.

 

3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.

 

§ 6

1. Pracodawca, każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję Antymobbingową, zwana dalej Komisją, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.

 

2. Komisja składa się z trzech członków.

 

3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel   Pracowników i osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników.

 

4. członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy (sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania.

7. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu do postępowania przed Komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 7

1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu Pracodawca może zastosować karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy. 

2. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami stosunek pracy.

 

3. W  miarę możliwości pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.

 

 

Rozdział III

 

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 

1. Pracodawca przeprowadzi  szkolenie pracowników dotychczas zatrudnionych w UMWM w zakresie stosowania regulacji przeciwdziałania mobbingowi w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

 

2. Ze szkolenia pracodawca sporządzi protokół jak również dołączy listę obecności pracowników biorących udział w szkoleniu.

 

3. Po zakończeniu szkolenia pracownik podpisuje stosowne oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

 

§ 9

 

1. Pracodawca przeprowadza szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 8 dla nowozatrudnionych pracowników  ramach szkolenia adaptacyjnego.

 

2. Ze szkolenia pracodawca sporządza protokół jak również dołącza listę obecności pracowników biorących udział w szkoleniu.

 

3. Po zakończeniu szkolenia pracownik podpisuje stosowne oświadczenie        stanowiące załącznik Nr 1 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. 

 

§ 10

 

1. Pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników raz w roku rozpatruje i ocenia, czy postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej są właściwie wykonywane.

2. Z dokonanej oceny Pracodawca sporządza sprawozdanie.

 

Janusz Sepioł

 

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 

Załącznik nr 1 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany

 

………………………………………..     pracownik  ……………………………………..

 

           ( imię i nazwisko)                                     (nazwa departamentu/ komórki równorzędnej)

 

 

poświadczam, że zapoznałam /em/ się z treścią zarządzenia Marszałka

 

Województwa Małopolskiego w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. 

 

Kraków, dnia ………………………..  rok ………

       …………………………………………..

 

        (podpis pracownika)

 

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione, gdyż w ten sposób zostaje wypełniony obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Obowiązek ten wynika z art. 94³ § 1 k. p. Wprowadzenie wewnętrznej polityki antymobbingowej  przyczyni się do ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej  UMWM.

 

Janusz Sepioł

 

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

——————

przykład akademicki:

Procedura przeciwdziałania mobbingowi,

dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu 

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Komentarze 2

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: