Jak AGH przeciwdziała mobbingowi

wpa3

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 10 lipca 2007 roku.
w sprawie Regulaminu pracy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i art. 104/1,104/2

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w uzgodnieniu
z działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi, ustalam co następuje: ….
 

15.
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI
15.1. Przez mobbing należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
15.2. Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób
tolerowane przez pracodawcę.
15.3. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien wystąpić
z pisemną skargą do Rektora. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu
faktycznego, czas i miejsce zdarzeń, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
i wskazanie sprawcy lub sprawców mobbingu.

15.4. Rektor powołuje komisję do zbadania skargi pracownika, lub przekazuje sprawę do
rozpatrzenia przez komisję właściwą do spraw pracowniczych. Komisja działa
z poszanowaniem dóbr osobistych osób zainteresowanych.
15.5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy
(sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, komisja
dokonuje ustaleń co do zasadności rozpatrywanej skargi.
15.6. Protokół z przeprowadzonego postępowania komisja przedstawia Rektorowi.
15.7. W przypadku uznania skargi za zasadną, Rektor:
– może wszcząć procedury zmierzające do dyscyplinarnego ukarania sprawcy
(sprawców) mobbingu, a w rażących przypadkach do rozwiązania stosunku pracy
bez wypowiedzenia,
– może w miarę możliwości przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek
lub za jego zgodą, na inne stanowisko i/lub do innego miejsca pracy,
– podejmuje wszelkie stosowne działania zmierzające do przeciwdziałania wystąpienia
podobnych praktyk w przyszłości.

 

 

Mobbing ze względu na męża

info-mobbing2

UWAGA: Publikacje męża mogą spowodować mobbing  żony !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++========

Specsłużby chcą zniszczyć historyka IPN?

Dziennik, środa 22 kwietnia 2009

W rozmowie z DZIENNIKIEM Piotr Gontarczyk przekonuje, że nigdy nie miał dostępu do materiałów należących do ABW.

„Od czasu naszej publikacji interesują się mną i moją rodziną specsłużby oraz trzy prokuratury. Zapewne chodzi o odebranie mi certyfikatu dostępu do informacji tajnych co przekreśliłoby moją dalszą karierę zawodową, a na pewno tę w w IPN” – mówi DZIENNIKOWI historyk Instytutu.

Dodaje, że jego żona była mobbingowana ze względu na jego publikacje, a potem na podstawie spreparowanych zarzutów odebrano jej certyfikat i wyrzucono z pracy.„Mam też sygnały, że do dziennikarzy mogą trafiać informacje dotyczące mojego życia osobistego i zawodowego. To jest wiedza, którą posiadam tylko ja oraz ABW” – podkreśla Gontarczyk.