Ochrona pracownika akademickiego przed mobbingiem poziomym na gruncie art. 207 KK

Ochrona pracownika akademickiego przed mobbingiem poziomym na gruncie art. 207 KK

https://www.academia.edu/44493860/Ochrona_pracownika_akademickiego_przed_mobbingiem

Piotr SobanskiPublished 2020

Mobbing,Prawo Karne,Komunikacja Naukowa,Szkolnictwo Wyższe,Prawo pracy

W artykule zostały przeanalizowane kwestie związane z możliwością ochrony pracowników akademickich przed mobbingiem ze strony współpracowników na gruncie prawa karnego. Mobbing, którego dopuszcza się współpracownik lub grupa współpracowników, jest określany mianem mobbingu poziomego. W zależności od konkretnych okoliczności zachowania sprawcy mobbingu mogą spełniać znamiona art. 207 § 1 KK. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu..

adwokat dr Piotr Sobański LL.M. – od 2003 r. prowadzi indywidualną Kancelarię  Adwokacką w Zielonej Górze; 

od 2019 r. jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Konstytucyjnego,  Europejskiego iMiędzynarodowego Publicznego)

piotr.sobanski@adwokatura.pl

Jak rozpoznać mobbing


poradnik-mobbingowy

Jak rozpoznać mobbing

Przez mobbing rozumie się długotrwałe, powtarzające się szykanowanie, molestowanie moralne pracownika. Zwykle ma na celu izolowanie pracownika z zespołu, doprowadzenie do obniżania poczucia własnej wartości, pozbawienie go godności, doprowadzenie do dezintegracji psychicznej, która realnie obniży jego wydajność pracy i utrudni kontakt z otoczeniem.

Jest to postępowanie agresywne, skierowane przeciwko drugiej osobie, nieetyczne.

Mobbing bardzo jest rozpowszechniony w środowisku akademickim, ale słabo poznany gdyż ukrywany, zwykle ‚zamiatany pod dywan’.

Mobberem jest zwykle przełożony (dyrektor instytutu, kierownik katedry, zakładu, laboratorium) a mobbingowanym jeden z podwładnych, rzadziej grupa podwładnych.

(mobbing pionowy – odgórny)

Bardzo rzadko spotykany jest mobbing pionowy – oddolny, gdy mobbingowany jest przełożony, czy to przez jednego, czy grupę podwładnych.

Spotykany jest także mobbing poziomy – mobbing wśród pracowników, kiedy zwykle jeden pracownik jest mobbingowany przez grupę kolegów.

Można też mówić o mobbingu ‚mieszanym’, kiedy w mobbingowaniu pracownika przez kolegów uczestniczy (manipuluje przebiegiem) przełożony, czasem inicjator szykanowania, konfliktu prowadzącego do mobbingu.

W środowisku akademickim mobbingowani mogą być też studenci/doktoranci przez nauczycieli akademickich, rzadziej studenci/doktoranci mobbingują nauczycieli akademickich.

Mobbing dokonuje się

 • poprzez dyskredytowanie osoby lub nieuzasadnioną, niemerytoryczną, krytykę jego pracy.
 • poprzez rozpowszechnianie nieuzasadnionych, złośliwych plotek, anonimów często na tematy osobiste, np. co do braku zrównoważenia, niewłaściwych cech charakteru, co do choroby psychicznej, niewykonania obowiązków ( których mu nie przydzielono albo zablokowano wykonanie mimo przydziału itp. – mobberzy są bardzo kreatywnie w tej sferze)
 • publiczne upokarzanie ( np. wobec studentów, innych pracowników, na zebraniach naukowych itp.)
 • ignorowanie pracownika (przy tworzeniu zespołów badawczych, dydaktycznych, przy nagradzaniu itp)
 • przydzielaniu mu obowiązków poniżej/ albo powyżej jego kwalifikacji lub takich których, nie może wykonać (np. praca komputerowa, ale bez dostępu do komputera, wyjazd w teren, ale bez możliwości otrzymania delegacji czy skorzystania ze środka transportu, przeprowadzenie badań na sprzęcie, ale bez dostępu do sprzętu itd. itp.)
 • wyszydzanie pracownika, określanie np. mianem nieudacznika (bo np. nie potrafi pracować na komputerze , do którego nie ma dostępu !, bo jego praca może być bezkarnie zapisywana na konto innych itd.)
 • groźby ustne, zastraszanie np. zwolnieniem z pracy, czy też negatywną oceną za brak pokory itp.

 • wydawanie sprzecznych poleceń, lub niezgodnych z prawem

 • nie udzielanie informacji ( np. o decyzji co do przeprowadzenia zajęć a następnie oskarżanie, że ktoś tych zajęć nie przygotował !)

 • nieuzasadnione zarzuty o brak etyki, np. o negatywne oddziaływanie na kolegów studentów, bez wykazania zasadności zarzutów

 • nieuzasadnione zarzuty o brak kwalifikacji bez wykazania zasadności zarzutów

 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji ( o osobie lub jego pracy)

 • fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy

 • odbieranie prac, wcześniej zadanych/ uzgodnionych do wykonania.

 • zlecanie wykonania prac bezsensownych

 • dopisywanie fikcyjne innych pracowników do wykonywanej pracy aby pomniejszyć rolę, osiągnięcia itp.

 • grożenie przemocą fizyczną

Mobbingiem nie jest

 • zwolnienie z pracy, jakkolwiek mobberowi o taki efekt może chodzić

 • molestowanie seksualne, chociaż mobbing może mieć taki podtekst

 • fizyczna przemoc

 • jednorazowe wyładowanie złości przełożonego na podwładny

  Józef Wieczorek