Informacje o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Zawodowych Mediatorów

INFORMACJE

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

http://www.mediacje.pl/

członek Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

kontakt: ul. Ogrodowa 8 lok. 62, 00-876 Warszawa
tel./fax. +48 22 241-14-23
www.oszm.pl e-mail: oszm@mediacje.pl  fora: FB  GL

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego

INFORMACJE

Minister nauki o unikaniu konfliktu interesów przy wyborze recenzentów i promotorów prac naukowych

serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego proponuje powołanie rzecznika akademickiego, który jako niezależny i neutralny mediator rozwiązywałby spory i konflikty na uczelniach. Zwracać się do niego mogliby studenci, nauczyciele akademiccy i administracja. – Funkcja rzecznika jest niezależna od struktury zarządzania. Rzecznicy nie działają jako zwolennicy poszczególnych osób fizycznych czy wyodrębnionej grupy osób, ale jako propagatorzy uczciwości i sprawiedliwości w ramach organizacji. Podstawowymi zasadami, na jakich rzecznik opiera swoje działanie, są: poufność, neutralność i bezstronność. Są już pierwsze uczelnie, które powołały swoich Ombudsmanów, i z pewnością podzielą się swoimi doświadczeniami  – pisze minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomina, że rzecznik akademicki (Ombudsman) funkcjonuje w wielu krajach europejskich: Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, i Francji, i ma swoje korzenie w instytucji rzecznika praw obywatelskich.

Apel mediatorów

Apel mediatorów

serwis mediacje.org.pl  2011-11-23

Działając w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, wspólnie z 18 organizacjami mediacyjnymi, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich – http://www.mediacje.org http://www.mediatorzy.org, zwracamy się o podjęcie współpracy celem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zmienionego przez Sejm RP u schyłku poprzedniej kadencji w dniu 16.09.2011 roku – wprowadzającego zapis art. 183 § 3 wskazującego że: „uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”.

I. Zwracamy się do: Ministra Sprawiedliwości, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rządowego Centrum Legislacyjnego,

Społecznej Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów oraz Posłów i Senatorów RP o podjęcie inicjatywy celem dokonania ponownej nowelizacji 183 § 3 kpc, by zapobiec wejściu w życie w dniu 3.05.2012 roku wskazanych wyżej zapisów.

II. Prosimy organizacje mediacyjne o listy popierające konieczność usunięcia zapisów uprawniających uczelnie do prowadzenia list mediatorów stałych (sądowych).

III. Prosimy adwokatów i radców prawnych, jak również inne osoby zainteresowane sprawami mediacji o opinie i uwagi – o argumenty prawne przemawiające za koniecznością uniknięcia wprowadzenia w życie zmiany dotyczącej uczelni rekomendujących mediatorów sądowych.

Wskazujemy, że państwo prawa – zgodnie z europejską zasadą pomocniczości powinno dawać obywatelom gwarancję jakości świadczonych usług, by ich dobra były chronione. Wprowadzenie instytucji mediacji w sądowych postępowaniach cywilnych powinno obejmować kwestię „rękojmi” za pracę mediatora – tak samo, jak dzieje się to w postępowaniach karnych.

Argumentami przemawiającymi za ponowną potrzebą nowelizacji kpc w opisanej wyżej części, są (oprócz braku „rękojmi” ze strony uczelni) m.in.:
– brak wasztatowego przygotowania absolwentów uczelni oraz brak odbywania staży zawodowych,
– brak wymogów wobec wykładowców posiadania kwalifikacji w zakresie mediacji, a tym samym brak możliwości weryfikowania nabywanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji,
– brak wymogów etycznych mediatorów po stronie uczelni.

Podkreślamy, że uzyskanie absolutorium kończy związek absolwenta z uczelnią. W żadnej dziedzinie uczelnie nie prowadzą wykazu uprawnionych specjalistów. Nie ma precedensu, by uczelnie prowadziły np. listy kwalifikowanych lekarzy, adwokatów, sędziów, architektów, filozofów, trenerów sportu, itp. Ponadto schemat organizacyjny uczelni nie wskazuje osób odpowiedzialnych za wpis na listy, ich aktualizacji i weryfikacji, nie określa odpowiedzialności uczelni za pracę mediatorów.

Wobec powstałęj sytuacji wskazujemy również potrzebę przygotowania ustawy o zawodzie mediatora, uwzględniającej wprowadzenie norm postępowania (kwalifikacji i umiejętności), jak również zasad etycznych i procedur ich realizacji. Zmarginalizowanie w tym obszarze roli organizacji mediatorów nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy w części dotyczącej uprawnionych mediatorów – o ile by nastąpiła – powinna uwzględniać czynnik „rękojmi” za wpisy i pracę mediatorów. O ile uczelnie brałyby odpowiedzialność za mediatorów i przyjmowały kodeksy postępowania i kodeksy etyczne mediatorów, listy prowadzone przez uczelnie miałyby uzasadnienie. W przyjętem 16.09.2011 roku przez Sejm rozwiązaniu tak nie jest.

Zapraszamy na otwarte spotkanie celem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, które odbędzie się w dniu 6.12.2011 roku (wtorek) – godz. 11:00. Miejsce – Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62. Prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału.

Prosimy o potwierdzenia i poparcia na adres:
Krajowe Centrum Mediacji 00-876 Warszwa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62
mediacje@mediacje.pl tel./fax. 22 241-14-23

U schyłku polskiej Prezydencji RP w Unii Europejskiej dajmy świadectwo obywatelskiej postawie.

w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

Lucyna Skałecka-Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Jerzy Śliwa – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów

Międzynarodowy Dzień Mediacji -mediacje zamiast sądu

Mediacje zamiast sądu

Dziennik Polski, 20.10.201

…..Z roku na rok rośnie popularność polubownego rozstrzygania spraw. Jednak wciąż wiele osób nie wie, że większość konfliktów, zarówno w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych czy gospodarczych można rozwiązać poza sądem – podczas rozmów, które prowadzi osoba neutralna – mediator.

– Zadaniem mediatora nie jest godzenie stron czy sugerowanie im konkretnego rozwiązania, ale stworzenie im warunków do rozmowy. Strony same muszą uzgodnić warunki ugody rozwiązującej ich konflikt, bo najlepiej wiedzą, na co się mogą zgodzić, a na co nie i co jest dla nich najlepsze – mówi Paweł Wiecha, mediator z 6-letnim doświadczeniem z krakowskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji.

Mediacja jest dobrowolna, nikogo nie można zmusić do polubownego załatwienia sprawy. W każdej chwili można z niej się wycofać, a jeśli nie odpowiada nam prowadzący – poprosić sąd o innego mediatora. ..

…Od czterech lat w każdy trzeci czwartek października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Święto polubownego rozstrzygania sporów wypada właśnie dziś. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje zrzeszające mediatorów organizują wiele akcji promujących ugodowe rozwiązywanie konfliktów. Jutro, 21 października, w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w sali nr K-22, w godz. 9.00 – 15.00, zaplanowano otwarte spotkanie z krakowskimi mediatorami. Będzie się można dowiedzieć, jakie sprawy warto rozstrzygnąć w formie mediacji.

Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze

MS: konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Rzeczpospolita, 19-10-2011,

– Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze. Daje ona bowiem możliwość zachowania dobrych relacji przez strony, a w konsekwencji daje możliwość dalszej współpracy. Pomaga w nawiązaniu dialogu z drugą stroną sporu, daje możliwość wypowiedzenia się, a także daje szanse takiego rozwiązania konfliktu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Lepszy jest dialog niż przerzucanie się argumentami. Lepsze jest zrozumienie i wspólne poszukiwanie rozwiązań niż walka o swoją rację. A to właśnie gwarantuje mediacja – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy podejmuje działania mające na celu upowszechnianie mediacji, przekonywanie nieprzekonanych, popularyzowanie zasad jej prowadzenia oraz m.in. wskazuje na korzyści finansowe związane ze stosowaniem mediacji.Utworzona została ogólnopolska sieć koordynatorów do spraw mediacji, prowadzona jest strona internetowa dotycząca mediacji, na której zamieszczane są informacje także o mediacji na świecie.

 

Studia: mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

 

Mediatorzy wkroczą do gry

Rzeczpospolita, 7.09.2011

Rozwiązywanie konfliktów

Uniwersytet Jagielloński przygotował też kolejne nowe studia: mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów. Będą prowadzone przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykładowcami będą nie tylko pracownicy naukowi uczelni, ale także praktycy prawnicy, psychologowie oraz trenerzy mediacji i negocjacji. Program studiów składa się z wykładów oraz praktycznych warsztatów prowadzonych w grupach. Słuchacze poznają zagadnienia m.in. z psychologii i mediacji, nauczą się też zasad obowiązujących w mediacji w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, w sprawach dla nieletnich i rodzin. Adepci mediacji poznają również procedury polubownego rozwiązywania sporów m.in. w prawie pracy oraz zasady formułowania ugód administracyjnych i ich spisywania. W programie znalazły się też m.in. alternatywne metody rozwiązywania sporów w przepisach Rady Europy i Unii Europejskiej albo mediacja w USA.

O przyjęcie na studia podyplomowe mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów mogą się starać osoby z dyplomem licencjata lub magistra. Rekrutacja trwa do końca września br.

Nauka będzie się odbywała w systemie zaocznym, a zjazdy – w soboty i w niedziele. Studia trwają pół roku i są płatne. Czesne będzie wynosić 5,6 tys. zł. Można będzie zapłacić w ratach. – Takie studia mają sens, bo przy czasochłonnych procesach sądowych coraz więcej ludzi będzie szukało innych dróg rozwiązania swoich problemów, np. przez mediacje czy negocjacje, a do tego potrzebni są wyszkoleni specjaliści, którzy będą w stanie pomóc stronom – uważa prawnik Łukasz Kowalski.

Masz prawo do mediacji

„Masz prawo do mediacji” – rusza kampania informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

sewis MS 2011-03-01

– W tym roku mija 13 lat od wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawa karnego, 10 lat jej istnienia w sprawach nieletnich i 6 lat w prawie cywilnym. Te lata to czas rozwoju mediacji, jej upowszechniania, tworzenia podstaw instytucjonalnych, pracy nad standardami, dyskusji w środowiskach prawników, mediatorów i innych specjalistów zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, wprowadzania rozwiązań legislacyjnych – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, inaugurującej kampanię informacyjną pt. „Masz prawo do mediacji”.

Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013” wynika, że mediacja i inne metody ADR to zagadnienia słabo znane Polakom.
Główną przyczyną braku zainteresowania alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów jest niewystarczająca wiedza na temat ADR zarówno wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i ogółu społeczeństwa.
– Z braku wystarczającej wiedzy wynika także brak społecznej akceptacji dla pozasądowego rozwiązywania sporów – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Według respondentów, sąd to najlepsza instytucja, do której należy zgłaszać się w przypadku sporu bądź konfliktu. Na pytanie: „do sądu czy do mediatora” – 57% badanych wybrało drogę sądową. Tylko niespełna co piąta osoba (19%), która słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów, skorzystałaby z usług mediatora. Badania prowadzone przed kilkoma laty ukazały, że słowo „mediacja” znał co piąty respondent, a instytucja ta często utożsamiana była a mediami, medytacją, awiacją – a więc terminami odmiennymi od procedury mediacji – dodał Minister Sprawiedliwości.
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości konieczna jest zmiana podejścia do rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Stąd podejmowane przez resort i prowadzone w dwojaki sposób działania:
1. zainaugurowana dzisiaj kampania społeczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
2. szkolenia z zakresu alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów. Szkolenia te będą skierowane do praktyków wymiaru sprawiedliwości, w tym także pracowników mających kontakt ze stronami sporu na początku drogi sądowej. Weźmie w nich udział ponad 700 osób.
Upowszechnianie mediacji i innych metod ADR jest jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadania z tego zakresu zostały wpisane do strategii „Sprawne Państwo”, a także zaliczone do programu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” ogłoszonego 9 sierpnia ubiegłego roku………….