Antymobber – studenckie koło naukowe

info mobbing

Antymobber – studenckie koło naukowe

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu

Przy katedrach Służb Socjalnych oraz Administracji Publicznej naszej Uczelni działa pod obieką p. dr Jolanty Zamorskiej studenckie koło naukowe ANTYMOBBER.

Studenci aktywizujący się w kole mają możliwość zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat mobbingu, prowadzenia badań własnych, a także zajmowania się profilaktyką w walce z patologią zarządzania, jaką jest mobbing. Swoją wiedzę na temat mobbingu oraz umiejętności zwalczania tego coraz bardziej powszechnego zjawiska poszerzają w ramach seminarów, warsztatów, konferencji naukowych, prelekcji i szkoleń.

Efektem pracy studentów w kole naukowym ANTYMOBBER będą nabyte przez nich umiejętności rozpoznawania przejawów mobbingu, prewencji mobbingowej, tworzenia programu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w miejscu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom mobbingu.

Jak pracownik ma udowodnić mobbing w firmie

mobbing lektura

Jak pracownik ma udowodnić mobbing w firmie

Gazeta Prawna , Autor: Bartłomiej Raczkowski

Jakie zatem środki dowodowe może zgłaszać pracownik? Przede wszystkim dowody z dokumentów. Warto zatem, aby np. pracownik, któremu pracodawca zleca wykonywanie poniżających zadań, poprosił o przedstawienie polecenia na piśmie. W postępowaniu sądowym można oczywiście wykorzystywać dowody z wydruków e-maili. Pomocne będzie również zachowanie dokumentacji leczenia wykazującej pogarszający się stan zdrowia. Najczęściej najważniejszymi dowodami są zeznania świadków. W praktyce osoby dochodzące roszczeń z tytułu mobbingu w większości powołują na świadków byłych pracowników pracodawcy. Pracownik dochodzący zadośćuczynienia powinien pamiętać, że w zasadzie związek między mobbingiem a rozstrojem zdrowia może zostać udowodniony tylko przez dowód z opinii biegłego lekarza.