Ochrona pracownika akademickiego przed mobbingiem poziomym na gruncie art. 207 KK

Ochrona pracownika akademickiego przed mobbingiem poziomym na gruncie art. 207 KK

https://www.academia.edu/44493860/Ochrona_pracownika_akademickiego_przed_mobbingiem

Piotr SobanskiPublished 2020

Mobbing,Prawo Karne,Komunikacja Naukowa,Szkolnictwo Wyższe,Prawo pracy

W artykule zostały przeanalizowane kwestie związane z możliwością ochrony pracowników akademickich przed mobbingiem ze strony współpracowników na gruncie prawa karnego. Mobbing, którego dopuszcza się współpracownik lub grupa współpracowników, jest określany mianem mobbingu poziomego. W zależności od konkretnych okoliczności zachowania sprawcy mobbingu mogą spełniać znamiona art. 207 § 1 KK. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu..

adwokat dr Piotr Sobański LL.M. – od 2003 r. prowadzi indywidualną Kancelarię  Adwokacką w Zielonej Górze; 

od 2019 r. jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Konstytucyjnego,  Europejskiego iMiędzynarodowego Publicznego)

piotr.sobanski@adwokatura.pl

Czy mobbing jest przestępstwem ?

Prawo a mobbing

Aspekty mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1 KK – uporczywość a umyślność

Monitor Prawa Pracy,6/2008 

Jolanta Kosińska

Mobbing jest niewątpliwie zjawiskiem pozostającym w sferze prawa cywilnego oraz prawa pracy. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy w zakresie prawa karnego, a szczególnie art. 218 § 1 KK można mówić o mobbingu jako o przestępstwie. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia problematyki mobbingu za pomocą zestawienia przesłanki uporczywości występującej w definicji legalnej mobbingu oraz w art. 218 KK z pojęciem umyślności z części ogólnej Kodeksu karnego……

Należy podkreślić, iż w obowiązującym stanie prawnym nie ma expressis verbis  przestępstwa nazwanego mobbingiem. Wprowadzenie karnoprawnej ochrony ofiar mobbingu powodowałoby trudności, zwłaszcza dowodowe, ponieważ istotą mobbingu jest głównie przemoc psychiczna. Ponadto dochodzenie zadośćuczynienia w procesie karnym, nawet na drodze procesu adhezyjnego, budzi wątpliwości wśród niektórych autorów.

Powyższym wątpliwościom próbuje się przeciwstawiać doktryna. Wysuwane są postulaty zmian organizacyjnych polegających na uznaniu powództwa cywilnego jako odrębnej sprawy czy też delegowania na pewien czas sędziów cywilistów do wydziałów karnych, co mogłoby wpłynąć na częstsze korzystanie przez poszkodowanych z tej drogi procesowej. Dylematów jest sporo. Wydaje się, że być może za wcześnie polski ustawodawca zdecydował się na bezpośrednie uregulowanie problemu mobbingu, nie podejmując się jednocześnie analizy przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa karnego w kontekście ich wystarczalności dla pełnej ochrony ofiar tego zjawiska.