Prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna

Kierowniku, nie krzycz na podwładnego

Rz, Mateusz Rzemek 18-10-2010,

Firmy i związki przeciwdziałają przemocy i nękaniu pracowników.

Trzeba przeciwdziałać

– To bardzo ważne porozumienie, gdyż prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna to nie jest rozdawanie pracownikom ulotek na kredowym papierze, tylko wprowadzenie w firmie konkretnych rozwiązań pozwalających na realne przeciwdziałanie tym zjawiskom – mówi Barbara Surdykowska, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”…

Nowe procedury dla pracowników

Pracodawcy jak najszybciej powinni zadbać o to, by:

– zachować dyskrecję i chronić godność i prywatność wszystkich osób dotkniętych nękaniem czy przemocą;

– żadne informacje nie były ujawniane stronom niezaangażowanym w dany przypadek;

– skargi były badane i rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

– wszystkie zaangażowane strony zostały wysłuchane w sposób bezstronny i potraktowane sprawiedliwie;

– skargom towarzyszyło ich szczegółowe uzasadnienie;

– fałszywe oskarżenia nie były tolerowane, a ich formułowanie spotkało się z sankcjami;

– w razie takiej potrzeby zapewnić możliwość wsparcia zewnętrznego (np. psycholog, szkolenie)