Apel mediatorów

Apel mediatorów

serwis mediacje.org.pl  2011-11-23

Działając w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, wspólnie z 18 organizacjami mediacyjnymi, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich – http://www.mediacje.org http://www.mediatorzy.org, zwracamy się o podjęcie współpracy celem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zmienionego przez Sejm RP u schyłku poprzedniej kadencji w dniu 16.09.2011 roku – wprowadzającego zapis art. 183 § 3 wskazującego że: „uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”.

I. Zwracamy się do: Ministra Sprawiedliwości, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rządowego Centrum Legislacyjnego,

Społecznej Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów oraz Posłów i Senatorów RP o podjęcie inicjatywy celem dokonania ponownej nowelizacji 183 § 3 kpc, by zapobiec wejściu w życie w dniu 3.05.2012 roku wskazanych wyżej zapisów.

II. Prosimy organizacje mediacyjne o listy popierające konieczność usunięcia zapisów uprawniających uczelnie do prowadzenia list mediatorów stałych (sądowych).

III. Prosimy adwokatów i radców prawnych, jak również inne osoby zainteresowane sprawami mediacji o opinie i uwagi – o argumenty prawne przemawiające za koniecznością uniknięcia wprowadzenia w życie zmiany dotyczącej uczelni rekomendujących mediatorów sądowych.

Wskazujemy, że państwo prawa – zgodnie z europejską zasadą pomocniczości powinno dawać obywatelom gwarancję jakości świadczonych usług, by ich dobra były chronione. Wprowadzenie instytucji mediacji w sądowych postępowaniach cywilnych powinno obejmować kwestię „rękojmi” za pracę mediatora – tak samo, jak dzieje się to w postępowaniach karnych.

Argumentami przemawiającymi za ponowną potrzebą nowelizacji kpc w opisanej wyżej części, są (oprócz braku „rękojmi” ze strony uczelni) m.in.:
– brak wasztatowego przygotowania absolwentów uczelni oraz brak odbywania staży zawodowych,
– brak wymogów wobec wykładowców posiadania kwalifikacji w zakresie mediacji, a tym samym brak możliwości weryfikowania nabywanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji,
– brak wymogów etycznych mediatorów po stronie uczelni.

Podkreślamy, że uzyskanie absolutorium kończy związek absolwenta z uczelnią. W żadnej dziedzinie uczelnie nie prowadzą wykazu uprawnionych specjalistów. Nie ma precedensu, by uczelnie prowadziły np. listy kwalifikowanych lekarzy, adwokatów, sędziów, architektów, filozofów, trenerów sportu, itp. Ponadto schemat organizacyjny uczelni nie wskazuje osób odpowiedzialnych za wpis na listy, ich aktualizacji i weryfikacji, nie określa odpowiedzialności uczelni za pracę mediatorów.

Wobec powstałęj sytuacji wskazujemy również potrzebę przygotowania ustawy o zawodzie mediatora, uwzględniającej wprowadzenie norm postępowania (kwalifikacji i umiejętności), jak również zasad etycznych i procedur ich realizacji. Zmarginalizowanie w tym obszarze roli organizacji mediatorów nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy w części dotyczącej uprawnionych mediatorów – o ile by nastąpiła – powinna uwzględniać czynnik „rękojmi” za wpisy i pracę mediatorów. O ile uczelnie brałyby odpowiedzialność za mediatorów i przyjmowały kodeksy postępowania i kodeksy etyczne mediatorów, listy prowadzone przez uczelnie miałyby uzasadnienie. W przyjętem 16.09.2011 roku przez Sejm rozwiązaniu tak nie jest.

Zapraszamy na otwarte spotkanie celem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, które odbędzie się w dniu 6.12.2011 roku (wtorek) – godz. 11:00. Miejsce – Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62. Prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału.

Prosimy o potwierdzenia i poparcia na adres:
Krajowe Centrum Mediacji 00-876 Warszwa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62
mediacje@mediacje.pl tel./fax. 22 241-14-23

U schyłku polskiej Prezydencji RP w Unii Europejskiej dajmy świadectwo obywatelskiej postawie.

w imieniu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

Lucyna Skałecka-Włodarczyk – Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Jerzy Śliwa – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów