Podyplomowe studia z zakresu mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów

mediacja

W Kortowie będą się kształcić mediatorzy

e-Gazeta uniwersytecka

Wydział Prawa i Administracji UWM uruchamia od października tego roku pierwsze w regionie podyplomowe studia z zakresu mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów. Kształcenie będzie trwać 2 semestry.


– Chcemy zainteresować nimi nie tylko prawników, kuratorów czy pedagogów. Mediatorem może próbować zostać w zasadzie każdy bez względu na dotychczasowe wykształcenie – wyjaśnia dr Adam Zienkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UWM, prawnik, mediator, kierownik studiów…

Inauguracja studiów mediacyjnych na UWM prawdopodobnie zbiegnie się z ważnym wydarzeniem – Międzynarodowym Dniem Mediacji, w którego obchody Wydział Prawa i Administracji UWM postara się włączyć.

———–

Mediator – zawód, misja, sztuka

Postulat rozszerzenia studiów podyplomowych o mediację akademicką

mediator akademickiPostulat rozszerzenia studiów podyplomowych o mediację akademicką

Jak do tej pory studia podyplomowe w zakresie mediacji są nastawione głównie na mediację gospodarczą i rodzinną, zgodnie zresztą z zapotrzebowaniem, gdyż te kategorie mediacji są szczególnie popularne.

Niestety mediacja akademicka dopiero ‚raczkuje’, ale wprowadzenie mediacji do prawa ‚akademickiego’ w ramach reformy nauki i szkolnictwa wyższego obliguje do przygotowania specjalistów od mediacji akademickiej.

W ramach dotychczasowych doświadczeń studiów podyplomowych należałoby wyszkolić mediatorów do rozstrzygania sporów w środowisku akademickim i do przeciwdziałania wszechobecnemu na uczelniach i w instytutach naukowych mobbingowi.

Ze względu na specyfikę należałoby standardowe programy studiów ‚mediacyjnych’ poszerzyć o tematy (do dyskusji):

Mobbing akademicki – informacje ogólne, rozpoznawanie, skutki, przeciwdziałanie

Cyberbulling ( mobbing internetowy)

Prawo akademickie:

Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o PAN i JBR i in.

Prawo własności intelektualnej ( ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o ochronie baz danych)

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnianiu naukowców -założenia i praktyka

Etyka:

Akademickie kodeksy etyczne ( Zasady dobrych obyczajów, dobra praktyki naukowa, dobre praktyki uczelni wyższych, akademicki kodeks wartości, uczelniane kodeksy etyczne)

Komisje etyczne i komisje dyscyplinarne w praktyce akademickiej

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

Mediacja akademicka

Mediacja akademicka na uczelniach zagranicznych (amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, hiszpańskich i in.)

Funkcjonowanie biura mediatora

Kodeks etyczny mediatora

Mediacja na studiach podyplomowych

 

mediacja

Mediacja na studiach podyplomowych 


 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 

Studia podyplomowe „Mediator w standardzie Magnus” organizowane są przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Fundacją Magnus, ustanowioną we Wrocławiu dnia 3 października 2005.

Ramowy program studiów
Ramowy program studiów umożliwia poznanie skutecznych metod i narzędzi nowoczesnego prowadzenia mediacji w sporach cywilnych i gospodarczych. Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z przedstawionych poniżej modułów tematycznych.

 • Psychologia: zadaniem tego modułu jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne słuchaczy do prowadzenia mediacji w drodze wykorzystania nowoczesnych metod.
 • Prawo: celem tego modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym.
 • Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora: nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia współpracy z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów. 
 • ——————–

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje

  Studium Podyplomowe:
  „MEDIATOR (Master of Business Mediation)” – 
  III edycja, organizowane 
  w roku akademickim 2008/2009

  O programie

  Studia podyplomowe „Mediator (Master of Business Mediation)” mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu w polskiej gospodarce. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie treningiem praktycznym oraz przewodnikiem w po zawodzie i postępowaniu Mediatora. 

  Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z czterech modułów tematycznych.

  PsychologiaZadaniem tego modułu będzie przygotowanie słuchaczy zarówno teoretyczne jak i praktyczne do prowadzenia mediacji wykorzystując nowoczesne metody. W tym obszarze tematycznym głównymi zajęciami będą:

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kłamstwa
  • Podstawy psychologii osobowości
  • Komunikacja werbalna i symboliczna
  • Psychologia stresu
  • Konflikt – analiza i sposoby diagnoz
  • Komunikacja niewerbalna
  • NLP (programowanie neurolingwistyczne)
  • Negocjacje i mediacje
  • Trening negocjacji
  • Trening mediacji

  Prawo. Celem tego modułu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym. W tym obszarze tematycznym głównymi przedmiotami będą:

  • Elementy prawa cywilnego
  • Elementy prawa cywilnego procesowego
  • Elementy prawa gospodarczego
  • Mediacja w kodeksie postępowania cywilnego

  Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora. Nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia styku z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów (np. jak funkcjonują stałe listy mediatorów?). Te zagadnienia zostaną omówione w tym bloku.

  ————–

  Akademia Górniczo-Hutnicza 

  Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów.

   

  Organizator:
  Wydział Zarządzania 
  Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego 
  wspólnie z Polskim Centrum Mediacji Warszawa
  Charakterystyka studiów 
  Studia podyplomowe „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów„ mają za zadanie przygotować uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
  Program studiów 
  Problematyka prawna w postępowaniu mediacyjnym;
  • Mediacje i negocjacje (treningi, symulacje);
  • Psychologia społeczna – mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzanie konfliktem, komunikacja interpersonalna, treningi;
  • Seminarium dyplomowe.

  Sylwetka absolwenta
  Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub też zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Ponadto są one także przeznaczone dla psychologów, doradców rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie przydatne będą dla osób zatrudnionych na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach consultingowych, czy dużych przedsiębiorstwach. 
  Kierowane są również do specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i wszystkich innych, dla których zawód mediatora stanowić będzie atrakcyjną ścieżkę rozwoju.
  Słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę, związaną z wykonywaniem nowego zawodu. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, prawa, mediacji, negocjacji wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami, symulacjami mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.
  Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo- Hutniczą, zaświadczenie Polskiego Centrum Mediacji zgodne z wymaganymi standardami oraz możliwość wpisu na listę mediatorów stałych PCM (po uprzednim wpisaniu się na listę członków PCM)
  ————-

  Studia podyplomowe: „Mediacje Rodzinne” 

  w Instytucie Psychologii

  Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego