Czy na twojej uczelni respektowany jest uczelniany kodeks etyczny ?

Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Wrocławskiej

etyka

Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Wrocławskiej

(przyjęty na posiedzeniu Senatu 3 lipca 2003)

Środowisko akademickie Politechniki Wrocławskiej, świadome wpływu nauki, edukacji i techniki na jakość ludzkiego życia i wierne swoim powinnościom akademickim i społecznym, zobowiązuje się w swojej pracy do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklaruje:

  1. Prowadzić badania naukowe, dydaktykę i prace inżynierskie w służbie prawdzie, w sposób respektujący dobro publiczne

  2. Podnosić poziom społecznego zrozumienia osiągnięć nauki i techniki oraz niezwłocznie ujawniać możliwe zagrożenia dla ludzi i środowiska
  3. Umacniać swój autorytet i rozwijać umiejętności badawcze i dydaktyczne
  4. Zachować uczciwość w przekazywaniu wiedzy i sumienność w ocenie stopnia jej przyswojenia przez studentów
  5. Sprzyjać rzetelnej krytyce naukowej
  6. Unikać rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów i działań wymierzonych w powagę i autorytet Uczelni
  7. Być życzliwym opiekunem i wychowawcą studentów oraz młodych adeptów nauki
  8. Traktować ludzi sprawiedliwie, odrzucając wszelką dyskryminację
  9. Unikać szkodzenia ludziom, ich stanowi posiadania, reputacji lub karierze zawodowej
  10. Sprzeciwiać się każdej formie patologii życia akademickiego i społecznego