Czy mobbing jest przestępstwem ?

Prawo a mobbing

Aspekty mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1 KK – uporczywość a umyślność

Monitor Prawa Pracy,6/2008 

Jolanta Kosińska

Mobbing jest niewątpliwie zjawiskiem pozostającym w sferze prawa cywilnego oraz prawa pracy. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy w zakresie prawa karnego, a szczególnie art. 218 § 1 KK można mówić o mobbingu jako o przestępstwie. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia problematyki mobbingu za pomocą zestawienia przesłanki uporczywości występującej w definicji legalnej mobbingu oraz w art. 218 KK z pojęciem umyślności z części ogólnej Kodeksu karnego……

Należy podkreślić, iż w obowiązującym stanie prawnym nie ma expressis verbis  przestępstwa nazwanego mobbingiem. Wprowadzenie karnoprawnej ochrony ofiar mobbingu powodowałoby trudności, zwłaszcza dowodowe, ponieważ istotą mobbingu jest głównie przemoc psychiczna. Ponadto dochodzenie zadośćuczynienia w procesie karnym, nawet na drodze procesu adhezyjnego, budzi wątpliwości wśród niektórych autorów.

Powyższym wątpliwościom próbuje się przeciwstawiać doktryna. Wysuwane są postulaty zmian organizacyjnych polegających na uznaniu powództwa cywilnego jako odrębnej sprawy czy też delegowania na pewien czas sędziów cywilistów do wydziałów karnych, co mogłoby wpłynąć na częstsze korzystanie przez poszkodowanych z tej drogi procesowej. Dylematów jest sporo. Wydaje się, że być może za wcześnie polski ustawodawca zdecydował się na bezpośrednie uregulowanie problemu mobbingu, nie podejmując się jednocześnie analizy przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa karnego w kontekście ich wystarczalności dla pełnej ochrony ofiar tego zjawiska.

Konferencja poświęcona mediacji

konferencjeBiałystok: konferencja poświęcona mediacji  

Serwis TVP Białystok

Kłótnie, spory, procesy – sądowe wokandy pokazują, że Polacy nie potrafią polubownie rozwiązywać konfliktów. Często też nie wiedzą, że zamiast do sądu mogą udać się do mediatora.

Dlatego Krajowe Centrum Mediacji chce upowszechnić tę instytucję. Dziś w Białymstoku odbyła się konferencja poświęcona mediacji.

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpływa miesięcznie aż 11 tyś. spraw. Ta sądowa statystyka oznacza jedno – Polacy lubią się procesować. Mimo, iż wiele spraw można rozstrzygnąć polubownie.
– Dzięki mediacji ludzie w krótką chwilę mogliby uniknąć wieloletnich procesów. – tłumaczy Jerzy Śliwa, dyrektor Krajowego Centrum Mediacji.
W krajach zachodnich nawet 80% sporów pracowniczych rozwiązuje się poprzez mediację, w Polsce to zaledwie1%. Reszta trafia do sądu pracy..Mediacja jest też znacznie szybszym i tańszym postępowaniem niż proces.

– Koszty pracy mediatora są pokrywane przez strony, mogą się umówić, w jakiej wysokości, ale też jest kwestia, że często mediator nie chce wynagrodzenia. – powiedział dr Arkadiusz Bieliński, kierownik Podyplomowego Studium Mediatorów Sądowych.
Sztuki mediacji można się też nauczyć. W szkołach prowadzone są warsztaty z mediacji rówieśniczych.