RPO w sprawie mediacji

Serwis RPO

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe – 5 lutego 2010 r.

Polskie prawo wciąż nie stoi po stronie poszkodowanego

Mobbing – udowodnij i wygraj

Gazeta-praca

Polskie prawo wciąż nie stoi po stronie poszkodowanego. Szykanowana w miejscu pracy osoba sama musi udowodnić, że doświadczyła mobbingu….

Przed ubiegłoroczną nowelizacją stowarzyszenia antymobbingowe wnosiły o m.in. wprowadzenie obowiązku ustalania w regulaminie zakładu pracy przepisów przeciwdziałających mobbingowi oraz sankcji karnych za ich nieprzestrzeganie przez pracodawców, tworzenia przez pracodawcę procedur przeciwdziałania mobbingowi czy wprowadzenia zapisów dotyczących ukarania sprawcy i osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie przemocy. Ale żadnego z tych zapisów nie wprowadzono do kodeksu.

– Wielokrotnie prowadziliśmy z resortami pracy oraz sprawiedliwości rozmowy na ten temat. Ale wciąż nic z tego nie wynika. Mam wrażenie, że polski rząd wprowadził przepisy zakazujące mobbingu do kodeksu pracy tylko dlatego, że wiązało się to z przystąpieniem do Unii Europejskiej. A skoro już to zrobił, ma problem z głowy.

Mobbing i przemoc w policji

Mobbing i przemoc w policji

Policyjna fala

Polityka

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie powstały prace naukowe o mobbingu wśród funkcjonariuszy, stosunkach w pracy, samobójstwach policjantów i stresie. Wynika z nich, że regulacje mające chronić prawa funkcjonariuszy i zabezpieczać ich przed sadystycznymi przełożonymi są niewystarczające. Skargi podwładnych ma rozstrzygać w trybie administracyjnym komendant wojewódzki. A jeżeli skarga dotyczy właśnie jego?

Policjanci, poddawani różnego rodzaju ankietom, wskazywali elementy mobbingu, z jakimi się zetknęli (za kwartalnikiem „Przegląd Policyjny”): nadmierna kontrola, ograniczanie wszelkich swobód (także wypowiedzi), zabijanie inicjatyw oddolnych, wywieranie nadmiernej presji psychicznej, deprecjonowanie zasług, izolowanie, bezpodstawna krytyka, lekceważenie. Wymieniano też grożenie i zastraszanie (22,1 proc.), upokarzanie (18 proc.) i przemoc fizyczną (4,4 proc.). Badaniami nie objęto molestowania na tle seksualnym. Tymczasem ten problem narasta, szczególnie od czasu, gdy w policji szeroko uchylono drzwi kobietom…

Sprawy o mobbing są zawsze trudne dowodowo, często niejednoznaczne. Zwłaszcza w organizacji mundurowej, zhierarchizowanej, działającej pod presją, niełatwo wyznaczyć granicę między dyscypliną a mobbingiem.

Badanie mobbingu w szkołach

ZNP zbada mobbing w opolskich szkołach

GW Opole

Opolski oddział ZNP chce sprawdzić, czy nauczyciele w opolskich szkołach są mobbingowani. Wkrótce rozprowadzi anonimowe ankiety, które mają pomóc w zbadaniu skali tego zjawiska.

Od dwóch lat napływają do nas sygnały o niekorzystnych sytuacjach na linii nauczyciel-dyrektor, mogących nosić znamiona mobbingu – mówi Wanda Sobiborowicz, prezes opolskiego ZNP.

Wśród zgłoszeń nauczycieli są przykłady sytuacji, gdy dyrektor uważa się za pana i władcę. .

Odnotowane są również przypadki nękania nieposłusznych wobec dyrekcji członków rady pedagogicznej przez dyrektorów za to, że dany nauczyciel otwarcie przeciwstawił się swojemu zwierzchnikowi.

– Tak nie powinno być, bowiem jednym z zadań dyrektora szkoły jest przeciwdziałanie zjawisku mobbingu – stwierdza Sobiborowicz.

Dlatego ZNP postanowiło sprawdzić, czy opolscy nauczyciele czują się mobbingowani.