Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa

wpa1

Przykład dokumentu firmowego –

wewnętrzna polityka antymobbingowa

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Wewnętrzna polityka antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w …………………………………………………………………… (nazwa pracodawcy) w ……………………………………………. (siedziba pracodawcy), zwanej (go) dalej pracodawcą.

§ 2

1. Każdy pracownik musi zapoznać się z treścią WPA.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią WPA, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do jego akt osobowych do części B.

§ 3

Ilekroć w WPA jest mowa o:

1) komisji antymobbingowej – należy przez to rozumieć organ kolegialny powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg pracowników o mobbing,

2) mobbingu – należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,

3) pracodawcy – należy przez to rozumieć ………………………………………….(nazwa pracodawcy) w ………………………………………………….. (siedziba pracodawcy),

4) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

Rozdział II Przeciwdziałanie mobbingowi

§ 4

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą tolerowane przez pracodawcę.

§ 5

1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy.

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.

3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą dzienną.


Wg MACIEJ CHAKOWSKI

Rzeczpospolita, 14.12.05 Nr 291

Komentarze 4

 1. Mobbing i dyskryminacja
  Jak wprowadzić wewnętrzną politykę antymobbingową

  http://www.infor.pl/prawo-pracy/poradniki/280,1504,Jak-wprowadzic-wewnetrzna-polityke-antymobbingowa.html

  EKSPERT WYJAŚNIA
  MACIEJ CHAKOWSKI

  Na polskich pracodawców – na mocy art. 94 3 kodeksu pracy – nałożony został obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. W celu jego spełnienia powinni o­ni wprowadzić wewnętrzne regulacje antymobbingowe, zwane dalej wewnętrzną polityką antymobbingową. Mogą o­ne być dołączone do obowiązującego w przedsiębiorstwie układu zbiorowego lub regulaminu pracy.

  Każdy pracownik musi zostać zaznajomiony w sposób ogólnie przyjęty u danego pracodawcy z jej treścią. Dla celów dowodowych każdy z nich powinien złożyć na piśmie podpisane i opatrzone datą oświadczenie, w którym stwierdza, że zaznajomił się z treścią wewnętrznej polityki antymobbingowej. Oświadczenie takie pracodawca powinien dołączyć do akt osobowych pracownika.

  W wewnętrznej polityce antymobbingowej należy podać przynajmniej cztery podstawowe definicje pojęć:
  l komisji antymobbingowej,
  l mobbingu, zgodnie z art. 94 3 k.p.,
  l pracodawcy,
  l pracownika, czyli osoby pozostającej z pracodawcą w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru czy powołania.

  Pracodawca w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy powinien wyrazić swój sprzeciw wobec zjawiska mobbingu w jego zakładzie pracy. Ważne jest, aby pracodawca nie ograniczał się jedynie do tej pisemnej deklaracji, ale żeby jego działania rzeczywiście zmierzały w kierunku rozwiązania problemu mobbingu wśród jego pracowników.

  Każdemu pracownikowi, który uważa, że jest mobbowany, należy zagwarantować możliwość złożenia skargi do pracodawcy. Po otrzymaniu właściwie złożonej i sporządzonej skargi pracownika pracodawca powinien niezwłocznie, np. w ciągu 5 dni roboczych, powołać komisję antymobbingową. Komisja wyjaśnia, czy skarga jest zasadna i czy rzeczywiście skarżący się pracownik został poddany mobbingowi.

  Komisja antymobbingowa powinna mieć bezstronny charakter. Dlatego też w jej skład powinni wchodzić:
  l przedstawiciel pracowników,
  l przedstawiciel pracodawcy,
  l osoba trzecia, wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników. Powinna mieć odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii pracy i rozwiązywania konfliktów.

  Do jej składu nie powinna wchodzić osoba składająca skargę ani żadna osoba wskazana w niej jako sprawca mobbingu. Komisja, po wybraniu przewodniczącego, ma dokładnie przeanalizować zarzuty i dowody zawarte w złożonej skardze.

  Niezbędne jest, aby skarżący pracownik i domniemany sprawca lub sprawcy mobbingu mogli swobodnie wypowiedzieć się przed komisją. Celem komisji powinno być pełne wyjaśnienie problemu określonego w złożonej skardze. Ze względu na ochronę dóbr osobistych stron biorących udział w postępowaniu przed komisją powinno mieć o­no charakter poufny, a fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie powinny być ujawniane publicznie.

  Członkowie komisji powinni sporządzić protokół z postępowania, w którym powinni zaznaczyć, jaką decyzję podjęli w danej sprawie, czy zarzuty zawarte w skardze okazały się uzasadnione i w jaki sposób sprawca lub sprawcy zostaną ukarani. Należy zwrócić tutaj uwagę, iż ukaranie sprawców mobbingu ma zasadnicze znaczenie dla potwierdzenia zdecydowanej postawy pracodawcy w kwestii walki z mobbingiem w zakładzie. Ponadto wewnętrzna polityka antymobbigowa powinna określać, w jaki sposób pracodawca będzie przeciwdziałał występowaniu w jego zakładzie zjawiska mobbingu. Przede wszystkim powinien o­n przynajmniej raz w roku szkolić pracowników w przedmiocie przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy oraz analizować wraz z przedstawicielami pracowników skuteczność wprowadzonych już rozwiązań antymobbingowych.

 2. […] Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa March 2009 1 comment 3 […]

 3. […] Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: