Projekt pomocy dla studentów z depresją

Będzie pomoc dla studentów z depresją

Dziennik Polski

Uniwersytet Jagielloński rozpocznie wkrótce nowatorski projekt, mający na celu pomóc studentom z problemami psychicznymi. To pierwsze – na tak szeroką skalę -przedsięwzięcie wśród polskich uczelni.

– Mamy wrażenie, że dotykamy wierzchołka góry lodowej – mówi Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych. Z obserwacji uczelni wynika, że w niepokojąco szybkim tempie przybywa studentów, którzy mają problemy… 

Uniwersytet Jagielloński rozpocznie wkrótce nowatorski projekt, mający na celu pomóc studentom z problemami psychicznymi. To pierwsze – na tak szeroką skalę -przedsięwzięcie wśród polskich uczelni.

– Mamy wrażenie, że dotykamy wierzchołka góry lodowej – mówi Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych. Z obserwacji uczelni wynika, że w niepokojąco szybkim tempie przybywa studentów, którzy mają problemy…

Mobbing robi karierę

info mobbing

Mobbing robi karierę

Praca w biurze > Kariera i rozwój – 2009-06-23

Do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku podejrzenia mobbingu? Przede wszystkim do bezpośredniego przełożonego (jeśli nie on jest mobberem). Jeśli to nie poskutkuje, należy zgłaszać problem „wyżej”, aż do skutku. Pracodawca jest odpowiedzialny za zwalczanie mobbingu, więc nie może takich sygnałów zignorować. W niektórych zakładach pracy istnieje specjalna polityka antymobbingowa, która określa sposób powoływania i działania komisji antymobbingowych, do których należy zgłaszać takie sprawy. Pomoc prawną i psychologiczną można znaleźć w stowarzyszeniach antymobbingowych, których w Polsce działa kilka. Przede wszystkim jednak trzeba o mobbingu rozmawiać, nie zostawać z problemem samemu – szukać wsparcia u kolegów, ewentualnie konsultować się z psychologiem lub działem HR – to jest najprostszy i najskuteczniejszy sposób pokrzyżowania szyków mobberowi, który dąży do izolacji ofiary. O mobbingu trzeba mówić także wtedy, gdy się jest jego świadkiem, czasem nawet wbrew woli jego ofiary, ponieważ często częścią tego zjawiska jest zastraszenie ofiary i paraliż jej zdolności obronnych (także samooszukiwanie się, zaprzeczanie)

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ?

poradnik-mobbingowy4

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ?

Gdzie szukać pomocy?

Taka instancją w środowisku akademickim winien być mediator akademicki.Póki co takiej instancji nie ma ale trzeba walczyć o to aby taka instancja została wprowadzona zarówno do ustawodastwa akademickiego jak i realnie do życia akademickiego.

Niektóre uczelnie zaczynają prowadzić już polityką antymobbingową tworzącKomisje antymobbingowe, którym można zgłaszać przypadki mobbingu.

Osoby  mobbingowane mogą się tez zwracać o rade i  pomoc  do stowarzyszeń antymobbingowych.

Najlepiej to zrobic zaraz po rozpoznaniu, że się jest mobbingowanym. Wtedy można coś doradzić.  Gdy sprawa jest zaawansowana o wiele trudniej znaleźć rozwiązanie.

Wykaz stowarzyszeń działających  na terenie Polski:

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe

50-237 Wrocław, ul. Olbinska 18/5

http://www.mobbing.most.org.pl/

e-mail: office@mobbing.most.org.pl

tel. kom. 0-606-371-919 Anna Makowska (prezes)

Oddział krakowski  KSA

Adres tymczasowy: 31-501 Kraków, ul Kopernika 26   www.nomobbing.pl 

( działalność  oddziału w praktyce zawieszona) 

W sprawach mobbingu akademickiego

– kontakt : jozef.wieczorek@interia.pl

Ł ódzki Oddział KSA

Adres:  93-286 Łódź,  ul. Przędzalniana 127/40

Telefon:  0605405771

E-mail: antymob@op.pl

Prezes Oddzia łu: Dr Witold Matuszyński

Punkt Konsultacyjny w Gdańsku

Regina Talik ,   E-mail:   Office@mobbing.most.org.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ANTYMOBBINGOWE OSA

http://osa_stow.republika.pl/

Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej

http://antymobbing.ngo.org.pl/index.php

Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej – Oddział Warszawa,

ul. Lechicka 1 m. 48; 02-156 Warszawa; tel.(022) 868 55 82

http://www.nomobbing.yoyo.pl/index.html

Warto tez pamiętać o możliwości zwracania się do:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

http://www.brpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

telefon  (+ 48 22) 55 17 700

fax.  (+ 48 22) 827 64 53

e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 – 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Bezplatnej pomocy pranej udzielają Biura Porad Obywatelskich:

Zwiazek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO).

http://www.zbpo.org.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich jest organizacją pozarządową powołaną w kwietniu 1998 roku do wspomagania rozwijającej się sieci Biur Porad Obywatelskich w Polsce.

Adresy Biur Porad Obywatelskich

Celem BPO jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także działania na rzecz pożądanych społecznie zmian.

Pracy sieci Biur Porad Obywatelskich patronuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ponadto istnieja Uniwersyteckie Poradnie Prawne.

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

http://www.fupp.org.pl/index.php?id=index

Sprawami  mobbingu zajmuje się także Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07070000.htm

Spis aktów prawnych powiązanych bezpośrednio z Prawem pracy oraz z Bezpieczeństwem i higieną pracy.

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/07052000.htm

Na mobbing winny reagować związki  zawodowe.

Józef Wieczorek