Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011

mobbing lektura

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP
na lata 2009-2011

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011

Warszawa, styczeń 2009

Edukacja społeczna i specjalistyczna

Działania w ramach edukacji społecznej i specjalistycznej będą obejmować w szczególności:

a) racjonalizację programów kształcenia informatycznego na wyższych uczelniach,

b) ustawiczne kształcenie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej,

c) współpracę z producentami sprzętowych i programowych zabezpieczeń,

d) działalność CERT.GOV.PL jako ośrodka konsultacyjnego i doradczego w zakresie ochrony cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa teleinformatycznego,

e) realizację kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-prewencyjnym

Racjonalizacja programów kształcenia na uczelniach wyższych

Jednym z podstawowych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest posiadanie wysoko wykwalifikowanych kadr w sektorze publicznym i prywatnym odpowiadających za utrzymanie systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Aby zapewnić ciągły dopływ odpowiednio wyszkolonych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego konieczne jest zaangażowanie w program ochrony cyberprzestrzeni wyższych uczelni.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem powinny stać się stałym elementem każdego programu nauczania. W szczególności dotyczy to uczelni technicznych kształcących informatyków – bez względu na końcową specjalizacjęinformatyczną. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której projektanci i programiści aplikacji skupiają się wyłącznie na funkcjonalności zapominając o zasadach bezpiecznego tworzenia kodu, a administratorzy sieci i systemów za priorytet stawiają dostępność zasobów dla swych użytkowników zapominając o konieczności ochrony przetwarzanych informacji przed intruzami. W tym celu konieczne jest między innymi objęcie bezpieczeństwa teleinformatycznego długofalowym programem kierunków zamawianych, a także ustanowienie adekwatnego programu rozwoju kadry naukowej. Zadanie propagowania zmian w obszarze programów nauczania należeć będzie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja – Dobre Praktyki na Studiach Doktoranckich

konferencje

Konferencja
Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Dobre Praktyki na Studiach Doktoranckich

Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów mają przyjemność zaprosić na konferencję zamykającą ogólnopolską debatę „Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Dobre praktyki na studiach doktoranckich.”

Honorowy Patronat nad Konferencją objęły:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbara Kudrycka 
oraz 
Prezydent Warszawy
 Prof. Hanna Gronkiewicz Waltz.

Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2009 roku.

Podstawowym celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania studiów w poszczególnych grupach uczelni; zebranie ciekawych rozwiązań funkcjonujących na uczelniach uwzględniających specyfikę studiów w danej grupie uczelni.

Wynikiem będzie pokonferencyjna publikacja zebranych artykułów dobrych praktyk na SD z podziałem na specyfikację kierunków, z notatką z wnioskami po każdej z sekcji.