Mediacja na studiach podyplomowych

 

mediacja

Mediacja na studiach podyplomowych 


 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 

Studia podyplomowe „Mediator w standardzie Magnus” organizowane są przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Fundacją Magnus, ustanowioną we Wrocławiu dnia 3 października 2005.

Ramowy program studiów
Ramowy program studiów umożliwia poznanie skutecznych metod i narzędzi nowoczesnego prowadzenia mediacji w sporach cywilnych i gospodarczych. Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z przedstawionych poniżej modułów tematycznych.

 • Psychologia: zadaniem tego modułu jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne słuchaczy do prowadzenia mediacji w drodze wykorzystania nowoczesnych metod.
 • Prawo: celem tego modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym.
 • Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora: nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia współpracy z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów. 
 • ——————–

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje

  Studium Podyplomowe:
  „MEDIATOR (Master of Business Mediation)” – 
  III edycja, organizowane 
  w roku akademickim 2008/2009

  O programie

  Studia podyplomowe „Mediator (Master of Business Mediation)” mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu w polskiej gospodarce. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie treningiem praktycznym oraz przewodnikiem w po zawodzie i postępowaniu Mediatora. 

  Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z czterech modułów tematycznych.

  PsychologiaZadaniem tego modułu będzie przygotowanie słuchaczy zarówno teoretyczne jak i praktyczne do prowadzenia mediacji wykorzystując nowoczesne metody. W tym obszarze tematycznym głównymi zajęciami będą:

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kłamstwa
  • Podstawy psychologii osobowości
  • Komunikacja werbalna i symboliczna
  • Psychologia stresu
  • Konflikt – analiza i sposoby diagnoz
  • Komunikacja niewerbalna
  • NLP (programowanie neurolingwistyczne)
  • Negocjacje i mediacje
  • Trening negocjacji
  • Trening mediacji

  Prawo. Celem tego modułu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym. W tym obszarze tematycznym głównymi przedmiotami będą:

  • Elementy prawa cywilnego
  • Elementy prawa cywilnego procesowego
  • Elementy prawa gospodarczego
  • Mediacja w kodeksie postępowania cywilnego

  Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora. Nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia styku z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów (np. jak funkcjonują stałe listy mediatorów?). Te zagadnienia zostaną omówione w tym bloku.

  ————–

  Akademia Górniczo-Hutnicza 

  Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów.

   

  Organizator:
  Wydział Zarządzania 
  Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego 
  wspólnie z Polskim Centrum Mediacji Warszawa
  Charakterystyka studiów 
  Studia podyplomowe „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów„ mają za zadanie przygotować uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
  Program studiów 
  Problematyka prawna w postępowaniu mediacyjnym;
  • Mediacje i negocjacje (treningi, symulacje);
  • Psychologia społeczna – mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzanie konfliktem, komunikacja interpersonalna, treningi;
  • Seminarium dyplomowe.

  Sylwetka absolwenta
  Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub też zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Ponadto są one także przeznaczone dla psychologów, doradców rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie przydatne będą dla osób zatrudnionych na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach consultingowych, czy dużych przedsiębiorstwach. 
  Kierowane są również do specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i wszystkich innych, dla których zawód mediatora stanowić będzie atrakcyjną ścieżkę rozwoju.
  Słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę, związaną z wykonywaniem nowego zawodu. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, prawa, mediacji, negocjacji wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami, symulacjami mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.
  Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo- Hutniczą, zaświadczenie Polskiego Centrum Mediacji zgodne z wymaganymi standardami oraz możliwość wpisu na listę mediatorów stałych PCM (po uprzednim wpisaniu się na listę członków PCM)
  ————-

  Studia podyplomowe: „Mediacje Rodzinne” 

  w Instytucie Psychologii

  Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

  Komentarzy 8

  1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
   http://www.uczelnie.pl/?p=1792,16447
   Mediator – alternatywne metody rozwiązywania sporów, negocjacje, mediacje i arbitraż
   Program studiów:

   Mediacja w postępowaniu nieletnich (14 godzin)
   Pojęcie mediacji . Uregulowania prawne mediacji w sprawach nieletnich . Strony mediacji, zasady prowadzenia mediacji . Podmioty uprawnione do prowadzenia mediacji . Wymogi ustawowe, podmioty uprawnione do skierowania sprawy do mediacji . Osoby uczestniczące w postępowaniu . Udostępnienie danych z akt sprawy, ugoda, protokół z mediacji . Najczęściej spotykane sprawy

   Mediacja w postępowaniu karnym (14 godzin)
   Pojęcie mediacji . Uregulowania prawne mediacji w sprawach karnych . Strony mediacji, zasady prowadzenia mediacji . Podmioty uprawnione do prowadzenia mediacji . Wymogi ustawowe, podmioty uprawnione do skierowania sprawy do mediacji . Osoby uczestniczące w postępowaniu . Udostępnienie danych z akt sprawy, ugoda, protokół z mediacji . Najczęściej spotykane sprawy

   Mediacja w postępowaniu cywilnym (20 godzin)
   Pojęcie mediacji w sprawach cywilnych i jej szczególna rola . Uregulowania prawne . Rodzaje mediacji . Osoba mediatora, strony mediacji, pełnomocnictwo . Zasady prowadzenia mediacji . Udostępnienie danych z akt sprawy . Mediacja w sprawach rodzinnych, w sprawach z zakresu prawa pracy, w sprawach majątkowych, gospodarczych . Ugoda, protokół z mediacji . Najczęściej spotykane sprawy

   Psychologiczne uwarunkowania skutecznego rozwiązywania sporów (32 godziny)
   Podstawowe umiejętności społeczne – wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i społecznej . Wiedza jednostki o sobie samym i o świecie społecznym . Spostrzeganie i ocenianie innych ludzi, spostrzeganie samego siebie i samoocena . Postawy – struktura, geneza, mechanizmy zmiany . Psychologia społeczna jako nauka o wpływie społecznym . Mechanizmy skutecznej modyfikacji zachowań . Obrona przed wpływem innych . Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów . Uwarunkowanie i przebieg konfliktu . Metody zarządzania konfliktem . Style zachowania w sytuacji konfliktowej . Umiejętne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych

   Techniki mediacyjne i ich praktyczne zastosowanie (40 godzin)
   Praktyczne ujęcie mediacji i poszczególnych jej rodzajów . Zasady pracy mediatora, zasady mediacyjne obowiązujące uczestników . Postępowanie w poszczególnych rodzajach mediacji . Symulacje mediacji w grupach

   Etyka mediatora (4 godziny)
   Zasady wynikające z przepisów prawa . Tajemnica mediacyjna, poufność, bezstronność, neutralność, akceptowalność, obowiązek zawiadomienia organów ścigania . Dylematy moralne

   Negocjacje (36 godzin)
   Przedstawienie celów negocjacyjnych występujących w negocjacjach . Etapy negocjacji biznesowych i handlowych . Techniki i taktyki negocjacyjne

   Arbitraż (8 godzin)
   Rozwiązywanie sporów przy włączeniu osoby arbitra . Uregulowania prawne, zapis na sąd polubowny . Obowiązywanie i egzekucja wyroku sądu arbitrażowego

   Komunikacja werbalna i niewerbalna ( 20 godzin)
   Pojecie, definicje oraz teorie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej . Zastosowanie koncepcji psychologicznych w celu zwiększania skuteczności komunikacji międzyludzkiej w specyficznych sytuacjach interpersonalnych takich jak konflikt, silna agresja, sytuacje lęku i zagrożenia.

   Trening asertywności i trening komunikacji interpersonalnej (12 godzin)

   Studia mają na celu wszechstronne przygotowanie osób chcących się zajmować rozwiązywaniem sporów, mediacją sądową i negocjacjami w obrocie gospodarczym do wykonywania swojego zawodu. Program studiów oraz ściśle dobrana kadra dydaktyczna gwarantują, że dyplom ukończenia studiów daje kwalifikacje do prowadzenia każdego rodzaju mediacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U z 2001 r. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.).

  2. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – Poznań
   http://www.wsus.pl/index.php/uczelnia/1,1,3,13,548
   Mediacje i Negocjacje
   Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp.
   Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych.

   Spis przedmiotów:

   Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem w procesie negocjacji i mediacji
   Komunikacja w grupie – aspekt niewerbalny
   Komunikacja w grupie – aspekt werbalny i symboliczny
   Konflikt – analiza i sposoby diagnozy
   Mediacje
   Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
   Metody integracji i dezintegracji grup
   Negocjacje
   Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
   Podstawy mediacji i negocjacji
   Podstawy psychologii osobowości
   Portretowanie psychologiczne
   Psychologia kłamstwa
   Psychologia stresu
   Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji w procesie negocjacji i mediacji
   Strategie negocjacji
   Trening antystresowy
   Twórcze przywództwo
   Twórcze rozwiązywanie problemów

   Czas trwania: II semestry
   Ilość godzin: 280

  3. Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
   http://www2.wpia.uw.edu.pl/492,Informacje_ogolne.html

   Wydział Prawa i Administracji UW.
   Opis Studiów:

   Celem Studiów jest między innymi uzupełnienie programu studiów magisterskich prowadzonych na wydziałach prawa o zajęcia z zakresu polubownych i pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR). Problematyka ADR pełni coraz istotniejszą rolę w praktyce, czego dowodem jest wprowadzanie uregulowań prawnych w zakresie mediacji. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia dotyczące mediacji cywilnej, karnej, w prawie pracy, w sprawach rodzinnych, gospodarczych, a także zagadnienia negocjacji i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi rodzajami negocjacji, z warsztatem pracy mediatora, zagadnieniami teoretyczno-prawnymi dotyczącymi problematyki ADR, źródłami konfliktów, zmianą podejścia do konfliktu, szerszym spojrzeniem na możliwości rozwiązania sporu, technikami stosowanymi w mediacji, sposobami efektywnego komunikowania się w rozmowie z klientem oraz reprezentowaniu klienta w negocjacjach i mediacji oraz z rolą jaką prawnicy pełnią w negocjacjach, mediacjach i innych ADR. Zajęcia będą prowadzone częściowo w formie tradycyjnego wykładu, natomiast szczególny nacisk położony zostanie na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy wezmą udział w symulacjach negocjacji i mediacji oraz w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej.

   Sylwetka absolwenta:
   Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane są dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów). Ponadto na studia mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, mający wiedzę podstawową w zakresie prawa.

  4. Podyplomowe studium mediacji sądowych i pozasądowych
   Uniwersytet Rzeszowski
   al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

   http://www.univ.rzeszow.pl/rekrutacja/podyplomowe/index.php?id=studium_mediacji

   Uniwersytet Rzeszowski i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

   Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do wykonywania zawodu mediatora.

   Program składa się z 3 modułów tematycznych:

   blok ogólny
   blok psychologiczny
   blok prawny
   Obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień etyki pracy mediatora, pozycji mediatora, psychospołecznych uwarunkowań człowieka, socjologii konfliktu, technik mediacyjnych, mediacji w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, sądowo-administracyjnych, zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy.

   Uczestnicy:

   Słuchaczem studiów podyplomowych może być każdy absolwent szkoły wyższej, który:

   w swojej pracy pragnie zdobyć praktyczne umiejętności efektywnego i konstruktywnego rozwiązywania sporów
   pragnie poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i mediacyjne
   pragnie nabyć lub podnieść swoje kompetencje psychologiczne i społeczne

  5. PODYPLOMOWE STUDIA NEGOCJACJI I MEDIACJI

   http://podyplomowe.gwsh.edu.pl/negocjacje_i_mediacje.html

   Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
   im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
   40-659 Katowice Piotrowice

  6. Program Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami

   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

   http://www.wsb.pl/wwwPoznan/3609165.xml?MEDIA=printer

   Mobbing w miejscu pracy 4 godz.
   znaczenie występowania mobbingu we współczesnej firmie, przyczyny zachowań negatywnych, rodzaje mobbingu, fazy mobbingu, kim są ofiery mobbingu, kto staje się mobberem, co nie jest mobbingiem, konsekwencje społeczne i prawne dla firmy
   Prawne podstawy zarządzania kadrami

   Prawo pracy 20 godz.
   podstawy prawne zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie, rodzaje umów o pracę prawne zagadnienia naboru kadr, zakres obowiązków pracownika, zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę, czas pracy i urlopy wypoczynkowe, wynagradzanie za pracę i świadczenia socjalne, przedawnienie i dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, molestowanie seksualne, równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałanie mobbingowi, prawo pracy w aspekcie integracji z Unią Europejską

  Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Facebooku

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

  Połączenie z %s

  %d blogerów lubi to: