Fazy mobbingu akademickiego


poradnik mobbingowy

Fazy mobbingu akademickiego

Mobbing jest zjawiskiem długookresowym i zwykle można wyróżnić (Heinz Leymann) kilka faz jego rozwoju. Zwykle mobbing w środowisku akademickim nie kończy się szybko, może z wyjątkiem mobbingu studenckiego i zanim się skończy, na ogół źle dla ofiary, kilka faz jego rozwoju można zauważyć.

Faza wczesna, zwykle związana z konfliktem nierozwiązanym, lub źle rozwiązanym, czasem sprowokowanym jako pretekst do rozpoczęcia działań mobbingowych.

W środowisku akademickim aranżowanie konfliktów w celu pozbycia się niewygodnego pracownika jest nader często spotykane, a możliwości sprowokowania konfliktu szczególnie na bazie zajęć dydaktycznych – ogromne.

Często mobbing zaczyna się od oskarżeń o jakieś uchybienia w prowadzeniu zajęć ze studentami, często bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia. Formułowanie zarzutów w stosunku do nauczycieli akademickich podchodzących do zajęć poważnie i realizujących proces dydaktyczny w sposob wyróżniający musi prowadzić do konfliktu, często narastającego..

Gdyby w tej fazie sprawa trafiała do mediatora akademickiego moża by często zapobiec dalszej eskalacji działań mobbingowych.

Faza eskalacji – w tej fazie zwykle ‚dołuje’ się pracownika, podważa jego kompetencje, rozpowszechnia się plotki, pomówienia, zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nim.Skuteczną forma są np. posiedzenia rady naukowej w szerszym gronie, a bez ofiary.

Urobienie ‚właściwej’ opinii na szerszym forum to gwarancja sukcesu w całkowitym wykluczeniu ofiary ze środowiska.

Ofiara żyje w stresie, na ogół jest pozbawiona pomocy ze strony otoczenia, które niczego nie słyszy nie widzi.

Ofiara stara bronić się sama, przedstawia argumenty, które niczego jednak nie dają. Porążają jedynie ofiarę, której urabia się miano osoby skonliktowanej z przełożonym, do czego lepiej się nie mieszać.

Gdyby ktoś się odważył wspierać ofiarę na ogół zostanie przywołany do porządku, aby pozostali wiedzieli, że nie warto się wychylać.

Konformizm środowiska akademickiego zapewnia sukces mobberowi.

Wielokadencyjni, nieraz dożywotni kierownicy w instytucjach akademickich mają szeroką gamę możliwości ‚dołowania’ ofiary, jak i izolowania ze środowiska.

Faza zaawansowana – ofiara zostaje sprowadzona do roli ‚kozła ofiarnego’. Ofiara jest obwiniana o wszystko co złe w zakładzie, mimo że nie sprawuje roli kierowniczej, a na zarządzanie zakładem nie ma wpływu.

Jeśli ofiara zaprostestuje, a nie daj Boże opisze sprawę np. do dziekana czy rektora , uzyska na ogół miano pieniacza, rozrabiacza. Wokół ofiary robi się pusto.

Koledzy zaczynają jej nie zauważać także w normalnych codziennych sytuacjach.

Ofiara żyje w coraz większym stresie, ma trudności z koncentracją, nie ma spokoju potrzebnego do wykonywania pracy naukowej i dydaktycznej.

Jeśli wyniki pracy osłabną zarzuty w stosunku do niej staną się wiarygodne.

Ofiara broniąc się może reagować emocjonalnie, nawet agresywnie, co tylko pogarsza jej sytuacje. Chodzenie do pracy staje się katorgą. Zwykle ma stany lękowe, zaczyna chorować i leczyć się. Ofiara słabnie, mobber tryumfuje.

Faza ostateczna

Jeśli pracownik nie zdobył się na zmianę miejsca pracy, czy nie było to z jakiś powodów możliwe, w dotychczasowym miejscu pracy, po długim okresie nękania, znajduje się w stanie niezdolności do efektywnej pracy.

Poprzez reorganizacje zakładu kierownik-mobber łatwo może się pozbyć niewygodnego pracownika, który i tak już przez innych jest postrzegany jako mało przydatny w zakladzie, pogarszający jedynie klimat pracy.

Okresowa ocena takiego pracownika, na ogół zresztą niejawna, będzie dla niego zwykle niekorzystna i zakład po jego odejściu odetchnie z ulgą.

Ofiara po otrzymaniu wilczego biletu na ogół nie znajdzie zatrudnienia w swojej dziedzinie, bo wszyscy się znają i nie będą ryzykować.

Józef Wieczorek

Elitarne warsztaty umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

konferencje

Elitarne warsztaty

umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

nstytut Szkoleń Profesjonalnych z Gdańska proponuje Państwu organizację zamkniętych warsztatów dla uczelni wyższych

 

 

Termin szkolenia :   08-09.06.2009 pobierz kartę zgłoszeniową

                                    Warsztaty trwają 2 dni.

Miejsce :  Imepxmetal ul.Łucka 7/9 Warszawa

Program szkolenia:

 1.Komunikacja: metody i techniki skutecznego porozumiewania się

 • Wyjaśnienie pojęcia komunikacji. Rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Wskazanie na świadomość swoich możliwości i sposobów komunikowania się z drugą osobą.
 • Świadomość swoich emocji podczas dialogu.
 • Sposoby rozwijania swoich umiejętności mówienia o swoich uczuciach i emocjach. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik szkolenia pogłębia wiedzę o sobie samym, swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach odnajdywania się w procesie komunikacji.
 • Uczestnik uświadamia sobie jakie są jego rodzaje relacji z innymi osobami
  na podstawie typów jego zachowania w konkretnych sytuacjach.
 • Uczestnik poznaje czynniki sprzyjające porozumiewaniu się.
 • Uczestnik uczy się umiejętnego dostrzegania emocji u siebie i innych
  oraz odpowiedniego stosowania ich w konkretnej sytuacji.
 • Uczestnik rozwija naturalność, autentyczność i spontaniczność w relacjach
  z innymi ludźmi. 

2.Znajomość psychologicznych uwarunkowań postaw i zachowań ludzi – podstawą dobrego kontaktu z klientem.

 • Wskazanie na psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań ludzi o różnych typach osobowościowych.
 • Rozróżnienie postawy asertywnej a agresywnej u siebie i u klienta.
 • Na podstawie wiadomości o rodzajach komunikacji oraz na rozróżnieniu asertywności od agresji, kierowanie zmianą to jest: modelowanie zachowań asertywnych.
 • Kontakt z klientem w sytuacji pomagania. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje fundamentalne zasady niedopuszczania do naruszenia wewnętrznych granic dotyczących słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje strukturę granic dotyczących słuchania i mówienia to jest: „ochrona” i „opanowanie”
 • Uczestnik poznaje zasady unikania wzajemnego obwiniania się
 • Uczestnik poznaje metody wyznaczania wewnętrznych granic słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje różne typy osobowości
 • Uczestnik uczy się kontaktu, sposobu porozumiewania się z osobami o różnych typach osobowościowych
 • Poznaje różne typy asertywności takie jako asertywność responsywna, empatyczna, sprzeczności, uczuć negatywnych, konsekwencji
 • Uczestnik trenuje sposoby kontaktu z klientem w sytuacji pomagania
 • Uczestnik trenuje sposoby asertywnej komunikacji 

3.Konflikt: zasady skutecznego postępowania i rozwiązywania trudnych sytuacji.

 • Zwrócenie uwagi na naturę i rodzaje konfliktów.
 • Podniesienie kwestii dynamiki konfliktów i jego poziomów.
 • Omówienie reakcji psychologicznych na sytuacje konfliktów oraz zaburzeń percepcji.
 • Strategia zachowań w sytuacjach konfliktowych, świadomość swoich reakcji fizjologicznych na sytuacje konfliktu, wywołujące sytuacje stresowe.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Sposoby relaksacji i autorelaksacji w sytuacjach stresujących. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnicy poznają rodzaje konfliktów
 • Uczestnicy poznają możliwości ich unikania lub bezpośredniego rozwiązywania ich.
 • Uczestnicy uświadamiają sobie, że konflikt nie musi zawsze być szkodliwy
 • Uczestnicy poznają jak konflikt się rozwija i jakie przybiera formy
 • Propozycje niedopuszczenia do eskalacji konfliktów i twórcze metody rozwiązywania go.
 • Uczestnicy poznają metody i techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktów
 • Metody relaksacji i autorelaksacji. 

4.Zarządzanie biurem i organizacja czasu

 • Rozwijanie umiejętności zarządzania ludźmi pracującymi w biurze i tworzący zespół pracowników, planowania i organizacja czasu, tak aby efektywnie pracować w zespole.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i budowanie dobrej atmosfery w pracy, dzięki współpracy i integracji. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje metody i techniki skutecznego zarządzania zespołem pracowników
 • Uczestnik poznaje mechanizmy funkcjonowania, modele współpracy i wymiany informacji między poszczególnymi działami (wydziałami, komórkami) firmy
 • Uczestnik uczy się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz organizować skuteczne narady
 • Uczestnik poznaje metody i techniki zarządzania czasem
 • Uczestnik stara się wypracować skuteczne metody pokonywania nawyków utrudniających mu pracę
 • Uczestnik uczy się identyfikować tzw.: „pożeraczy czasu”
 • Metody osiągania maksimum koncentracji
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności za nie
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Jak wykorzystać potencjał twórczy i kreatywność zespołu
 • Jak skutecznie motywować zespół