Etyka i etos nauki

etyka

Etyka i etos nauki

Wykłady dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
(6 x 5 godz. = 30 godzin)

SALA:
Audytorium Wschodnie
Wydział Fizyki UAM, Ul. Umultowska 85, Campus Morasko

Ryszard Wiśniewski
Prof. nadzw. w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

m.in.

  • Etyka i życie: w stronę etyki praktycznej: Metodologiczne i aksjologiczne założenia etyki stosowanej – wielość tradycyjnych perspektyw i odwiecznie powoływanych wartości w zastosowaniu do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (etyka sprawiedliwości i etyka życzliwości, etyka cnót i konsekwencjalizm, pryncypializm i sytuacjonizm, etyka zasad i etyka odpowiedzialności).

Przegląd etyk szczegółowych: etyki środowiskowej, bioetyki, etyki seksualnej, socjalnej, etyki biznesu, etyki życia publicznego (obywatelskiej, urzędniczej, zawodów prawniczych, polityki, mediów). Kodeksy etyki: ich krytyka i funkcja społeczna.

  • Etyka i etos środowiska nauki: Etyka jako pozytywna krytyka etosu. Tradycyjne wartości kształtujące „dostojeństwo uniwersytetu” i współczesne oblicze postaw moralnych środowiska wyższych uczelni. Dawne i współczesne próby kodyfikacji zasad etyki badań naukowych i nauczania. Wzory osobowe w nauce (wybrane przykłady). Wartości i konflikty w nauce i nauczaniu (wolność badań i odpowiedzialność za uzyskane i wykorzystane wyniki, odpowiedzialność za słowo w dydaktyce, problem bezstronności, prawda i krytyka a życzliwość i koleżeństwo w nauce i ocenianiu). Etos nauki w perspektywie cnót, godności i odpowiedzialności. Nauka i nauczanie a prywatność życia osobistego.