Rzecznik Praw Studenta

Rzecznicy praw

Na pomoc studentom

Serwis Parlamentu Studentów RP

Rzecznik Praw Studenta

Zdjęcie Robert Pawłowski
Rzecznik Praw Studenta od II 2004 –
uczelnia: absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: rps@psrp.org.pl
Zespół (s)prawnego reagowania

„Nie ma większego grzechu jak oszukać młodego człowieka” – Rektor SGGW prof. Tomasz Borecki, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 18 lutego 2006 na XII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP w Kościelisku.

*Instytucja Rzecznika Praw Studenta powołana została dla obrony studenckich praw (w tym do jakości kształcenia) i monitorowania ich przestrzegania w skali ogólnopolskiej. Jesli nie znajdziesz pomocy we własnej uczelni napisz do nas rps@psrp.org.pl Z uwagi na ilosc spraw kierowanych do RPS czas oczekiwania na odpowiedź dochodzi do 2 dni.

Zawsze możesz też poskarżyć się do Ministerstwa, powołując się na:
– cytat z pisma Pani Dyrektor Ewy Sieczek (DSW.Ts-4030-223/BW/2004 z 23 IX 2004): „W każdej jednak sprawie – ministerstwo gotowe jest przyjść z pomocą zarówno każdemu studentowi indywidualnie, jak też Parlamentowi Studentów”,
– słowa (jakie padły przy innej okazji ale mają swoje uniwersalne znaczenie):„Minister powinien reagować, kiedy istnieje domniemanie naruszenia standardów określonych przez państwo…”.
Warto wtedy zachować wysłany e-mail i gdy odpowiedź długo nie nadejdzie albo nic nie wnosi – dać nam znać 😉 Bo z reakcjami Ministerstwa bywa … różnie.

Doktorantom polecamy fachową pomoc Rzecznika Praw Doktorantów

Archiwum

RPS w sprawie Toruńskiej Szkoły Wyższej

2009-08-20 19:12
W załączeniu wystąpienie Rzecznika w sprawie wątpliwości dotyczących zasad przyznawania pomocy materialnej oraz regulaminu studiów Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz pismo organu nadzoru do uczelni. Dodatkowo e-mail Pani Prorektor ze „zleceniem na Rzecznika”.
czytaj całość

Prawo do bycia nauczycielem

2009-08-19 09:01
„Zasada zgodności wykształcenia wyższego z nauczanym przedmiotem (prowadzonymi zajęciami) wynika z nowego rozporządzenia o kwalifikacjach. Jednak nie jest absolutna za sprawą wprowadzonych wyjątków. Zresztą nie obejmuje wszystkich nauczycieli….” – przeczytasz w Rzeczpospolitej
czytaj całość

Zniżki z elementem zagranicznym?

2009-08-06 11:51
„studenci polscy, którzy studiują za granicą i nie ukończyli 26 roku życia, również mogą korzystać ze zniżkowych przejazdów” – twierdzi Rzeczpospolita
czytaj całość

Prawo do renty po zmarłym rodzicu

2009-08-05 22:50
„renta rodzinna przysługuje dzieciom (własnym, drugiego małżonka, przysposobionym) do ukończenia szesnastego lub dwudziestego piątego roku życia (jeśli się uczą) (…) nie ma znaczenia to, czy dziecko studiuje na uczelni publicznej czy niepublicznej.” – pisze „Rzeczpospolita”
czytaj całość

Pozwij swoją uczelnię?

2009-08-04 14:13
„27-latka z Nowego Jorku za swoje bezrobocie obwinia uczelnię, w której zdobyła licencjat. Chce odzyskać pieniądze, które wyłożyła na naukę, a walczyć o nie będzie przed sądem.” – wg tvn24.pl
czytaj całość

PSRP broni ulgowej równości studentów

2009-07-28 09:08
Parlament Studentów RP wystąpił z żądaniem wyjaśnień do samorządów miast, które dyskryminują studentów niestacjonarnych w zakresie cen biletów na komunikację miejską. Argumenty PSRP potwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii, o którą wystąpił Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
czytaj całość

Dyskryminacja dyplomowana?

2009-07-24 19:39
„… prosimy o wskazanie i wyjaśnienie podstawy prawnej, mocą której wobec studentów, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym dopuszczalne jest stosowanie przepisów rozporządzenia z 19.12.2009 w sprawie rodzajów tytułów zawodowych … i wzorów dyplomów …, w szczególności w zakresie wskazywania na dyplomach ukończonych przez nich studiów, formy tych studiów. ” – zapytał PSRP w piśmie do MNiSW – całość w załączniku.
czytaj całość

Studencki obrońca

2009-07-20 22:39
Odbieramy niepokojące informację, że studenci toczący z uczelnią spory w obronie swych interesów, mają dodatkowe problemy. Dlatego zapowiadamy nową inicjatywę: we współpracy z Rzecznikiem Praw Studenta, w sprawach dyscyplinarnych noszących znamiona lub mogących wywołać wrażenie nieuzasadnionych represji będziemy angażować się po stronie obwinionego studenta przydzielając mu obrońce.
czytaj całość

Studenci – pilnujcie swoich (s)praw.

2009-07-18 13:24
„Studenci powinni pilnować swoich spraw, organizować się i motywować swoich reprezentantów w parlamencie studenckim – tłumaczy Ewa Kafarska. – Zawsze mogą zaskarżyć uczelnię lub osoby, które działają na ich szkodę. Ministerstwo sprawdza każdy sygnał o nieprawidłowościach – zapewnia i dodaje: – Studenci mają wiele praw, tylko jakoś rzadko z nich korzystają.”
To fragment artykułu z 2007 r. – lecz nadal aktualny.
czytaj całość

O prawdziwe partnerstwo

2009-07-14 01:00
„Wciąż bowiem niezrealizowany pozostaje najważniejszy postulat studentów, czyli ich realne upodmiotowienie. Student−partner zagwarantuje szkolnictwu wyższemu działanie automatycznego mechanizmu promującego jakość. (…) Zwiększenie konkurencyjności pomiędzy uczelniami jest najlepszym sposobem na podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego i nie będzie generowało zwiększenia kosztów publicznych” – zobacz cały artykuł szefa Biura Prawnego PSRP Tomasza Lewińskiego wForum Akademickim
czytaj całość

Stypendium za zamieszkanie …

2009-07-13 07:12
„Czy stypendium mieszkaniowe ma przysługiwać jedynie tym, którzy po studiach chcą wrócić „na wieś”, a ci, którzy spróbują zostać w mieście studiowania, muszą się z tym ukrywać, by poprzez powyższy mechanizm nie zostali pozbawieni świadczenia?” – pytaMarcin Chałupka
czytaj całość

O równe zniżki na bilety

2009-07-08 12:41
„Nie ma podstaw, by w ramach jednej grupy, jaką są studenci, wprowadzać rozróżnienie ze względu na tryb nauczania – mówi Andrzej Król, wicedyrektor wydziału nadzoru i kontroli urzędu wojewódzkiego.” – zobacz na gazeta.pl. W załączeniu wystąpienie PSRP w tej sprawie.
czytaj całość

Czy „przetrzymywanie świadectwa maturalnego to szantaż” ?

2009-06-30 11:35
zobacz jak Rzecznik Praw Obywatelskich działa w takiej sytuacji.

„Informacja” zamiast „decyzji” sprzeczna z ustawą

2009-06-26 17:46
„… organy uczelni w sprawach stypendialnych przyjęły praktykę informowania studentów o treści decyzji, a nie doręczania tej decyzji. Jest to praktyka sprzeczna z przepisami ustawy” (uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie, III SA/Kr 623/08)

Tłumaczenie suplementu obowiązkiem uczelni

2009-06-22 19:39
„… uczelnie powinny samodzielnie dokonywać tłumaczeń wzorów dyplomów i suplementu do dyplomów na na potrzeby wydawania ich odpisów w językach obcych” – głosi załączone stanowisko MNiSW, wydane w odpowiedzi na zapytanie PSRP.
czytaj całość

Nie można skreślać za sam brak wpisu w indeksie.

2009-06-16 20:46
„Kwestia nieuzyskania wpisów zaliczeniowych nie może być podstawą do wydania decyzji w trybie art. 190 ust. 2 pkt. 2 [Prawa o Szkolnictwie Wyższym], skoro przepis ten jako podstawę do skreślenia wymienia niezaliczenie semestru lub roku …”
czytaj całość

Prawo do wyboru współlokatora w DS

2009-06-08 17:14
„… nie ma żadnej podstawy prawnej, by zabronić studentowi swobodnej zamiany danego pokoju/akademika na inny, jeśli wszyscy zainteresowani zamianą będą uprawnieni do analogicznego prawa do zakwaterowania i zainteresowani jego wykonywaniem w takiej lub innej konfiguracji przestrzenno−personalnej.”- twierdzi Marcin Chałupka w Forum Akademickim
czytaj całość

Spór z uczelnią: polubownie lecz sądownie.

2009-06-06 09:28
Także studenci mogą spory z uczlenią rozstrzygać na drodze sądownictwa konsumenckiego. Więcej o tym w „Rzeczpospolitej”
czytaj całość

Konsultacje Rzecznika Praw Studenta

2009-05-26 17:35
Z uwagi na coraz częściej pojawiające się skomplikowane sprawy kierowane do Rzecznika Praw Studenta, rozpoczynamy konsultacje dla studentów, których sprawy są szczególnie zawiłe i wymagają podjęcia szczególnych działań.
czytaj całość

Minister w sprawie likwidacji uczleni.

2009-05-14 09:32
W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prof. B. Kudrycka powiedziała:
Mimo że obecne prawo reguluje sprawy likwidacji uczelni, chcemy, by uczelnie zamiast przechodzić w stan likwidacji, mogły decydować się na przekształcenia poprzez łączenie z innymi. (…) Dodatkowo przewidujemy zapisy lepiej chroniące studentów likwidowanych uczelni. Chcemy, by uczelnie zapewniały archiwizację dokumentów studentów w archiwach państwowych, co zagwarantuje właściwą ciągłość kształcenia”.
Czy to wystarczy?
czytaj całość

Dyplom wystarczy za standardy i godziny.

2009-05-14 08:39
„Jeżeli osoba starająca się o potwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, ma dyplom ukończenia szkoły wyższej, posiadającej akredytację, organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać, czy szkoła ta spełniała wymagane standardy kształcenia – stwierdził NSA w uchwale podjętej w siedmioosobowym składzie (sygn. II OSKL 2/08) .” – czytaj w „Rzeczpospolitej”
czytaj całość

Ochrona praw nabytych studenta.

2009-04-25 16:51
Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań dla ukrócenia praktyki zmian w prawie szkolnictwa wyższego i pokrewnych dokonywanych z naruszeniem zasady szanowania praw słusznie nabytych. Praktyka ta wybitnie szkodzi interesom polskich studentów oraz niszczy wiarę w sens pojęcia państwa prawa – napisał Przewodniczący PSRP do Rzecznika Praw Obywatelskich.
czytaj całość

Zapytanie o „warunki rekrutacji”

2009-04-25 12:08
„… czy dopuszczalnym jest, by uczelnie publiczne różnicowały warunki rekrutacji na studia II stopnia w zależności od uczelni, w jakiej kandydat ukończył studia I stopnia, zapewniając pierwszeństwo swoim absolwentom…”
czytaj całość

Likwidacja uczelni a rola Ministra

2009-04-09 09:47
„W ilu przypadkach minister właściwy wyraził zgodę na likwidację uczelni niepublicznej; w ilu przypadkach i z jakich powodów takiej zgody odmówił; w jaki sposób realizowana jest dyspozycja art. 26 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wymagająca „zapewnienia studentom możliwości kontynuowania studiów”… ” – zapytał Rzecznik Praw Studenta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
czytaj całość

Umowy i szkolenia kontra bankructwa uczelni ?

2009-04-08 07:46
„Do 2015 roku może zniknąć z rynku nawet 200 szkół wyższych, głównie prywatnych. (…) Parlament Studentów RP nalega, by Ministerstwo Nauki wprowadziło obowiązek podpisywania umów student – uczelnia na wszystkich typach i kierunków studiów. (…) Ministerstwo Nauki zarządzi ponadto powszechne szkolenia studentów pierwszego roku z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i sposobów ochrony praw studenta. ” – donosi „Polska”
czytaj całość

Bez dodatkowych opłat za egzaminy

2009-04-07 07:49
„Minister nauki Barbara Kudrycka ustąpiła studentom. Jak dowiaduje się “Polska”, w ustawie o szkolnictwie wyższym znajdzie się zakaz pobierania opłat za jakiekolwiek egzaminy w trakcie studiów.”

Kiedy student musi złożyć swój własny PIT

2009-04-03 07:52
Jeśli student czy uczeń oprócz dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub zwolnionych z podatku, a do tych należą prawie wszystkie stypendia, miał jakiekolwiek inne, musi złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe” – całość w „Rzeczpospolitej”
czytaj całość

Doręczanie! poinformowanie nie wystarczy…

2009-03-25 13:34
„… organy uczelni w sprawach stypendialnych przyjęły praktykę informowania studentów o treści decyzji, a nie doręczania tej decyzji. Jest to praktyka sprzeczna z przepisami ustawy” (III SA/Kr 623/08)
czytaj całość

Jeśli nie konsolidacja to co?

2009-03-25 11:11
Konsolidacja uczelni niepublicznych nie dojdzie do skutku, bo nie będzie się to im opłacać – twierdzi rektor Koźmiński. Warto więc przypomnieć sobie o zagrożeniach bankructwa dla interesów studenta.
czytaj całość

Opłata za studia kosztem podatkowym

2009-03-24 08:06
„Opłata za studia podyplomowe może stanowić koszt uzyskania przychodu, ponieważ takie studia przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych klientów” – Stwierdził tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji (nr IPPB1/415-85/09-2/KS). Więcej w Rzeczpospolitej
czytaj całość

Opłata rekrutacyjna 2009/2010

2009-03-09 08:46
„85 zł wyniesie maksymalna opłata za rekrutację na studia w roku akademickim 2009/2010. Więcej mogą zapłacić tylko kandydaci na kierunki artystyczne lub sportowe.” – donosi Gazeta Prawna a komentuje B.Banaszak.
czytaj całość

Plagiaty i obrażanie studentów

2009-03-08 11:19
„… obrażanie studenta, nieprzychodzenie na dyżury czy niegospodarność podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu (…) nie ma jednoznacznej definicji plagiatu…”
czytaj całość

Gdy uczelnia zwleka z decyzją ….

2009-03-07 07:44
„…skuteczne przejście procedury zażaleniowej lub skargowej pozwala potem domagać się odszkodowania od organów administracji (w tym także utraconych korzyści) na podstawie art. 4171 § 3 kodeksu cywilnego. Chodzi o sytuacje, gdy organ nie wydał w odpowiednim terminie decyzji, choć obowiązek taki przewidują przepisy” – czytaj wRzeczpospolitej
czytaj całość

Niedziałanie prawa wstecz a zmiany regulaminów

2009-02-24 22:28
Wprowadzenie zarządzeniem rektora nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w trakcie trwania roku akademickiego, w którym wskazano, że traci moc obowiązującą poprzednio obowiązujący Regulamin, a zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października przewiduje swoiste obowiązywanie prawa wstecz, co sprzeczne jest z powszechnie przyjętą zasadą lex retro non agit. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Siedziba w Gliwicach 2007-03-19, IV SA/Gl 484/06
czytaj całość

Projekt zamkniętego katalogu opłat

2009-02-12 07:58
„Rząd chce ograniczyć dowolność wprowadzania dodatkowych opłat za studia. Szkoły wyższe mogą podwyższać czesne, aby zrekompensować brak możliwości pobierania np. wpisowego. Studenci będą wiedzieć, jakich opłat nie może żądać od nich uczelnia, ale będą musieli płacić m.in. za egzamin komisyjny (…) resortowi zależy przede wszystkim na tym, aby student wiedział, za co uczelnia może pobierać dodatkowe opłaty, a za co absolutnie nie.” – o sprawie napisała „Gazeta Prawna”
czytaj całość

NIK o studiach podyplomowych

2009-02-12 07:19
„… tylko dwie spośród skontrolowanych uczelni (…) uzyskały ocenę pozytywną, w sześciu stwierdzono uchybienia, a w 18 nieprawidłowości.” – zobacz więcej info o nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.
czytaj całość

Kto „przycina” na FPM ?

2009-02-07 12:09
Ministerstwo potwierdza, że wykryło uczelnie, które na funduszu stypendialnym zaoszczędziły nawet 20 mln zł. RPS pyta o nazwy tych uczelni.
czytaj całość

Zmiany w odpłatności

2009-01-28 10:33
„Zdolna osoba, która chce skończyć dwa kierunki studiów, 12 semestrów będzie miała za darmo, a za osiem zapłaci” – powiedział Rzecznik Praw Studenta Robert Pawłowski, krytykując zaprezentowaną przez ministerstwo nauki propozycję reformy uczelni.”- więcej w „Gazecie Prawnej”

Warunki wydania dyplomu

2009-01-24 14:25
Wejście w życie nowego rozporządzenia z 19 XII 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom … precyzuje warunki uzyskania dyplomu. Dotąd być może (zob. Marcin ChałupkaForum Akademickim) dla wydania dyplomu wystarczyć mogła sama liczba punktów ECTS. Nowe warunki zawiera par. 6 załączonego rozporządzenia.
czytaj całość

RPS do MNiSW o przypomnienie uczelniom przepisów.

2009-01-22 10:22
Uznałem za niezbędne przedstawienie Pani Minister kilku problemów prawnych niosących dla studenta znaczne dolegliwości a których rozwiązanie wymaga jedynie czytelnego przypomnienia uczelniom ich powinności lub zmiany w polityce informacyjno-interpretacyjnej Ministerstwa.
czytaj całość

Wymuszanie opłat za obozy i kursy językowe

2009-01-22 09:52
Zwracam się do Pani z prośbą o działania mające zapobiec powszechnej – jak wynika z licznych skarg studentów – praktyce pobierania słonych opłat za udział w rozmaitych obozach, wyjazdach na narty itp., od studentów studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych – napisał Rzecznik Praw Studenta do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
czytaj całość

Prawdziwa przyczyna niejawności raportów PKA?

2009-01-17 10:30
Czy PKA zamierza publikować „gołe/ niepełne/ spreparowane/wypatroszone” raporty, bez „elementów wrażliwych”, mało przydatne studentowi domagającemu się np. w sądzie zwrotu pieniędzy za kształcenie nienależytej jakości? – wywiad z Sekretarzem PKA wskazuje iż jest takie ryzyko.
Tymczasem z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 8 X 2001):
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: (…) danych publicznych, w tym: a) treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności: (…)dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (…).
czytaj całość

Rzecznicy młodego pokolenia.

2009-01-17 06:27
Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionujący obowiązek przynależności do korporacji – czytaj w Rzeczpospolitej. Poparcie dla tej inicjatywy wyraził Rzecznik Praw Studenta, stwierdzając m.in.:
czytaj całość

O prawo studenta do nagrywania rozpraw dyscyplinarnych

2008-12-11 16:32
Przy okazji postulowanej reformy postępowań dyscyplinarnych PSRP postuluje studenckie prawo rejestracji rozpraw. Dlaczego?
czytaj całość

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2008/2009

2008-12-07 11:13
Zobacz na www MNiSW

Absurdy systemu pomocy materialnej?

2008-12-04 09:33
Olsztyńska uczelnia ma w swoich szeregach żaka, który studiuje na… czternastu kierunkach. Luka w prawie sprawia, że na każdym z nich może pobierać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu od początku 2008 roku zdążył dostać już ponad 10 tys. zł. – pisze „Gazeta Wyborcza”

Stypendium wspólnotowe?

2008-12-01 08:41
Jak pisze Rzeczpospolita: Studenci z jednego państwa członkowskiego UE mają prawo do stypendium socjalnego w innym państwie Wspólnoty. Może jednak być im postawiony warunek mieszkania w tym państwie przez pewien czas, potrzebny do integracji z miejscową społecznością.
czytaj całość

Studia podyplomowe a firmowa lojalka

2008-11-29 10:06
„Pracodawca zgodził się dofinansować moje studia, ale domaga się podpisania zobowiązania, że będę musiała zwrócić koszty nauki, jeśli zwolnię się w ciągu dwóch lat od ukończenia szkoły. Czy to zgodne z prawem?” czytaj w Rzeczpospolitej

Dlaczego wysyłanie poleconych jest złudne

2008-11-28 14:48
Ponieważ nie daje dowodu co było w kopercie, a jedynie dowód wysłania koperty.Więcej na ten temat. dlatego zawsze warto składac pisma za potwierdzeniem odbioru na kopii.

Fikcyjne powtarzanie zajęć, czyli opłaty za egzaminy poprawkowe – cd problemu

2008-11-13 14:41
„Oczekujemy, że w planowanej nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym wprowadzone będą mechanizmy zapobiegające czerpaniu przez uczelnie korzyści finansowych z własnych dydaktycznych niepowodzeń ” napisał Rzecznik Praw Studenta do P. Minister
czytaj całość

Interpretacja w sprawie podatków od stypendiów

2008-11-13 09:52
„Z podatku mogą być zwolnione środki na stypendia pochodzące od osób fizycznychtylko wtedy, gdy zostały przekazane na fundusz stypendialny uczelni wyższej”. Szczegóły w Gazecie Prawnej
czytaj całość

Samorządy nie mogą ?

2008-11-07 07:36
Stypendia dla studentów nie mogą pochodzić z budżetów samorządów terytorialnych. Dlaczego?
czytaj całość

Od kiedy decyzja organu uczleni wiąże studenta.

2008-10-31 12:19
Ponieważ na podstawie art. 207 KPA do decyzji podjętych przez organ uczelni w indywidualnych sprawach studenckich stosuje się odpowiednio KPA, to należy sięgnąć do przepisów kodeksu. Więcej w „Rzeczpospolitej”.
czytaj całość

Gdy wykładowca straszy, wyzywa, szantażuje …

2008-10-31 09:10
najważniejszą rzeczą jest zdobyć dowody takiego zachowania, najprosciej – nagranie. Że takie sytuacje się zdażają przeczytasz na wp.pl. O podobnym problemie przeczytasz tutaj
czytaj całość

Studenci – pamiętajcie o pokwitowaniach.

2008-10-09 07:35
Jak poinformował Wojciech Wybraniec z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 35-letnia kobieta przyjmowała od studentów wpłaty m.in. za przedłużenie sesji i egzamin poprawkowy – podaje onet.pl
czytaj całość

Uczelnia ukarana za naruszanie praw studentów.

2008-09-30 13:50
„Umowy stosowane przez Politechnikę Warszawską naruszają prawa studentów – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na uczelnię karę w wysokości ponad 53 tys. złotych. Podobne praktyki może stosować siedem innych warszawskich uczelni publicznych”.
czytaj całość

Opłaty na studiach: groźba skreślenia.

2008-09-29 07:49
Podwyższanie czesnego na studiach wymaga akceptacji studenta. Nie można zatem skreślić go z listy za to, że nie wniósł opłaty, na którą się nie zgodził – twierdzi przewodniczący Parlamentu Studentów RP, członek prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Przeczytasz w Rzeczpospolitej.
czytaj całość

Obowiązek alimentacyny

2008-09-27 22:19
Czy, do kiedy i w jakim zakresie rodzic powinien utrzymywać studiujące dziecko. Przeczytasz w „Rzeczpospolitej”
czytaj całość

Kodeks studenta w Gazecie Prawnej

2008-09-22 10:34
Zawiera informacje przydatne studentom i samorządowcom, w tym artykuły przedstawicieli PSRP. Zobacz więcej
czytaj całość

Hurtowe oblewanie na egzaminach

2008-09-15 11:19
” Skoro ponad 80 proc. studentów nie zdaje egzaminu, to znaczy, że profesor nie potrafi przekazać wiedzy lub egzamin był za trudny. Trzeba zacząć chronić studentów przed nieuczciwymi wykładowcami. ” Więcej w dzienniku „Polska”
czytaj całość

Nowości prawne ważne dla studenta

2008-09-12 02:51
Jak czytamy w Rzeczpospolitej:
Pierwszą ze zmian wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2006 r. (P 13/05) stwierdzający niezgodność z konstytucją art. 73 ustawy [Kodeks Postępowania Administracyjnego – stosowanej odpowiednio do indywidualnych decyzji w sprawach studenckich podejmowanych przez organy uczelni, m.in. skreśleń]
Druga to sprawa zbliżona do wpisowego pobieranego przez wiele uczelni…
czytaj całość

Rady dla studentów wynajmujących stancje

2008-09-05 17:53
przedstawia „Rzeczpospolita”.

Czy student może kserować i fotograf. swoje akta ?

2008-08-23 09:29
Skoro można kserować i fotografować akta w urzędzie to także w uczelni, gdyż …
czytaj całość

Data skreślenia z listy studentów

2008-08-03 10:27
„Student niezadowolony z jakości usługi danej uczelni, nie chcąc dłużej opłacać studiów, często składa rezygnację. Z faktem tym prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (dalej: ustawa) wiąże konieczność skreślenia studenta z listy. „
czytaj całość

Student bez legitymacji w miejskiej komunikacji.

2008-07-31 16:32
Jeśli zdażyło Ci się zapomnieć legitymacji lub nie zdażyłeś jej podbić i podczas kontroli nie mogłeś jej okazać … nie musisz płacić wysokich kar, co najwyżej opłatę manipulacyjną.
czytaj całość

Wyrok przydatny studentom

2008-07-29 13:33
„Jeżeli strona nie wie, jak zaskarżyć akt administracji naruszający jej uprawnienia, obowiązkiem organu jest udzielenie jej prawidłowej informacji.”-przeczytaj całość

Uwaga na uczelni(e) !

2008-05-31 11:26
Młodzi ludzie muszą bardzo uważać, żeby pieniądze, które wydają na naukę, nie poszły w błoto. W butelkę próbują ich nabić i prywatne, i państwowe uczelnie. A stosowane przez nie sposoby to długa lista pułapek zastawianych na ludzi – bardzo ciekawy artykuł

Podstawa prawna skreślenia

2008-05-31 11:02
Regulamin studiów nie może być podstawą prawną skreślenia z listy studentów –twierdzi ekspert prawa szkolnictwa wyższego.
Dlaczego nie można skreślić za „niezłożenie indeksu w terminie” – pokazują załączniki.
czytaj całość

1.Ustawa o świadczeniach rodzinnych a pomoc materialna
2.Tryb przyznawania miejsca w DS i stołów.

2008-05-06 10:52
W związku z niejasnościami i pytaniami o zakres stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych do pomocy materialnej dla studentów …
czytaj całość

Czy uczelnia to wydmuszka doskonała ?

2008-03-31 11:18
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa wystąpienie PSRP w sprawie „konkretnego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za zobowiązania likwidowanych uczelni niepublicznych” za całkowicie uzasadnione (pismo RPO w zał. 6). Pani Minister odsyła studentów do sądu (zał. 7). Problem jednak nadal istnieje.
czytaj całość

Idealna umowa student-uczelnia ?

2008-03-20 08:52
Proponujemy wzór „umowy idealnej”, do ktorej możecie porównać umowy Was (jako studentów) obowiązjące lub Wam (maturzystom)proponowane i ocenić czy i ewentualnie gdzie Wasze interesy sa zagrożone.
czytaj całość

Czy Ministerstwo „zdradza” studentów ?

2008-03-15 23:46
Uważam praktykę przekazywania uczelni przez Departament do Spraw Studentów i Doktorantów, wraz z prośbą o wyjaśnienia, obligatoryjnie pełnej treści czy nawet kopii listu skarżącego się studenta za perfidną i niecelową – napisał Rzecznik Praw Studenta do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
czytaj całość

Student w sądzie

2008-03-15 08:45
Zdaża się, że w obronie swoich praw musisz pójść do sądu administracyjnego, który jest ostatnią iszansą w indywidualnych sprawach studenckich, rozstrzygając skargi na decyzje organów uczelni. Tu znajdziesz przydatne informacje.
czytaj całość

Czy MNiSW „ignoruje” i „nie widzi potrzeby”?

2008-02-11 10:00
… pyta po raz trzeci Rzecznik Praw Studenta, przesyłając wskazówki które pozwolą ograniczyć zakres nieprawiłowości wskazanych w III raporcie RPS.
czytaj całość

Student bez umowy „wylany na bruk” ?

2008-02-08 16:58
Czy student studiów stacjonarnych z uczelni publicznej, która traci uprawnienia może zostać „wylany na bruk” ? Czy MNiSW poprze konieczność wprowadzenia gwarancji cywilnoprawnych dla studentów, za których studia płaci państwo – pyta Rzecznik Praw Studenta.
czytaj całość

Czy student może nagrywać egzamin?

2008-02-05 09:16
Takie pytanie ponad rok czekało na odpowiedź MNiSW. W sytuacji narastającej fali skarg od studentów podejrzewających, że ich ocena na egzaminie to wynik bardziej potrzeb finansowych uczelni a mniej ich wiedzy rejestrowanie przebiegu egzaminu stanowić może dla studenta jedyny dowód jego faktycznego przebiegu.
czytaj całość

Komu przeszkadzają umowy ?

2008-01-17 21:35
Po skierowaniu przez KRASP listu do MNiSW w sprawie umów, temat wrócił do mediów.
czytaj całość

Studentka wygrała z uczelnią

2008-01-17 01:28
„Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych bezprawnie próbowała ściągnąć od studentki czesne za rok nauki, którego nie odbyła – uznał sąd. To ważny wyrok dla tych, którzy spierają się z prywatnymi uczelniami o pieniądze.”
całość na http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34893,4713249.html

III Raport Rzecznika Praw Studenta (za 2007 r)

2007-12-18 10:10
W niniejszym, III raporcie zwracam uwagę na rozwiązania prawne i instytucjonalne sprzyjające ignorowaniu podstawowych praw studentów.
czytaj całość

Klauzule niedozwolone

2007-11-08 10:23
Tutaj znajdziesz więcej na ich temat.
czytaj całość

Opłaty tylko za „zajęcia dydaktyczne”

2006-12-31 08:37
Przypominamy, że do 31 XII 2006 obowiązywało rozporządzenie z 27 VIII 1991 w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, które pozwala/ło uczelniom państwowym/publicznym pobierać opłaty tylko za zajęcia dydaktyczne.
dodaj komentarz  czytaj całość

Pytamy w Twojej sprawie …

2006-03-28 11:40
Choć jak napisała Pani Dyrektor Ewy Sieczek (DSW.Ts-4030-223/BW/2004 z 23 IX 2004): „W każdej jednak sprawie – ministerstwo gotowe jest przyjść z pomocą zarówno każdemu studentowi indywidualnie, jak też Parlamentowi Studentów” to jak widać poniżej czas oczekiwania na szczególnie istotne pytania przekracza rok !
Nie tylko jednak PSRP na taki problem: „Zdarza się, że niektóre nasze prośby i sprawy kierowane do ministerstwa pozostają bez odpowiedzi. Pisaliśmy na przykład w sprawie zatrudniania na stanowisku profesora osób powołanych na te stanowiska przed wejściem w życie ustawy z 2005 roku, a także w niektórych kwestiach pracowniczych: dodatków stażowych, świadczeń chorobowych i nagród jubileuszowych, obciążających uczelnie niepubliczne. Jak na razie odpowiedzi w tych kwestiach brak” (Przewodniczący KRZaSP dla Forum Akademickiego)

Dlatego – w załącznikach – znajdziecie kwestie, na których wyjaśnienie oczekujemy, wraz z odniesieniem problemu do odpowiedniego art. ustawy i datą złożenia zapytania do ministerstwa (lub innego urzędu).

Po uzyskaniu konkretnej odpowiedzi zdejmujemy pytanie a samą odpowiedź znajdziecie TUTAJ.
Odrębny dział to zapytania związane z opłatami za studia.

czytaj całość

II raport Rzecznika Praw Studenta za 2006 r

2006-03-27 17:46
Dwa lata funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Studenta pozwoliło przyjrzeć się wielu zjawiskom występującym w systemie polskiego szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów i sformułować konkluzję, iż wobec powszechnego wykorzystywania autonomii akademickiej i zaufania społecznego dla profesury jako parawanu dla konserwowania parafeudalnych mechanizmów rodem z PRL, naukowego pozoranctwa, kształcenia kiepskiej jakości za wysoką cenę oraz wobec nieefektywnego nadzoru, teza o podmiotowości studenta jest kompletnym nieporozumieniem.
komentarze(9)  czytaj całość
dodał: rps@psrp.org.pl

Opłaty w „państwówkach” do 2006 r

2005-12-14 11:11
Nareszcie pojawiła się szansa na zrównanie praw studentów uczelni państwowych płacących za studia z prawami studentów uczelni prywatnych (tym razem – nie odwrotnie;-).
Może wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zobacz załączniki 5-9)sprawi, że arbitrlanie zmianiające zasady studiowania „państwówki” porzucą tłumaczenia oparte na negowaniu cywilnoprawnego charakteru relacji ze studentem ?
czytaj całość

Licencjat to też „wyższe”

2005-11-08 09:39
Nie tylko architekt z tytułem magistra, lecz także inżynier, który ukończył trzyletnie studia zawodowe, może ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane w projektowaniu architektonicznym.
Takie wnioski płyną z wczorajszego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Więcej na www.rzeczpospolita.pl

Rzecznik z Austrii w PSRP

2005-09-16 01:12
13 września 2005 PSRP gościł Pana Dr Josefa Leidenfrosta – Specjalnego Doradcę Federalnego Ministra Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Austrii.
Jako „rzecznik praw studenta” jest On członkiem European Network of Ombudsmen in Higher Education.
Podczas dwustronnych rozmów wymieniono doświadczenia i zadeklarowano wolę współpracy. Dr Leindenforst był pod wrażeniem skali aktywności PSRP w obszarze praw studenckich.

Rzecznik konsumentów / praw obywatelskich
pomoże studentowi

2005-06-24 13:33
Jeśli w Twojej umowie z uczelnią prywatną znajdujesz postanowienia, które budzą Twoje wątpliwości (klauzule niedozwolone) zwróć się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Przykład jego interwencji w załączeniu.

Jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawa (także nie związane z tokiem studiów) zwróć się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj całość

I raport Rzecznika Praw Studenta, 2005 r.

2005-02-03 09:59
3 lutego 2005 w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, przedstawicieli KRASP i KRUN oraz Przewodniczącego PSRP, na której zaprezentowanoraport UOKiK na temat niedozwolonych postanowień w umowach student-uczelnia oraz pierwszy raport Rzecznika Praw Studenta (treść w załączeniu).
dodaj komentarz  czytaj całość

Wykonać artykuł 141 !

2004-09-15 09:46
Apeluję o szybkie wyjaśnienie zarzutów o korupcję i nepotyzm podczas rekrutacji na Uniwersytet Gdański.
komentarze(3)  czytaj całość
dodał: rps@psrp.org.pl

Jeśli spierasz się z uczelnią…

2004-09-02 15:19
Jeśli już wejdziesz w spór z uczelnią to podstawowym problemem jest dla Ciebie zebranie dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Wiem, że w starciu jeden na jeden zdanie studenta – nie wiedzieć czemu – często warte jest mniej niż pani z dziekanatu, nie mówiac już o profesorskim. Dlatego …
komentarze(10)  czytaj całość
dodał: ostrzegawczy kazimierz

Powołanie Rzecznika Praw Studenta.

2004-05-13 01:50
21 lutego 2004 r Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej powołała pierwszego Rzecznika Praw Studenta.
komentarze(2)  czytaj całość
dodał: pkowalski@psrp.org.pl

Rzecznik Praw Studenta – pytania i odpowiedzi

2004-04-22 14:48
Tu znajdziecie odpowiedzi, poparte często pismami urzedowymi, na najczęściej zadawane przez Was pytania w kwestaiach Waszych praw i obowiazków studenckich.

tematy miesiąca:

W pozostałych sprawach zapraszamy na podstronę Rzecznika lub lub witrynę MENiS

czytaj całość

Bezprawne opłaty ? Niegospodarność w uczelniach?

2004-03-12 22:52
Tu znajdziesz raport o wynikach kontroli odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych z 2006 r, wraz z ich nazwami i opisem nieprawidłowości. Pierwszy raport z 2002 r na ten temat w zał. nr 1.
Poniżej inne raporty NIK nt. studiów i szkolnictwa wyższego.

Tutaj więcej informacji, w tym o wynikach kontroli ministerialnych, np. pomocy materialnej w poszczególnych uczelniach.

dodaj komentarz  czytaj całość

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: