W sprawie utworzenia i zadań Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18
z dnia 8 marca 2010

w sprawie utworzenia i zadań Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

BIP

http://www.bip.uw.edu.pl/ViewBIP?exec=nowy&pdm=1&dok=5910

Na podstawie § 35 pkt 8 w związku z § 35 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2

Celem powołania Komisji jest przestrzeganie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim innym formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

§ 3

Komisja składa się z pięciu nauczycieli akademickich, wybieranych przez Rektora na okres 4 lat. Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego. Pierwsza kadencja Komisji trwa do końca kadencji Rektora i kończy się z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 4

Do zadań Komisji należy:
1) monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną;
2) przygotowywanie dla Rektora propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami dyskryminacji lub nierównego traktowania;
3) udzielanie pomocy merytorycznej lub udzielanie porad prawnych osobom dotkniętym nierównym traktowaniem na Uniwersytecie Warszawskim ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

§ 5

Komisja realizuje zadania, o których mowa w § 4, w szczególności przez:
1) przeprowadzanie rozmów wyjaśniających z osobami naruszającymi zasadę równego traktowania;
2) informowanie kierowników jednostek organizacyjnych o zaistniałych przypadkach dyskryminacji;
3) występowanie do właściwych organów UW z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które dopuściły się aktu dyskryminacji;
4) współdziałanie z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na Wydziale Prawa i Administracji – w sprawach kwalifikujących się do mediacji oraz z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckim Ośrodkiem Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji – w sprawach konsultacji prawnych;
5) przeprowadzanie kampanii informującej o problemach związanych z dyskryminacją oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Komisji.

§ 6

Komisja do dnia 31 grudnia każdego roku przedkłada Rektorowi na piśmie sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Do wydruku: [pdf]

(Monitor UW Nr 3, Poz. 65, 2010)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: