Dni Mediacji i Negocjacji 2009

 

konferencje3

Dni Mediacji i Negocjacji 2009

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KoMiN” organizują  II Dni Mediacji i Negocjacj. Impreza odbędzie się w dniach 14-16 maja br. na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem II Dni Mediacji i Negocjacji jest szerzenie wśród studentów idei pozasądowego, polubownego rozwiązywania sporów, w różnych dziedzinach życia – od stosunków rodzinnych po spory właściwe dla środowiska akademickiego. 

Organizatorzy: Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KoMiN” i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Patronat Honorowy: dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat: Dziekan Wydziału Prawa i Administacji UW prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Patronat medialny: Edukacja Prawnicza, Radio Kampus

Termin: 14-16 maja 2009 r.

Miejsce: Kampus Główny UW, BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Poprzez liczne wydarzenia, pierwszego dnia II DMiN chcemy  zaprezentować studentom podstawowe wiadomości dotyczące ADR. Warsztaty, pokazy filmów oraz symulacje sytuacji konfliktowych, a następnie ich rozwiązywania za pomocą mediacji będą ilustracją efektywności, a także atrakcyjności tej metody rozwiązania sporów. Praktyczne ujęcie przebiegu mediacji wyjaśni podstawowe zasady rządzące tym procesem oraz pokaże studentom, że praca mediatora jest odpowiednia nie tylko dla prawników.  

Drugi dzień zamierzamy w całości poświęcić na szkolenia, które pogłębią wiedzę uczestników w tematach mediacji i negocjacji. Będą one prowadzone przez profesjonalnych mediatorów – praktyków, którzy w uzupełnieniu wiedzy teoretycznej, zaprezentują praktyczne sposoby jej wykorzystywania. 

Na zakończenie II DMiN rozegrany zostanie, trzeci z kolei, co roczny ogólnopolski turniej negocjacyjny. Wezmą w nim udział trzyosobowe drużyny studenckie, które w  czterech etapach zmierzą się z różnymi scenariuszami negocjacyjnymi. Turniej pozwoli im w praktyce sprawdzić swoje umiejętności, a jego ogólnopolski zasięg (w zeszłym roku w turnieju wzięło udział ponad 20 drużyn z całej Polski) może zaowocować przyszłymi wspólnymi projektami naukowymi. 

Plan

Czwartek 14.05
m.in.


Scenki Mediacyjne
W przerwach między zajęciami zostaną odegrane scenki mediacyjne, które będą miały swój finał na Pokazie Mediacji o godz. 16:00

11:30 – 13:00
Pokaz filmu: Mediacja Akademicka

17:00

„Mediacja przy herbatce”. Organizatorzy zapraszają na podsumowanie pierwszego dnia mediacji oraz scenkę mediacyjną dotyczącą sporu akademickiego, która odgrywana będzie „na żywo” w czasie poczęstunku w ogrodach na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego.

W czasie pierwszego dnia Dni Mediacji i Negocjacji w godziach 9:30 – 16:30 będą również pełnione dyżury przy pomniku studenta przed dawnym budynkiem BUW (główny Kampus UW). W czasie dyżurów pracownicy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów będą udzielali informacji dotyczących mediacji.

Piątek 15.05

m.in.

13:15 – 14:30

Szkolenie nr 3 – Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

15:15 – 16:30
Szkolenie nr 4 – Polskie Centrum Mediacji

Jak AGH przeciwdziała mobbingowi

wpa3

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 10 lipca 2007 roku.
w sprawie Regulaminu pracy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i art. 104/1,104/2

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w uzgodnieniu
z działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi, ustalam co następuje: ….
 

15.
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI
15.1. Przez mobbing należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
15.2. Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób
tolerowane przez pracodawcę.
15.3. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien wystąpić
z pisemną skargą do Rektora. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu
faktycznego, czas i miejsce zdarzeń, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
i wskazanie sprawcy lub sprawców mobbingu.

15.4. Rektor powołuje komisję do zbadania skargi pracownika, lub przekazuje sprawę do
rozpatrzenia przez komisję właściwą do spraw pracowniczych. Komisja działa
z poszanowaniem dóbr osobistych osób zainteresowanych.
15.5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy
(sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, komisja
dokonuje ustaleń co do zasadności rozpatrywanej skargi.
15.6. Protokół z przeprowadzonego postępowania komisja przedstawia Rektorowi.
15.7. W przypadku uznania skargi za zasadną, Rektor:
– może wszcząć procedury zmierzające do dyscyplinarnego ukarania sprawcy
(sprawców) mobbingu, a w rażących przypadkach do rozwiązania stosunku pracy
bez wypowiedzenia,
– może w miarę możliwości przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek
lub za jego zgodą, na inne stanowisko i/lub do innego miejsca pracy,
– podejmuje wszelkie stosowne działania zmierzające do przeciwdziałania wystąpienia
podobnych praktyk w przyszłości.

 

 

Mobbing ze względu na męża

info-mobbing2

UWAGA: Publikacje męża mogą spowodować mobbing  żony !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++========

Specsłużby chcą zniszczyć historyka IPN?

Dziennik, środa 22 kwietnia 2009

W rozmowie z DZIENNIKIEM Piotr Gontarczyk przekonuje, że nigdy nie miał dostępu do materiałów należących do ABW.

„Od czasu naszej publikacji interesują się mną i moją rodziną specsłużby oraz trzy prokuratury. Zapewne chodzi o odebranie mi certyfikatu dostępu do informacji tajnych co przekreśliłoby moją dalszą karierę zawodową, a na pewno tę w w IPN” – mówi DZIENNIKOWI historyk Instytutu.

Dodaje, że jego żona była mobbingowana ze względu na jego publikacje, a potem na podstawie spreparowanych zarzutów odebrano jej certyfikat i wyrzucono z pracy.„Mam też sygnały, że do dziennikarzy mogą trafiać informacje dotyczące mojego życia osobistego i zawodowego. To jest wiedza, którą posiadam tylko ja oraz ABW” – podkreśla Gontarczyk.

Mediacja w teorii i praktyce

 

konferencje2

Sympozjum Naukowo-Praktyczne

„Mediacja w teorii i praktyce”

Sympozjum odbędzie się w dniu

28 kwietnia 2009 roku

w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia , budynek KUL.

Celem Sympozjum jest integracja wiedzy teoretycznej w zakresie mediacji z doświadczeniami praktycznymi oraz promocja mediacji w środowisku prawniczym i poza nim, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania do tej formy rozwiązywania sporów.

Polskie Centrum Mediacji

Oddział w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 55; 37-450 Stalowa Wola

lub; TEL. 694 519, 621; 608 059 928 ;

adres mailowy:
– dkarbarz@wp.pl
– pcmstalowawola@mediator.org.pl 

Mobbing na Politechnice Krakowskiej – wyniki ankiety

info-mobbing1

Wg ankiety

Czy Politechnika Krakowska jest przyjazna dla swoich pracowników”,

którą  przeprowadziła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

 

 duża część osób ankietowanych, bo aż 20 %, czuje się dyskryminowana,

– ponad 15% ankietowanych uważa, że stosowany jest wobec nich mobbing:

przez przełożonego –  9,7 %

przez współpracowników – 4%

przez studentów – 1,5%

Oddano 452  ankiety

Gdzie powinien być ‚umocowany’ mediator akademicki ?

Ustanowienie  instancji mediatora akademickiego nie powinno budzić zastrzeżeń. Problemem jednak jest ‚umocowanie’ mediatora. Czy bezpośrednio na uczelni jak w uczelniach USA ?  czy raczej w organizacji mediacyjnej aby zapewnić  poufność i niezależność  działań? A może gdzie indziej ?

O mediacji: 80-90 proc. spraw mogłoby być rozwiązanych bez procesu

 

mediacja

Sędziowie wciąż nie mają zaufania do mediatorów.

PRAWO. 80-90 proc. spraw mogłoby być rozwiązanych bez procesu

Dziennik Polski

Niektórzy sędziowie prowadzą po kilkaset spraw, a jednak nie decydują się na zaproponowanie rozwiązania problemu przez mediatorów. Ci zaś mogą z obiema stronami prowadzić negocjacje zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych oraz gospodarczych.

W 2007 r. np. w staraniach o rozwód i separację sędziowie w całym kraju do mediacji skierowali zaledwie 932 sprawy, czyli o 31 mniej niż rok wcześniej. I chociaż w ocenie mediatorów w tego rodzaju sprawach o ugodę jest bardzo trudno, to aż w dwóch na pięć przypadków mediacja zakończyła się ugodą lub pojednaniem zwaśnionych małżonków.

– Mediacje w Polsce tylko wtedy staną się często stosowaną praktyką sądową, jeśli sędziowie zaczną je powszechnie zlecać – mówi Paweł Wiecha, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji, członek zarządu głównego PCM

 

Paweł Wiecha wskazuje również na inne przyczyny rzadkiego korzystania z pomocy mediatorów. – To nadal jest młoda instytucja w naszym prawie, gdyż ma zaledwie niecałe 11 lat, a w sprawach cywilnych ma tradycję raptem 3,5-letnią. Wielu Polaków nie ma pojęcia o istnieniu instytucji mediacji. Nierzadko głośno zastanawiają się, co będą na tej medytacji robić, bo mylą mediację z medytacją.

Jakie są szanse na upowszechnienie mediacji? Jeżeli stale przybywać będzie osób zadowolonych z rozstrzygnięć na drodze mediacji – bez konieczności chodzenia miesiącami lub latami do sądów i tracenia w nich zdrowia, pieniędzy i czasu – to ich śladem będą chcieli iść następni. Tym bardziej że mediacje w trzech czwartych przypadków kończą się zawarciem ugody. – Ponadto jej koszty są znikome w porównaniu z procesami – zwraca uwagę Paweł Wiecha