Elitarne warsztaty umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

konferencje

Elitarne warsztaty

umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

nstytut Szkoleń Profesjonalnych z Gdańska proponuje Państwu organizację zamkniętych warsztatów dla uczelni wyższych

 

 

Termin szkolenia :   08-09.06.2009 pobierz kartę zgłoszeniową

                                    Warsztaty trwają 2 dni.

Miejsce :  Imepxmetal ul.Łucka 7/9 Warszawa

Program szkolenia:

 1.Komunikacja: metody i techniki skutecznego porozumiewania się

 • Wyjaśnienie pojęcia komunikacji. Rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Wskazanie na świadomość swoich możliwości i sposobów komunikowania się z drugą osobą.
 • Świadomość swoich emocji podczas dialogu.
 • Sposoby rozwijania swoich umiejętności mówienia o swoich uczuciach i emocjach. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik szkolenia pogłębia wiedzę o sobie samym, swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach odnajdywania się w procesie komunikacji.
 • Uczestnik uświadamia sobie jakie są jego rodzaje relacji z innymi osobami
  na podstawie typów jego zachowania w konkretnych sytuacjach.
 • Uczestnik poznaje czynniki sprzyjające porozumiewaniu się.
 • Uczestnik uczy się umiejętnego dostrzegania emocji u siebie i innych
  oraz odpowiedniego stosowania ich w konkretnej sytuacji.
 • Uczestnik rozwija naturalność, autentyczność i spontaniczność w relacjach
  z innymi ludźmi. 

2.Znajomość psychologicznych uwarunkowań postaw i zachowań ludzi – podstawą dobrego kontaktu z klientem.

 • Wskazanie na psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań ludzi o różnych typach osobowościowych.
 • Rozróżnienie postawy asertywnej a agresywnej u siebie i u klienta.
 • Na podstawie wiadomości o rodzajach komunikacji oraz na rozróżnieniu asertywności od agresji, kierowanie zmianą to jest: modelowanie zachowań asertywnych.
 • Kontakt z klientem w sytuacji pomagania. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje fundamentalne zasady niedopuszczania do naruszenia wewnętrznych granic dotyczących słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje strukturę granic dotyczących słuchania i mówienia to jest: „ochrona” i „opanowanie”
 • Uczestnik poznaje zasady unikania wzajemnego obwiniania się
 • Uczestnik poznaje metody wyznaczania wewnętrznych granic słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje różne typy osobowości
 • Uczestnik uczy się kontaktu, sposobu porozumiewania się z osobami o różnych typach osobowościowych
 • Poznaje różne typy asertywności takie jako asertywność responsywna, empatyczna, sprzeczności, uczuć negatywnych, konsekwencji
 • Uczestnik trenuje sposoby kontaktu z klientem w sytuacji pomagania
 • Uczestnik trenuje sposoby asertywnej komunikacji 

3.Konflikt: zasady skutecznego postępowania i rozwiązywania trudnych sytuacji.

 • Zwrócenie uwagi na naturę i rodzaje konfliktów.
 • Podniesienie kwestii dynamiki konfliktów i jego poziomów.
 • Omówienie reakcji psychologicznych na sytuacje konfliktów oraz zaburzeń percepcji.
 • Strategia zachowań w sytuacjach konfliktowych, świadomość swoich reakcji fizjologicznych na sytuacje konfliktu, wywołujące sytuacje stresowe.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Sposoby relaksacji i autorelaksacji w sytuacjach stresujących. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnicy poznają rodzaje konfliktów
 • Uczestnicy poznają możliwości ich unikania lub bezpośredniego rozwiązywania ich.
 • Uczestnicy uświadamiają sobie, że konflikt nie musi zawsze być szkodliwy
 • Uczestnicy poznają jak konflikt się rozwija i jakie przybiera formy
 • Propozycje niedopuszczenia do eskalacji konfliktów i twórcze metody rozwiązywania go.
 • Uczestnicy poznają metody i techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktów
 • Metody relaksacji i autorelaksacji. 

4.Zarządzanie biurem i organizacja czasu

 • Rozwijanie umiejętności zarządzania ludźmi pracującymi w biurze i tworzący zespół pracowników, planowania i organizacja czasu, tak aby efektywnie pracować w zespole.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i budowanie dobrej atmosfery w pracy, dzięki współpracy i integracji. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje metody i techniki skutecznego zarządzania zespołem pracowników
 • Uczestnik poznaje mechanizmy funkcjonowania, modele współpracy i wymiany informacji między poszczególnymi działami (wydziałami, komórkami) firmy
 • Uczestnik uczy się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz organizować skuteczne narady
 • Uczestnik poznaje metody i techniki zarządzania czasem
 • Uczestnik stara się wypracować skuteczne metody pokonywania nawyków utrudniających mu pracę
 • Uczestnik uczy się identyfikować tzw.: „pożeraczy czasu”
 • Metody osiągania maksimum koncentracji
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności za nie
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Jak wykorzystać potencjał twórczy i kreatywność zespołu
 • Jak skutecznie motywować zespół

Nepotyzm a mobbing

poradnik-mobbingowy3

Nepotyzm a mobbing

Bardzo często przyczyną mobbingu jest zarządzanie zakładem przez klan rodzinny lub chęć zatrudnienia w zakładzie członków rodziny. Jeśli członkowie rodziny pracują w tym samym zakładzie wtedy taka sytuacja na ogół sprzyja mobbingowi, w szczególności jeśli jeden z członków rodziny jest na stanowisku kierowniczym.

Niestety w szkołach wyższych, jak i w instytuach naukowych często ogół rządzą klany.

Sama rekrutacja na etaty odbywa się często według kryteriów genetycznych, nawet jeśli to są formalnie konkursy. Nie jest wyjątkiem ustawianie tak konkursów, dobieranie tak kryteriów, aby wygrał krewny, aby właśnie on najlepiej spełniał kryteria konkursowe, bez względu na poziom merytoryczny. Ktoś może być lepszy ze względu na jakość dorobku naukowego, dydaktycznego, ale konkretnie najlepszy okazuje się zwykle członek rodziny. I jest to argument nie do obalenia.

Zresztą chęć zatrudnienia w zakładzie krewnego może być powodem mobbingowania jakiejś wybranej osoby z zakładu, której trudno się inaczej pozbyć, a najlepiej aby w wyniku mobbingu sama odeszła.

Jeśli w zakładzie mamy układ – jeden członek klanu na stanowisku kierowniczym, drugi podwładny, to wtedy ten wśród ‚ludu’, funkcjonuje często jako ‚oko i ucho’, i może służyć do eliminowania pracowników.niewygodnych i zagrażających (rzeczywiście, czy z urojenia) kierownikowi.

Klan rodzinny zawsze będzie silniejszy od osoby samotnej, nawet jak klan nie opanuje stanowisk kierowniczych.

Pozytywne są propozycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach reformy szkolnictwa wyższego: „Wyeliminowanie konfliktu interesów wynikajacego z podległosci służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych. W instytutach, katedrach i zakładach nie może powstac stosunek podległosci służbowej miedzy małżonkami oraz osobami pozostajacymi ze soba w stosunku pokrewienstwa do II stopnia włacznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

To jest realna polityka antymobbingowa, ale będzie trudna do wprowadzenia w życie ze względu na aprobatę społeczeństwa akademickiego dotychczasowej ‚polityki prorodzinnej’

Józef Wieczorek