Mobbing w regulaminie pracy KUL

wpa2

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy KUL

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 4 stycznia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu KUL, w związku z art. 104² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. administracji i finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL

 

REGULAMIN PRACY 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

JANA PAWŁA II

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ PRACOWNIKÓW

§ 15

1. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z regulaminem pracy, z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

2) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

3) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bhp; przeprowadzanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, informowanie pracownika o możliwych zagrożeniach ieliminowanie ich;..

12)przeciwdziałanie mobbingowi oraz jakimkolwiek przejawom dyskryminacji w zatrudnieniu…

RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

§ 77

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

§ 78

1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1.

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust. 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 1 jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu;

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika.

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne element

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

§ 83

1. Pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi. 

2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 84

1. Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o mobbingu podejmowanym przez osoby trzecie względem jego osoby. 

2. Informacja powinna być sporządzona na piśmie ze wskazaniem osób, które dopuściły się mobbingu wobec pracownika, okoliczności mobbingu oraz dowodów potwierdzających przytoczone fakty.

3. Przekazana informacja ma charakter poufny i nie może być nikomu udostępniania do czasu wszczęcia postępowania w tym zakresie.

4. Pracodawca podejmuje niezwłocznie działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W tym celu może powołać specjalną komisję.

§ 85

Pracodawca w stosunku do osób dopuszczających się mobbingu może podjąć następujące działania:

1) przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy,

2) ukaranie karą porządkową lub, w przypadku nauczycieli akademickich, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

3) rozwiązanie stosunku pracy.

§ 86

W przypadku udowodnionego mobbingu, pracodawca w celu zapobiegania bezpośrednim kontaktom ofiary ze sprawcą mobbingu, może za zgodą lub na wniosek poszkodowanego pracownika, przenieść go na inne stanowisko pracy, odpowiadające jego kwalifikacjom.

§ 87

1. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

2. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę, na podstawie odrębnych przepisów.

3. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w ust.2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 88

W każdym przypadku wykrytego mobbingu pracodawca podejmuje działania zapobiegające powstawaniu podobnych sytuacji w środowisku pracy, w szczególności poprzez działania o charakterze informacyjnym.

Reklamy

Komentarze 3

  1. najbardziej mobbing widać w SWFiS kul pan kierownik ma prywatny folwark nie prowadzi zajęć często go nie ma ,MA TRZY SEKRETARKI A INNYCH SIĘ ZWALNIA TAM PRACUJE 11 NAUCZYCIELI A JEST TRZECH KIEROWNIKÓW.MOŻE KTOŚ ZAINTERESUJE SIĘ JAK PAN LIS ZARABIA NA UCZELNI I ILE .NIECH W KOŃCU KTOŚ ZAINTERESUJE SIĘ JEGO FINANSOWYMI SPRAWAMI PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA.JEGO ODZNACZCZENIE NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO Z PRAWDĄ KTÓRĄ O SOBIE PISAŁ.ZAJMUJE MIESZKANIE SŁUŻBOWE MAJĄC W CENTRUM LUBLINA WŁASNE.ZAMIECIONA SPRAWA ZASTĘPSTW ZA P. DZIĘCIOŁA KTÓRY PRZEBYWAŁ NA ZW LEKARSKIM I PROWADZIŁ ZAJĘCIA ZA P. LISA NA OBOZIE ZE STUDENTAMI A W TYM CZASIE P. KIEROWNIK BRAŁ ZASTĘPSTWA W STALOWEJ WOLI I BIORĄCJEDNOCZEŚNIE POBORY ZA PRACĘ NA WYCH. FIZ. W LUBLINIE BO PRACOWNICY BYLI ZMUSZENI DO ŁĄCZENIA GRUP.ZRESZTĄ TE PRAKTYKI SĄ STOSOWANE DO DZISIAJ CZY TO JEST UCZCIWE ŻE TAKI KTOŚ PRACUJE NA TEJ UCZELNI I TO NA KIEROWNICZYM STANOWISKU. A PRZY OKAZJI POWOŁUJE SIĘ NA WŁADZE UCZELNI ŻE POZWALAJĄ MU NA WSZYSTKO I BEZGRANICZNE UFAJĄ MOŻE KTOŚ Z NAMI POROZMAWIA ALE INDYWIDUALNIE.

  2. Trzeba to sprawdzić – bo osobiście dużo słyszałem o Krzyżu Oficerskim, Tytule Zasłużony dla M.Lublina i osiąganiu sukcesów przez pana kierownika przez podstawianie na mistrzostwach Polski osób nie studiujących w KUL; podejrzanie też wyglądało samo nieoczekiwane zatrudnienie w Lublinie – na pewno to nie zaszkodzi i będzie lepsza atmosfera w pracy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: